Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Apie plun­giš­kių svei­ka­tos būk­lę ir de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją

Apie plun­giš­kių svei­ka­tos būk­lę ir de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją

Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB) pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie mū­sų vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­ną už 2016-uo­sius me­tus. Ata­skai­to­je ap­ra­šy­ti mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lę at­spin­din­tys duo­me­nys, su­rink­ti iš įvai­rių sta­tis­ti­kos šal­ti­nių. Šis dar­bas at­lie­ka­mas, kad, re­mian­tis iš­sa­mia in­for­ma­ci­ja, bū­tų ga­li­ma pla­nuo­ti ir įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos ge­ri­ni­mo prie­mo­nes. Kal­ba­ma apie ben­drą de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją, mir­tin­gu­mo prie­žas­tis, ser­ga­mu­mą tu­ber­ku­lio­ze, vai­kų dan­tų bė­das, gy­ven­to­jų da­ly­va­vi­mą svei­ka­tos pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se ir ki­tus da­ly­kus, su­si­ju­sius su mū­sų bran­giau­siu tur­tu – svei­ka­ta.

De­mog­ra­fi­nė si­tu­a­ci­ja
2016 m. vi­du­ti­nis me­ti­nis gy­ven­to­jų skai­čius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 35 125. Vy­rų – 47,2 proc., mo­te­rų – 52,8 proc. Di­dži­ą­ją gy­ven­to­jų da­lį su­da­rė 18–44 me­tų žmo­nės (33,22 proc.). Kiek ma­žiau yra 45–64 me­tų am­žiaus gy­ven­to­jų (28,96 proc.), o iki 17 me­tų ir vy­res­nių nei 65 m. bu­vo pa­na­šiai (18,85 proc. ir 18,98 proc.). Maž­daug 6 iš de­šim­ties – dar­bin­go am­žiaus (15–64 m.) Di­des­nę gy­ven­to­jų da­lį su­da­rė mies­te gy­ve­nan­tys as­me­nys (52,11 proc.).
Per­nai 1000-iui gy­ven­to­jų te­ko 11 gi­mu­sių ir 13,2 mi­ru­sių as­me­nų, tad na­tū­ra­lus prie­au­gis iš­lie­ka nei­gia­mas (-2,2). Ša­ly­je šis ro­dik­lis dar pra­stes­nis (-3,6). Tūks­tan­čiui Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų te­ko 7,7 san­tuo­kų ir 3,4 iš­tuo­kų.
Mir­tin­gu­mas, prie­žas­tys, su­sir­gi­mai
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 2016 m. mir­tin­gu­mas bu­vo ma­žes­nis už Lie­tu­vos vi­dur­kį – 7,83 proc. (pas mus – 1 321 mi­ru­sy­sis 100-ui tūkst. gy­ven­to­jų, ša­lies mas­tu – 1 433,15). Ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, mir­tin­gu­mas iš­li­ko pa­na­šus. Vy­rų mir­tin­gu­mo ro­dik­lis per­nai bu­vo 1,22 kar­to di­des­nis ne­gu mo­te­rų. 2016 m. Plun­gės r. sav. di­džiau­sias mir­tin­gu­mo ro­dik­lis bu­vo nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų (765,8), pik­ty­bi­nių na­vi­kų (244,8) ir virš­ki­ni­mo sis­te­mos li­gų (82,6) 100-ui tūkst. gy­ven­to­jų. Per­nai vie­nam su­au­gu­sia­jam te­ko 3,42 už­re­gist­ruo­tų su­sir­gi­mų, 1,8 iš jų įra­šy­ti kaip nau­ji su­sir­gi­mai. Vie­nam vai­kui te­ko 3,16 už­re­gist­ruo­tų su­sir­gi­mų, iš jų 2,6 įra­šy­ti kaip nau­ji.
Pa­grin­di­niai ro­dik­liai – švie­so­fo­ro prin­ci­pu
Pa­grin­di­nių ro­dik­lių są­ra­šas pa­tei­kia­mas švie­so­fo­ro prin­ci­pu, t. y. ly­gi­nant pra­ėju­sių me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ro­dik­lius su Lie­tu­vos vi­dur­kiu, kai vi­sos 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių žy­mi­mos spal­vo­mis: kur ste­bi­mas ro­dik­lis at­spin­di ge­riau­sią si­tu­a­ci­ją – ža­lia spal­va, kur pras­čiau­sia si­tu­a­ci­ja – rau­do­na spal­va, kur ar­ti Lie­tu­vos vi­dur­kio – gel­to­na spal­va.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai į ža­li­ą­ją zo­ną pa­ten­ka dėl vi­du­ti­nės gy­ve­ni­mo truk­mės; mir­tin­gu­mo dėl iš­ori­nių prie­žas­čių; mir­tin­gu­mo dėl pik­ty­bi­nių na­vi­kų, mir­tin­gu­mo dėl nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo, mir­tin­gu­mo dėl krau­jo­ta­kos li­gų, kū­di­kių mir­tin­gu­mo, pa­aug­lių gim­dy­mų skai­čiaus, ser­ga­mu­mo ŽIV ir ly­tiš­kai plin­tan­čio­mis li­go­mis ir kt. Pras­čiau­sio­je si­tu­a­ci­jo­je – rau­do­no­je zo­no­je – mū­sų sa­vi­val­dy­bė yra dėl mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų, ne­si­mo­kan­čių mo­kyk­lo­se, dėl gy­ven­to­jų skai­čiaus po­ky­čio, dėl ser­ga­mu­mo vais­tams at­spa­ria tu­ber­ku­lio­ze, taip pat daug pa­cien­tų, ne­pa­ten­kin­tų li­go­ni­nės pa­slau­go­mis. Pras­ta si­tu­a­ci­ja ir su ne­pil­na­me­čių dan­tų li­go­mis, ma­žai vai­kų da­ly­vau­ja krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­mo­je, per ma­žai mo­te­rų da­ly­vau­ja ma­mog­ra­fi­nės pa­tik­ros dėl krū­ties vė­žio pro­gra­mo­je. Ki­ti ro­dik­liai pa­ten­ka į Lie­tu­vos vi­dur­kį ati­tin­kan­čią gru­pę – gel­to­ną­ją zo­ną.
Tu­ber­ku­lio­zė
Šiek tiek pla­čiau ap­žvelg­tas Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mas įpras­ta tu­ber­ku­lio­ze ir vais­tams at­spa­ria tu­ber­ku­lio­zės for­ma. Kaip ži­nia, tai oro la­ši­niu bū­du plin­tan­ti in­fek­ci­nė li­ga, ku­rios pli­ti­mą le­mia so­cia­li­nės (ne­dar­bas, skur­das, al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas) bei psi­cho­lo­gi­nės (ser­gan­čių­jų ne­no­ras gy­dy­tis) prie­žas­tys. Apie 50 proc. nau­jų pa­cien­tų bū­na be­dar­biai, pik­tnau­džiau­jan­tys al­ko­ho­liu, pa­žei­di­nė­jan­tys gy­dy­mo re­ži­mą. Pas­ta­rie­ji daž­niau ser­ga vais­tams at­spa­ria tu­ber­ku­lio­ze. Di­džiau­sias ser­ga­mu­mas tu­ber­ku­lio­ze nu­sta­to­mas 18–44 me­tų am­žiaus gru­pė­je, daž­niau vy­rams nei mo­te­rims ir daž­niau kai­mo nei mies­to gy­ven­to­jams. Pas mus ser­gan­čių­jų tu­ber­ku­lio­ze ro­dik­lis yra 1,14 kar­to di­des­nis nei ša­lies ir 1,06 kar­to di­des­nis nei ap­skri­ties. Ypač di­de­lį rū­pes­tį ke­lia vais­tams at­spa­ri tu­ber­ku­lio­zė – per­nai iš 118 už­re­gist­ruo­tų dau­ge­liui vais­tų at­spa­rios tu­ber­ku­lio­zės at­ve­jų Lie­tu­vo­je net 40 nu­sta­ty­ta Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.
Vai­kų dan­tys gen­da vis la­biau
Pa­gal me­di­ci­ni­nes pa­žy­mas, ku­rias vai­kai pri­sta­to į mo­kyk­las, dan­tų būk­lė tik­rai nė­ra džiu­gi­nan­ti: tik 10,8 proc. vai­kų per­nai ne­tu­rė­jo ėduo­nies pa­žeis­tų, plom­buo­tų ar iš­rau­tų dan­tų. Kas­met pie­ni­nių ir nuo­la­ti­nių dan­tų ėduo­nies in­ten­sy­vu­mo in­dek­sas tik pra­stė­ja. Per pas­ku­ti­nius tre­jus me­tus šis ro­dik­lis su­pras­tė­jo nuo 3,95 iki 5. Šis ro­dik­lis blo­gė­ja tiek ša­lies, tiek ap­skri­ties mas­tu. 2016–2017 m. m. Plun­gės ra­jo­ne tik kas de­šim­to mo­ki­nio dan­tys bu­vo vi­siš­kai svei­ki. Dau­giau­sia vai­kų, ne­tu­rin­čių ėduo­nies pa­žeis­tų, plom­buo­tų ir iš­rau­tų dan­tų, nu­sta­ty­ta 5–10 kla­sė­se.
Pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti dau­giau mo­te­rų ir vai­kų
Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šo­mis vyk­do­mos pre­ven­ci­jos pro­gra­mos – ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti, ar ne­ser­ga­ma tam tik­ro­mis li­go­mis. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vyk­dy­tos šios pre­ven­ci­jos pro­gra­mos: vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mas si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis; gim­dos kak­le­lio pik­ty­bi­nių na­vi­kų pre­ven­ci­ja; prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) vė­žio anks­ty­vo­ji diag­nos­ti­ka; sto­ro­sios žar­nos vė­žio anks­ty­vo­ji diag­nos­ti­ka; šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­nė pro­gra­ma bei at­ran­ki­nė ma­mog­ra­fi­nė pa­tik­ra dėl krū­ties vė­žio. 2016 m. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai ak­ty­viau­siai da­ly­va­vo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­nė­je pro­gra­mo­je, o pa­sy­viau­siai mo­te­rys tik­ri­no­si dėl krū­ties vė­žio – maž­daug ke­tu­rios iš de­šim­ties, ku­rios ga­lė­jo pa­si­tik­rin­ti. Taip pat la­bai pras­ta si­tu­a­ci­ja dėl vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis – ly­gi­nant vi­sų sa­vi­val­dy­bių ro­dik­lius su ša­lies, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kai pa­sy­viau­siai da­ly­va­vo šio­je pro­gra­mo­je. Per­nai 6–14 me­tų vai­kų, ku­rie ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti šia pro­gra­ma, bu­vo 3025, ta­čiau tik 189 iš jų dan­tys pa­deng­ti si­lan­tais (tai – kas še­šio­lik­tas vai­kas).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama