Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Ap­vog­ti kul­tū­ros na­mai Stal­gė­nuo­se

Ap­vog­ti kul­tū­ros na­mai Stal­gė­nuo­se

Il­ga­pirš­čiai pra­si­su­ko Ku­lių kul­tū­ros cen­trui pri­klau­san­čia­me Stal­gė­nų fi­lia­le. Va­gys­tė pa­ste­bė­ta ko­vo 15 die­ną – bu­vo iš­muš­tas lan­gas, iš­lauž­tos gro­tos, iš­neš­ta apa­ra­tū­ra.

Tre­čia­die­nį Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Stal­gė­nų kai­me, Ža­lio­jo­je gat­vė­je esan­čiuo­se kul­tū­ros na­muo­se, bū­ta ne­kvies­tų sve­čių.
Pa­rei­gū­nams nu­vy­kus nu­ro­dy­tu ad­re­su, kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rė Mir­ga Gul­bins­kie­nė pa­aiš­ki­no, kad įsi­bro­vi­mas pa­ste­bė­tas ko­vo 15-ąją, apie 14 va­lan­dą, – tuo me­tu pir­ma­me aukš­te ir ap­tik­tas iš­dauž­tas lan­go stik­las bei iš­lauž­tos ap­sau­gi­nės gro­tos.
To­kiu bū­du į san­dė­liu­ką pa­te­kę il­ga­pirš­čiai iš čia pa­vo­gė ren­gi­nių įgar­si­ni­mo apa­ra­tū­rą, ku­rios ben­dra ver­tė – apie 1357 eu­rus. Tiks­li ža­la dėl įvyk­dy­tos va­gys­tės dar ne­nu­sta­ty­ta. Pa­vog­tas tur­tas ne­draus­tas, ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­ja ne­įreng­ta.
Ko­vo 16-osios ry­te kal­bin­ta M. Gul­bins­kie­nė sa­kė net ne­įsi­vaiz­duo­jan­ti, kas ši­taip ga­lė­jo pa­si­elg­ti. Pir­miau­sia, pa­sak di­rek­to­rės, iš­by­rė­ju­sius stik­lus pa­ma­tė tvar­ky­tis at­ėju­si va­ly­to­ja – mo­te­ris ją ir in­for­ma­vo, taip pat ne­del­siant pra­neš­ta po­li­ci­jai.
„Ma­nau, ėjo jau pa­si­ruo­šę, ži­no­jo, ko no­ri. Bu­vo tuo­se kul­tū­ros na­muo­se ir ki­to­kios nau­dos, bet dau­giau nie­kur ne­lin­do, nie­ko ki­to ne­rei­kė­jo. Tas tur­tas bu­vo pa­kan­ka­mai ge­rai ap­sau­go­tas, tvar­kin­gai su­dė­tas san­dė­liu­ke. Kaž­kas tai ži­no­jo,“ – svars­tė pa­šne­ko­vė.
Kul­tū­ros na­mų te­ri­to­ri­ja fil­muo­ja­ma vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ro­mis, ku­rių įra­šus ga­li­ma gau­ti Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je. Ti­ki­ma­si, jog il­ga­pirš­čiai ne­tru­kus bus nu­sta­ty­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama