Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – jau kai­my­nys­tė­je, VMVT ra­gi­na elg­tis at­sa­kin­gai

Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – jau kai­my­nys­tė­je, VMVT ra­gi­na elg­tis at­sa­kin­gai

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras pa­sie­kė Ma­žei­kių apy­lin­kes, o sau­sio pra­džio­je šis už­kra­tas pir­mą kar­tą diag­no­zuo­tas ir Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je (nu­gai­šu­siam šer­nui). At­stu­mas – tik po pus­šim­tį ki­lo­met­rų nuo mū­sų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos. Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas, valstybinis veterinarijos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius sa­ko, jog da­ro­si ne­ra­mu, ir vi­sus kiau­lių au­gin­to­jus ra­gi­na elg­tis la­bai at­sa­kin­gai – bū­ti­nai de­kla­ruo­ti kad ir vie­ną kiau­lai­tę ir lai­ky­tis bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių.

VMVT skel­bia, jog af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) si­tu­a­ci­ja ša­ly­je iš­lie­ka grės­min­ga. 2017-ai­siais, pa­ly­gi­nus su 2016 m., li­gos at­ve­jų Lie­tu­vos ūkiuo­se pa­dvi­gu­bė­jo, o miš­kuo­se iš­au­go dau­giau kaip ke­tu­ris kar­tus. Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, per­nai AKM Lie­tu­vo­je bu­vo nu­sta­ty­tas 32 ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se, li­gos pro­trū­kiai bu­vo už­re­gist­ruo­ti 30 kiau­lių lai­ky­mo vie­tų, taip pat nu­sta­ty­ti 1 328 at­ve­jai lau­ki­nė­je gam­to­je. Li­ga diag­no­zuo­ta 2 456 šer­nams (310 su­me­džio­tų ir 2 146 nu­gai­šu­siems).
Kaip mi­nė­ta, AKM pri­ar­tė­jo ir į mū­sų kai­my­nys­tę – pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Ma­žei­kių ra­jo­no Lai­žu­vos se­niū­ni­jos Pa­lai­žu­pės kai­mo te­ri­to­ri­jos miš­ke va­ry­mi­nės me­džiok­lės me­tu ap­tik­ta šer­nų gai­še­nų. Po ty­ri­mo pa­aiš­kė­jo, jog 11-os šer­nų mir­ties prie­žas­tis – af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras. Ma­no­ma, jog li­ga į šį ra­jo­ną pa­te­ko iš Lat­vi­jos. O šių me­tų pra­džio­je AKM pir­mą kar­tą diag­no­zuo­tas ir Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.
Ši­to­kia si­tu­a­ci­ja, pa­sak Plun­gės VMVT vir­ši­nin­ko V. Gai­liaus, ke­lia di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą – vak­ci­nos nuo šios li­gos juk nė­ra. To­dėl bū­ti­na elg­tis ypač at­sa­kin­gai.
Svar­biau­sia – vi­si kiau­lių au­gin­to­jai pri­va­lo šiuos gy­vu­lius de­kla­ruo­ti ir lai­ky­tis bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Ne­svar­bu, kiek tu­ri kiau­lių – vie­ną, dvi, pen­kias ar dau­giau, rei­kia pra­neš­ti se­niū­ni­jai, tar­ny­bai ar ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jui. Pa­pras­tai VMVT kiau­lių au­gin­to­jus ži­no, ta­čiau bū­na, kad ku­rį lai­ką ne­be­au­gi­na, pas­kui vėl nu­si­per­ka ir pa­mirš­ta deklaruoti. O ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai ir VMVT pri­va­lo pa­tik­rin­ti vi­sus ūke­lius ir įsi­ti­kin­ti, ar lai­ko­ma­si bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių: ar kiau­lių lai­ky­mo vie­ta ap­tver­ta tvo­ra, ar prie įė­ji­mo į tvar­tą yra de­zo ki­li­mė­lis ar­ba de­zo bar­je­ras, ar nai­ki­na­mi grau­ži­kai, ar pri­žiū­rin­ty­sis kiau­les tu­ri dar­bo dra­bu­žius ir pan.
Su mū­sų ūki­nin­kais, pa­sak V. Gai­liaus, pa­vyks­ta su­si­tar­ti gra­žiuo­ju, di­de­lių bė­dų ne­bū­na. Per­nai pri­va­tūs ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai Plungės rajone pa­tik­ri­no 216 ma­žes­nių ūkių, o Plungės VMVT – 66 stam­bes­nius ūkius, ir vi­si kiau­les laikė tvar­kin­gai. Šie­met pa­tik­ri­ni­mai vėl pra­si­de­da, tad tie, ku­rie pra­dė­jo au­gin­ti kiau­les, bū­ti­nai tu­ri jas de­kla­ruo­ti, kad spe­cia­lis­tai ži­no­tų, kur ap­si­lan­ky­ti ir įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją. Ži­nia, kiau­lių lai­ky­to­jai ne tik tik­ri­na­mi, bet ir mo­ko­mi, kon­sul­tuo­ja­mi, kaip su­ma­žė­tų ri­zi­ka kiau­lėms už­si­krės­ti AKM.
Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – ypač pa­vo­jin­ga už­kre­čia­ma vi­ru­si­nė na­mi­nių bei lau­ki­nių kiau­lių ir šer­nų li­ga. VMVT pri­me­na, kad bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai kiau­lių lai­ky­mo vie­to­se tu­ri bū­ti tai­ko­mi vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, nes AKM plin­ta ne vien per šer­nus – vi­ru­są di­des­niais at­stu­mais ga­li per­neš­ti žmo­nės: per ap­krės­tą in­ven­to­rių, rū­bus, trans­por­tą, pa­ša­rus ir pa­na­šiai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama