Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » „Ar jūs ži­not, kad gė­les iš­kra­tėt? Da­bar pa­ma­tysit!“

„Ar jūs ži­not, kad gė­les iš­kra­tėt? Da­bar pa­ma­tysit!“

Pareigūnų pateikta filmuota medžiaga susprogdino vairuotojo išpūstą burbulą...

„Kaip sa­vi­va­liau­ja Plun­gės pa­tru­liai...“ – to­kiu pa­va­di­ni­mu fil­muo­tą vaiz­de­lį plun­giš­kis R. V. lap­kri­čio 1 die­ną iš­pla­ti­no so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. Vai­ruo­to­jas te­le­fo­nu nu­fil­ma­vo, kaip pa­rei­gū­nai tik­ri­no jo au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę. Žmo­gus pik­ti­no­si, jog pa­tik­ri­ni­mo me­tu bu­vo iš­kra­ty­tos gė­lės. Ta­čiau jis, ko ge­ro, ne­ma­tė, kad vie­nas iš pa­rei­gū­nų taip pat bu­vo pri­sit­vir­ti­nęs ma­žy­tę fil­ma­vi­mo įran­gą ir vis­ką fil­ma­vo dar prieš ati­da­rant ba­ga­ži­nę. Lap­kri­čio 2 die­ną Lie­tu­vos po­li­ci­jos vie­šai iš­pla­tin­tas įra­šas, pa­va­din­tas „Įvy­kis Plun­gės r.“, vai­ruo­to­jo iš­pūs­tą bur­bu­lą iš­kart su­sprog­di­no...

Pa­rei­gū­nus kal­ti­no iš­var­ty­to­mis gė­lė­mis

Plun­giš­kis R. V., vai­ruo­jan­tis „Au­di“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, bu­vo su­stab­dy­tas lap­kri­čio 1 die­ną prie „Por­to“ vieš­bu­čio. Kaip pats vie­šai skel­bė – pa­rei­gū­nai D. Gu­das ir T. Lau­čys jį at­si­vi­jo nuo Grum­blių pu­sės. Pas­ta­ra­sis pa­rei­gū­nas, pa­kel­da­mas at­sar­gi­nio ra­to dang­tį, esą nu­lau­žė gė­lių žie­dus. Vai­ruo­to­jo fil­mu­kas pra­si­de­da ta­da, kai ba­ga­ži­nė jau yra ati­da­ry­ta ir T. Lau­čys per­kė­li­nė­ja to­liau daik­tus, kad ga­lė­tų ati­da­ry­ti at­sar­gi­nio ra­to dang­tį ir pa­tik­rin­ti, ar ten nė­ra ko ne­le­ga­laus. Vie­na­me pa­kel­ta­me va­zo­ne gė­lių iš­vis nė­ra, tik šak­nys, o ki­tai, vos pa­ju­din­tai, pa­by­ra žied­la­piai (pa­na­šu, kad chri­zan­te­mos). Bū­tent ta­da pa­si­pik­ti­nęs vai­ruo­to­jas pa­rei­gū­no klau­sia: „Ar jūs ži­not, kad da­bar gė­les iš­kra­tėt? Ar tu­rit to­kias tei­ses?“. Į abu klau­si­mus po­li­ci­nin­kas at­sa­ko „taip“. Dar pa­aiš­ki­na, jei pa­rei­gū­nų veiks­mai ne­ten­ki­na, ga­li juos ap­skųs­ti. Pa­tik­ri­nęs pa­lin­ki sėk­mės, pa­sa­ko „lai­min­gai“. Vai­ruo­to­jas vi­sai su­pyks­ta, lie­pia po­li­ci­nin­kams žiū­rė­ti į ba­ga­ži­nę, ką šie esą pri­da­rė, fil­muo­ja nu­by­rė­ju­sius žied­la­pius. Taip pat pa­si­girs­ta ir vai­ruo­to­jo su­tuok­ti­nės prie­kaiš­tai, ji pa­reiš­kia, kad jie ir­gi ži­no įsta­ty­mus, kad da­bar „ra­šys aukš­čiau“ ir kad pa­rei­gū­nai „da­bar pa­ma­tys!“
Vaiz­de­lis iš­pli­to, pa­si­py­lė ko­men­ta­rai
Vos R. V. įkė­lė sa­vo fil­muo­tą vaiz­de­lį į „Fa­ce­bo­ok“-ą, žmo­nės iš­kart ėmė da­lin­tis įra­šu ir ra­šy­ti vi­so­kius ko­men­ta­rus. Ži­no­ma, dau­giau­sia nei­gia­mus po­li­ci­jos at­žvil­giu. Va­di­no pa­rei­gū­nus su­si­reikš­mi­nu­siais, ku­riems ne­be­rei­kia su pa­pras­tu žmo­gu­mi elg­tis žmo­giš­kai, taip pat „nag­lais“ ir įžū­liais, pik­ti­no­si gė­lių su­nio­ko­ji­mu, ki­ti net siū­lė „į spran­dą to­kiems už­mes­ti“. Ta­čiau bu­vo ir to­kių, ku­rie pa­rei­gū­nų el­ge­sį pa­tei­si­no, svars­tė, jog jei su­stab­dė, va­di­na­si, bu­vo už ką, ir kad jie tu­rė­jo tei­sę pa­tik­rin­ti ba­ga­ži­nę. Pa­ta­ri­nė­jo su­tuok­ti­niams gė­les vež­ti tvar­kin­gai, kur nors įdė­jus ar lai­kant ran­ko­se, kad ne­si­var­ta­lio­tų po ba­ga­ži­nę. Abe­jo­jo, kad pa­rei­gū­nai bū­tų ty­čia gė­les lau­žę.
Ko­men­ta­rą pa­tei­kė po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas

Vaiz­do įra­šas, ku­riuo bu­vo gau­siai da­li­na­ma­si, pa­sie­kė ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą. Respublikinei žiniasklaidai Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ra­mū­nas Ma­to­nis pa­ko­men­ta­vo įra­šą: in­for­ma­vo, kad pa­rei­gū­nai yra ap­klaus­ti, kad toks el­ge­sys bu­vo nor­ma­lus ir jie tin­ka­mai vyk­dė sa­vo dar­bą. „Gė­lių va­zo­nai bu­vo ve­ža­mi ne­pri­tvir­tin­ti ba­ga­ži­nė­je. Jie jau bu­vo iš­griu­vę su­stab­džius au­to­mo­bi­lį. Pa­rei­gū­nai tik­rai nie­ko ne­var­tė“, – tei­gė R. Ma­to­nis. Be to, trans­por­to prie­mo­nė bu­vo stab­do­ma ne vel­tui – tas vy­ras tei­sė­sau­gai yra pui­kiai ži­no­mas, dėl to bu­vo tik­ri­na­mas jo au­to­mo­bi­lio tu­ri­nys.

Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas ne­ma­to jo­kių pa­žei­di­mų
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas „Plun­gės ži­nioms“ sa­kė, jog kal­bė­jo su pa­rei­gū­nais, ma­tė fil­muo­tą vaiz­dą ir jam vis­kas aiš­ku. „Tas va­zo­nas jau var­ta­lio­jo­si ir žied­la­piai bu­vo nu­by­rė­ję, kai ba­ga­ži­nė bu­vo ati­da­ry­ta. Ma­čiau, kaip pa­rei­gū­nas T. Lau­čys vis­ką tvar­kin­gai pa­ke­lia, pa­si­žiū­ri ir pa­de­da į vie­tą. Ne­ma­tau iš jo pu­sės jo­kio pa­žei­di­mo. Pa­rei­gū­nai vei­kė taip, kaip pri­va­lė­jo“, – sa­kė vir­ši­nin­kas. S. Vai­če­kaus­kas svars­tė nu­ma­nan­tis, ko­dėl su­stab­dy­tas vai­ruo­to­jas bu­vo toks ne­pa­ten­kin­tas ir taip pa­si­el­gė – vy­ras yra „ki­bęs“ dėl na­mi­nės deg­ti­nės, jo at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio ga­my­bos ir pla­ti­ni­mo, tad aki­vaiz­du, jog po­li­ci­nin­kai jį ner­vi­na.
Įvy­kį fil­ma­vęs pa­rei­gū­nas vai­ruo­to­jo ver­si­ją pa­nei­gė
Lap­kri­čio 2 die­ną vi­deo tin­kle „You­tu­be“ Lie­tu­vos po­li­ci­ja iš­pla­ti­no vaiz­de­lį, ku­rį, kaip pa­aiš­kė­jo, nu­fil­ma­vo pa­rei­gū­nas T. Lau­čys. Ši­to vai­ruo­to­jas R. V. grei­čiau­siai net ne­nu­jau­tė. Įra­še ma­ty­ti pa­ti pra­džia, t. y., kai pa­rei­gū­nas dar tik pra­šo ati­da­ry­ti ba­ga­ži­nę, sa­ky­da­mas, jog no­ri pa­tik­rin­ti, ar nė­ra ne­leis­ti­nų pre­kių. Vai­ruo­to­jas gar­siai pik­ti­na­si, klaus­da­mas, kas tei­kia to­kią in­for­ma­ci­ją? Po­li­ci­nin­kai at­sa­ko ne­pri­va­lan­tys to pa­sa­ky­ti. Ta­da vai­ruo­to­jas ba­ga­ži­nę ati­da­ro, o ten aiš­kiau­siai ma­to­si, jog va­zo­nai su gė­lė­mis jau yra iš­si­var­ta­lio­ję. Tuo mo­men­tu pra­de­da fil­muo­ti R. V. ir gar­siai ko­men­tuo­ti, kaip pa­rei­gū­nai iš­kra­tė gė­les... Pa­ma­tę šį įra­šą, ko­men­ta­to­riai kaip­mat pa­kei­tė nuo­mo­nę apie po­li­ci­ją, reikš­da­mi pa­rei­gū­nams pa­gar­bą ir va­din­da­mi juos šau­nuo­liais...

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama