Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Aplinkos ministras: „Diskusijas dėl Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­so kei­ti­mo palikime is­to­ri­jai“

Aplinkos ministras: „Diskusijas dėl Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­so kei­ti­mo palikime is­to­ri­jai“

Spa­lio 6 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas. Jis su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ra­jo­no gy­ven­to­jais, at­sa­kė į pa­teik­tus klau­si­mus, po to ap­žiū­rė­jo ben­dro­vės „Plun­gės van­de­nys“ va­ly­mo įren­gi­nius ir dum­blo kau­pi­mo aikš­te­les, pa­bu­vo­jo Pla­te­liuo­se bei su­si­rin­ku­sie­siems as­me­niš­kai per­da­vė ži­nią, jog bran­di­na­mas sau­go­mų te­ri­to­ri­jų op­ti­mi­za­vi­mo pla­nas ne­tu­rė­tų pa­lies­ti na­cio­na­li­nių par­kų sta­tu­so ir struk­tū­ros. „Pa­li­ki­me dis­ku­si­jas, ku­rios bu­vo ki­lu­sios dėl Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­so kei­ti­mo, is­to­ri­jai“, – sa­kė Pla­te­liuo­se K. Na­vic­kas.

Sa­vi­val­dy­bė­je ap­lin­kos mi­nist­rą K. Na­vic­ką ir jo pa­ta­rė­ją Min­dau­gą Ba­ja­rū­ną pa­svei­ki­nęs Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, jog pas­ta­ruo­ju me­tu itin daug su ap­lin­kos tau­so­ji­mu su­si­ju­sių ak­tu­a­li­jų, o at­ski­ros te­mos – la­bai pla­čios ir rei­ka­lau­jan­čios gi­les­nės ana­li­zės.
„Tu­ri­me klau­si­mų dėl dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos, ypač – dėl ska­ti­na­mos kvar­ta­lų re­no­va­ci­jos, taip pat dėl pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo, nes ir Plun­gė­je ki­lo pro­ble­mų dėl liū­čių. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je daug ava­ri­nės būk­lės už­tvan­kų, ir kol kas ne­nu­spręs­ta, kas iš ko­kių lė­šų jas re­mon­tuos“, – tar­da­mas įžan­gi­nį žo­dį sa­kė me­ras.
Su­si­tik­ti su ap­lin­kos mi­nist­ru at­vy­ko ne tik Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas, ku­rio ini­cia­ty­va mi­nist­ro iš­vy­ka ir bu­vo or­ga­ni­zuo­ta, bet ir Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys bei Jur­gis Raz­ma, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) dar­buo­to­jai, mies­to gy­ven­to­jai, ūki­nin­kai, ver­slo at­sto­vai.

Mi­nist­ras K. Na­vic­kas pri­pa­ži­no, jog su ap­lin­ka su­si­ję pro­jek­tai – to­li gra­žu ne pi­giau­sia ir ma­lo­niau­sia mū­sų vals­ty­bės po­li­ti­kos da­lis, nes pri­im­ti spren­di­niai su­si­ję su po­ky­čiais, ku­rių pa­pras­tai ne vi­si no­ri.
„Jums tik­riau­siai ak­tu­a­lu tai, kas su­si­ję su gy­ven­to­jais. At­ei­ty­je esa­me nu­ma­tę di­de­lius dar­bus dvie­juo­se – at­lie­kų ir van­dens – sek­to­riuo­se. Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti dvi ko­ge­ne­ra­ci­nes elek­tri­nes, ku­rio­se bus de­gi­na­mos ko­mu­na­li­nės at­lie­kos. Ši sta­ty­ba gy­ven­to­jų tie­sio­giai ne­lies, ta­čiau rei­kės per­žiū­rė­ti pir­mi­nę at­lie­kų rū­šia­vi­mo sis­te­mą. Pui­kiai rū­šiuo­ja­mos at­lie­kos prie in­di­vi­du­a­lių na­mų, ta­čiau ne­kaip – prie dau­gia­bu­čių. Jei čia bū­tų at­ski­ria­mos bios­kai­džios at­lie­kos, nuo me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio rū­šia­vi­mo įren­gi­nių nu­si­im­tų di­de­li krū­viai. Tas pats tin­ka kal­bant apie pa­kuo­tes. Nuo 2019 me­tų pla­nuo­ja­ma įdieg­ti ir vir­tu­vės at­lie­kų rū­šia­vi­mą, at­skir­ti jas iš ben­dros ma­sės. Ap­skri­tai, už rū­šia­vi­mą gy­ven­to­jus rei­kia ska­tin­ti. Pla­nuo­ja­ma kur­ti at­lie­kų at­se­ka­mu­mo sche­mą, kad pa­ska­ta už rū­šia­vi­mą at­si­spin­dė­tų ir gy­ven­to­jui pa­tei­kia­mo­je ma­žes­nė­je są­skai­to­je“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.
Jo aki­mis, van­dens tie­ki­mas – dar vie­na pa­vel­dė­ta pro­ble­ma. Ku­rio­je sa­vi­val­dy­bė­je gy­ven­to­jų dau­giau, ten van­dens ta­ri­fai ma­žes­ni, to­dėl ir van­dens kai­nos at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se ski­ria­si iki 4 kar­tų!
„Lie­tu­va ga­li su­lauk­ti sank­ci­jų dėl ne­pa­siek­tų van­dent­var­kos pro­jek­tų ro­dik­lių, ypač – dėl ne­su­tvar­ky­tų nuo­te­kų. Ma­nau, kad ir Plun­gė – ne iš­im­tis“, – pa­žy­mė­jo K. Na­vic­kas.
Ap­lin­kos mi­nist­ras pri­mi­nė, kad spa­lio 2 die­ną bu­vo pa­skelb­ta dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­gra­ma, ku­ri esą jau ne­pri­klau­sys nuo po­li­ti­nių spren­di­mų. Ap­si­spręs­ta, jog ši pro­gra­ma 100 proc. dengs va­di­na­mą­ją „minkš­tą­ją“, dar 30 proc. – „kie­tą­ją“ pa­teik­tų pro­jek­tų da­lis.
„Ti­kiuo­si, kad dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­vi­mo ap­im­tys augs, gal gy­ven­to­jai pa­tys sam­dys tech­ni­nę prie­žiū­rą, kad už­si­tik­rin­tų ge­res­nę dar­bų ko­ky­bę. Rei­kia su­vok­ti, kad ir dau­gia­bu­čių re­no­va­vi­mui skir­ta pa­ra­ma kaž­ka­da baig­sis“, – sa­kė K. Na­vic­kas.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je už tam tik­ras sri­tis at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai tu­rė­jo pa­ren­gę mi­nist­rui ke­le­tą pra­ne­ši­mų su ga­na aiš­kiai su­for­mu­luo­tais klau­si­mais.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Bie­liaus­kie­nė kal­bė­jo, jog Plun­gė­je iš 244 dau­gia­bu­čių na­mų bai­gia­mas re­no­vuo­ti 61. Kel­da­ma stra­te­gi­nius tiks­lus, Sa­vi­val­dy­bė bu­vo už­si­brė­žu­si tiks­lą re­no­vuo­ti 70 proc. vi­sų dau­gia­bu­čių, ta­čiau iki šiol pa­siek­tas re­zul­ta­tas (25 proc.) ge­ro­kai ma­žes­nis.
„Ap­skai­čiuo­ta, kad po na­mo re­no­va­ci­jos gy­ven­to­jai už šil­dy­mą mo­ka vi­du­ti­niš­kai 74 pro­cen­tais ma­žiau. Ta­čiau, pra­dė­ję dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mą, tu­ri­me daug pro­ble­mų dėl ne­ko­ky­biš­kai pa­reng­tų pro­jek­tų, ran­go­vų kai­tos, taip pat – ir dėl gy­ven­to­jų ne­su­pra­tin­gu­mo. Ar į pa­skelb­tą nau­ją­ją dau­gia­bu­čių re­no­va­vi­mo pro­gra­mą ža­da­te pri­im­ti ne­ri­bo­tą na­mų skai­čių? Kas ap­mo­kės ap­lin­kos tvar­ky­mo iš­lai­das pra­dė­jus kvar­ta­lų re­no­va­ci­ją? – klau­sė Ž. Bie­liaus­kie­nė.
Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­ja kal­bė­jo ir apie pro­ble­mas, ku­rios ky­la dėl pa­vir­ši­nių nuo­te­kų, kai lie­taus ka­na­li­za­ci­jos sis­te­ma po liū­čių ne­su­ge­ba pri­im­ti to­kio di­de­lio van­dens srau­to, ir dėl to ken­čia tiek gy­ven­to­jai, tiek mies­to in­fra­struk­tū­ra. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė at­si­šau­kė į kvie­ti­mą re­konst­ruo­ti lie­taus ka­na­li­za­ci­ją, ta­čiau pa­gal pa­reng­tą pro­jek­tą lė­šų skir­ta tik 1,286 km tra­sai re­konst­ruo­ti, taip pat nau­jai 4,619 km tra­sai pa­klo­ti.
„Plun­gės sa­vi­val­dy­bei ne­už­ten­ka to­kio fi­nan­sa­vi­mo, su­tvar­ky­si­me tik 6 proc. vi­so pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tin­klo. Taip pat nė­ra tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo, kas kam ir kiek tu­rės mo­kė­ti už pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gą“, – at­krei­pė dė­me­sį Ž. Bie­liaus­kie­nė.
Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Edi­ta Ly­die­nė pa­ste­bė­jo, kad gy­ven­to­jų Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je ma­žė­ja, ta­čiau ko­mu­na­li­nių at­lie­kų skai­čius iš­lie­ka toks pat. Nuo šių me­tų ko­vo mė­ne­sio Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je įsi­ga­lio­jo dvi­na­rė rin­klia­va, ku­rią siū­lo­ma pa­pil­dy­ti nau­ju punk­tu, įvar­di­jant gy­ven­to­jų iš­rū­šiuo­tų at­lie­kų da­lį. De­ja, kol kas nė­ra aiš­ku, kaip tai rei­kės pa­da­ry­ti ir kaip šis punk­tas pa­veiks pa­slau­gos ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tus.
Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė pa­ste­bė­jo, kad iš ben­dros at­lie­kų ma­sės iš­rū­šiuo­tą kie­tą­jį at­gau­tą­jį ku­rą uti­li­zuo­ti pri­ima UAB „For­tum Klai­pė­da“, ku­ri yra vie­na to­kios pa­skir­ties įmo­nė Va­ka­rų Lie­tu­vo­je, to­dėl nau­do­ja­si tuo dik­tuo­da­ma sa­vo są­ly­gas. Sa­vi­val­dy­bė kė­lė idė­ją to­kį ku­rą de­gin­ti vie­tos ka­ti­li­nė­se ir taip ga­min­ti ši­lu­mą.
„To­kias ka­ti­li­nes sta­ty­ti nu­ma­ty­ta Vil­niu­je ir Kau­ne. Nė­ra jo­kių eko­no­mi­nių prie­lai­dų tai da­ry­ti Plun­gė­je, ne­bent at­si­ras­tų ste­buk­lin­gas in­ves­tuo­to­jas, ku­ris ne­skai­čiuo­tų sa­vo pi­ni­gų. Pa­pras­ta­me ka­ti­le de­gin­ti to­kio ku­ro ne­ga­lės, vi­sa įran­ga tu­rės ati­tik­ti dau­gy­bę ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų“, – sa­kė K. Na­vic­kas.
Mi­nist­ras ne­li­ko su­ža­vė­tas ir min­ti­mi leis­ti kom­pos­tuo­ti ža­li­ą­sias ka­pi­nių at­lie­kas – esą į kom­pos­to duo­bę ne­abe­jo­ti­nai pa­kliū­tų ir gy­vū­ni­nės kil­mės ar ki­to­kios at­lie­kos. Taip pat – siū­ly­mui tai­ky­ti bal­dų ga­min­to­jams se­nų bal­dų su­rin­ki­mo į stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­les mo­kes­tį.
Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Da­lia Ud­rie­nė pa­žy­mė­jo, jog iš 13 Plun­gės sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių už­tvan­kų 6 yra pa­vo­jin­gos, jos vi­sos teis­mo spren­di­mu pri­pa­žin­tos Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­be, o dar 3 pa­na­šios už­tvan­kos pri­klau­so vals­ty­bei.
„Už­tvan­kas eks­plo­a­ta­vo ko­lū­kiai, ta­čiau įren­gi­nių do­ku­men­tai nė­ra iš­sau­go­ti, jos ne­re­gist­ruo­tos Re­gist­rų cen­tre, nors ke­lia re­a­lią grės­mę žmo­nių sau­gu­mui. Štai Al­sė­džių už­tvan­ka sto­vi aukš­čiau­sio­je mies­te­lio vie­to­je, jei pa­si­leis­tų van­duo, mies­te­liui bū­tų pa­da­ry­ta ne­pa­tai­so­ma ža­la. Ku­lių už­tvan­kos py­li­mu ei­na vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias, jud­rus ke­lias ei­na ir prie Gan­din­gos už­tvan­kos. Ko­kios ga­li­my­bės jas re­konst­ruo­ti? Net 13 mū­sų ra­jo­ne esan­čių už­tvan­kų į ap­skai­tą ne­pa­ten­ka, to­dėl ne­bus ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma“, – klau­sė D. Ud­rie­nė.
Su Plun­gės sa­vi­val­dy­be su­si­ju­sių klau­si­mų mi­nist­rui tu­rė­jo ir Sei­mo na­riai. J. Var­ka­lys svars­tė, jog rei­kia pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų prie­mo­nėms, ku­rios už­tik­rin­tų, jog Var­ka­liuo­se kau­pia­mas dum­blas iš nuo­te­kų sis­te­mos ne­skleis­tų blo­go kva­po. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, per lė­ti ir pa­vir­ši­nių nuo­te­kų sis­te­mos at­nau­ji­ni­mo tem­pai. Sei­mo na­rys at­krei­pė mi­nist­ro dė­me­sį į il­gus po­vei­kio ap­lin­kai de­ri­ni­mo ter­mi­nus.
Sei­mo na­rys J. Raz­ma tei­ra­vo­si, kas bu­vo slap­tos ata­kos prieš Žemaitijos nacionalinį parką ini­cia­to­rius ir kas da­ro­ma, kad tech­ni­nės prie­žiū­ros pri­žiū­rė­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ja bei dar­bo me­to­dai ne­kel­tų žmo­nėms abe­jo­nių jų kom­pe­ten­ci­ja.
Ga­li­my­be už­duo­ti ap­lin­kos mi­nist­rui klau­si­mą pa­si­nau­do­jo „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis Liu­das Skie­rus, mat šio­se įmo­nė­se, mo­der­ni­zuo­jant šal­dy­mo įran­gą, bu­vo su­kaup­ti di­de­li kre­o­no kie­kiai.
„Nė­ra eko­no­mi­nės pa­ska­tos juos lik­vi­duo­ti, vien mū­sų įmo­nei tam rei­kė­tų 6 mi­li­jo­nų eu­rų“, – ne­slė­pė L. Skie­rus.
„Ski­riant fi­nan­sa­vi­mą, rei­kia įver­tin­ti, ar tai Lie­tu­vos, ar tik vie­nos įmo­nės pro­ble­ma. Ma­nau, ver­slas šiuo at­ve­ju tu­ri dau­giau ga­li­my­bių“, – pa­ste­bė­jo ap­lin­kos mi­nist­ras.
Dėl kiek­vie­ną kar­tą, pra­dė­jus ūky­je di­des­nius dar­bus, pra­šo­mų po­vei­kio ap­lin­kai ty­ri­mų pik­ti­no­si ūki­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys: kam, gir­di, to rei­kia, jei jo ūky­je gy­vu­liai bu­vo ir bus?
„Pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, tik 40 cm pa­vir­šiaus že­mės pri­klau­so ūki­nin­kams, kas gi­liau – jau vals­ty­bės. Va­di­na­si, ir me­lio­ra­ci­jos įren­gi­niai ūki­nin­kams ne­pri­klau­so?“ – klau­sė M. Kak­tys. Jam ant­ri­no ir Sei­mo na­rys A. Stan­či­kas, sa­ky­da­mas, jog ati­duo­ti me­lio­ra­ci­jos sis­te­mas ūki­nin­kams yra tas pats, kas pa­smerk­ti jas žlug­ti.
Su kon­kre­čiu klau­si­mu apie tris ap­sau­gos juos­tas, į ku­rias pa­ten­ka jos so­dy­ba, iš Klai­pė­dos ra­jo­no su­si­tik­ti su ap­lin­kos mi­nist­ru at­vy­ko ūki­nin­kė Vi­da Ged­min­tie­nė. K. Na­vic­kas su­ti­ko, kad vei­kia dar daug iš so­viet­me­čio li­ku­sio ap­sau­gos zo­nų reg­la­men­ta­vi­mo, ir in­for­ma­vo, jog jau pa­ren­gė nau­jo įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad vi­si ka­dast­rai bū­tų su­ves­ti ir api­ben­drin­ti.
Apie kiau­lių ma­rą ir prie­mo­nes jam už­kirs­ti ke­lią su mi­nist­ru no­rė­jo pa­kal­bė­ti ūki­nin­kas Vid­man­tas Jo­ni­ka, pa­si­pik­ti­nęs, kad net teis­mas ne­lei­do me­džio­ti šer­nų jo 800 ha že­mės ma­sy­ve. Į šį ir dau­ge­lį ki­tų klau­si­mų mi­nist­ras pa­ža­dė­jo at­sa­ky­ti in­di­vi­du­a­liai, nes rei­kia įsi­gi­lin­ti į pa­teik­tą klau­si­mą.
Vi­zi­to į Plun­gės sa­vi­val­dy­bę me­tu ap­lin­kos mi­nist­ras taip pat ap­žiū­rė­jo, kaip tvar­ko­mas dum­blas iš mies­to va­ly­mo įren­gi­nių. Šiuo me­tu nu­sau­sin­tą dum­blą į sa­vo lau­kus kaip trą­šą pri­ima ra­jo­no ūki­nin­kai. Ben­dro­vės „Plun­gės van­de­nys“ skai­čia­vi­mais, per mė­ne­sį su­si­kau­pia nuo 50 iki 60 to­nų dum­blo, ku­ris džiū­da­mas sklei­džia ne pa­čius ma­lo­niau­sius kva­pus.
Pa­gal už­terš­tu­mą dum­blas iš Plun­gės mies­to va­ly­mo įren­gi­nių pri­ski­ria­mas ant­rai ka­te­go­ri­jai, mat ja­me ran­da­mi ne­di­de­li kie­kiai cin­ko ir chro­mo. Mi­nist­ras K. Na­vic­kas pa­ste­bė­jo, kad to­kio už­terš­tu­mo dum­blą ga­li­ma nau­do­ti lau­kams tręš­ti, o ypač už­terš­tą dum­blą tek­tų ga­ben­ti de­gin­ti į Ak­me­nę.
La­biau­siai ap­lin­kos mi­nist­ro lau­kė ŽNP dar­buo­to­jai ir Pla­te­lių apy­lin­kių gy­ven­to­jai.
Pla­te­liuo­se K. Na­vic­kas pri­pa­ži­no, jog jam nė­ra leng­va kal­bė­ti apie sau­go­mų te­ri­to­ri­jų re­for­mą, ku­ri, jo aki­mis, ne­iš­ven­gia­ma.
„Ant­raip ve­ge­tuo­si­me ir nie­kas ne­si­keis. Spren­džia­me taip: jei di­rek­ci­jo­je ma­žiau nei 20 dar­buo­to­jų, tai to­kias įstai­gas rei­kia stam­bin­ti. Na­cio­na­li­nių par­kų sta­tu­so ir struk­tū­ros siū­lo­me ne­keis­ti, o pa­lik­ti juos kaip at­ski­rus ju­ri­di­nius vie­ne­tus. Dis­ku­si­ją, ar Pla­te­liai, ar Var­niai la­biau ver­ti na­cio­na­li­nio sta­tu­so, siū­lau pa­lik­ti is­to­ri­jai“, – sa­kė K. Na­vic­kas.
„Bu­vo­me la­bai su­sier­zi­nę, iš­gir­dę kal­bas apie ga­li­mą mū­sų par­ko re­for­mą. Ačiū, mi­nist­re, už at­vež­tas ge­ras nau­jie­nas. ŽNP dir­ba, gy­vuo­ja, čia nuo­lat vyks­ta ju­dė­ji­mas, ku­ris įsu­ka vis dau­giau gy­ven­to­jų ir tu­ris­tų. Gal sau­go­mų te­ri­to­ri­jų op­ti­mi­za­vi­mas ir rei­ka­lin­gas, ta­čiau ki­tais as­pek­tais, o Pla­te­liuo­se ir vi­sa­me ŽNP ga­li­ma su­kur­ti dar dau­g ko na­cio­na­li­nio, že­mai­tiš­ko. Par­kas no­ri iš­lik­ti ir to­bu­lė­ti“, – vi­sų kai­my­nų nuo­mo­nę iš­reiš­kė pla­te­liš­kė Ida­li­ja Al­mi­nie­nė.
Nau­do­da­mie­si pro­ga, ŽNP dar­buo­to­jai su mi­nist­ru aiš­ki­no­si ga­li­my­bes dėl jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų eko­lo­gi­nio švie­ti­mo pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mo. ŽNP dar­buo­to­jai no­rė­tų sek­ti ko­le­gų iš Es­ti­jos pa­vyz­džiu ir ves­ti mo­ki­niams gam­tos pa­ži­ni­mo pa­mo­kas gam­to­je, kad vai­kai ga­lė­tų pa­žiū­rė­ti, pa­uos­ty­ti, pa­čiu­pi­nė­ti. K. Na­vic­kas kal­bė­jo, jog dėl to­kių pa­mo­kų rei­kė­tų pra­dė­ti ves­ti de­ry­bas su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, ta­čiau pa­gal­vo­jęs pa­siū­lė Plun­gės sa­vi­val­dy­bei bū­ti to­kio mo­ky­mo gam­to­je pra­di­nin­kais ir su mo­ky­mo įstai­go­mis su­si­tar­ti, kad mo­ki­niai pa­žin­ti gam­tos nors pus­die­niui at­vyk­tų į Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką. Vai­kams to­kios pa­mo­kos, be abe­jo, bū­tų ir įdo­mios, ir nau­din­gos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama