Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Apsk­ri­ties val­di­nin­kai pa­si­kly­do tarp są­vo­kų

„Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja už­fik­sa­vo sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą, ta­čiau iki šiol ne­siė­mė veiks­mų sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­niams pa­ša­lin­ti" - tai tik vie­na ei­lu­tė iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­rės Jū­ra­tės Juo­zai­tie­nės va­sa­rio 21 die­ną pa­si­ra­šy­to raš­to. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ne pir­mą kar­tą pa­pra­šė Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko tin­ka­mai už­baig­ti pro­ce­są dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­nių ša­li­ni­mo ir įver­tin­ti ap­skri­ties ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­gū­nų veiks­mus, su­si­ju­sius su sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­nių ša­li­ni­mu.
Kal­ba­ma apie L. Pru­šins­ko in­di­vi­dua­lios įmo­nės „Kom­piu­te­ri­nis lan­gas" Plun­gė­je tarp dau­gia­bu­čių na­mų iš­ve­džio­tus ori­nius ka­be­lius.

Už ne­pak­lus­nu­mą vai­kui... nu­sku­to plau­kus!

Su­sik­los­tė pra­kti­ka, kad į šei­mos rei­ka­lus bau­džia­mie­ji įsta­ty­mai kaip ir ne­si­ki­ša. Tai nu­lem­ta žmo­nių san­ty­kių su­dė­tin­gu­mo, to­dėl dau­gu­ma šei­mi­nių pro­ble­mų spren­džia­ma va­do­vau­jan­tis pa­pro­ti­ne tei­se. Ta­čiau bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo nor­mos tai­ko­mos, kai šei­mos na­riai su­ža­lo­ja vie­ni ki­tus.
Aki­vaiz­du, kad smur­tas šei­mos na­rio at­žvil­giu ne­tu­ri bū­ti nie­kaip su­si­jęs su auk­lė­ji­mu. Grei­čiau tai jau yra smur­tau­to­jo ne­su­ge­bė­ji­mo bend­rau­ti, spręs­ti pro­ble­mas, be­jė­giš­ku­mo iš­raiš­ka. To­kias min­tis Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jui Arū­nui Juo­zui Auš­kal­niui su­kė­lė ne­se­niai už­baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, kai bu­vo nag­ri­nė­ja­mi san­ty­kiai vie­no­je ra­jo­no gy­ven­to­jų šei­mo­je.

Uos­ta­mies­čio be­na­mis li­ko Plun­gė­je

Va­sa­rio vi­du­ry­je ra­šė­me, kad Plun­gės nak­vy­nės na­muo­se nuo sau­sio mė­ne­sio yra lai­ki­nai pri­si­glau­dęs be­na­mis iš uos­ta­mies­čio - 62 me­tų Al­gi­man­tas Pukš­tys. Šis žmo­gus „pa­gar­sė­jo" tuo, kad ku­rį lai­ką gy­ve­no pas Klai­pė­dos no­ta­rę Vil­mą Juos­tę. Maž­daug prieš mė­ne­sį kal­bin­tas vy­ras ti­ki­no, jog kas­dien lau­kian­tis ge­ro­sios no­ta­rės, ku­ri ža­dė­jo jam su­ras­ti na­mus. Bet kol kas - nie­ko nau­jo.

Var­ka­lių tven­ki­ny­je – juo­da­dė­mė

Ko­vo 2 die­nos ry­tą į Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rą at­vy­ko su­si­rū­pi­nęs žve­jys mė­gė­jas (agen­tū­rai pa­var­dė ži­no­ma), ne­ši­nas dviem žu­vi­mis. Jos buvo su­gau­tos Var­ka­lių tven­ki­ny­je. Ant abie­jų žu­vų ma­tė­si ryš­kios juo­dos dė­mės. Vy­riš­kio tei­gi­mu, to­kias žu­vis žve­jai pra­dė­jo trauk­ti už­ša­lus tven­ki­niui ir pra­si­dė­jus po­le­di­nei žūk­lei. Agen­tū­ro­je pa­da­ry­tos žu­vų nuo­trau­kos.

Ta­ry­bos na­riai ne­pa­žįs­ta... Plun­gės mies­to

Per va­sa­rio 26 die­nos po­sė­dį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams te­ko ypa­tin­ga mi­si­ja: ap­si­spręs­ti, ar pri­tar­ti 2009 me­tų ra­jo­no biu­dže­to pro­jek­tui. Mo­ty­vuo­da­mi tuo, kad į jų pa­sta­bas ne­bu­vo at­si­žvelg­ta, dvie­jų opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vai at­si­sa­kė bal­suo­ti ir de­monst­ra­ty­viai išė­jo iš sa­lės. Ne­li­kus kvo­ru­mo bu­vo pa­skelb­ta per­trau­kė­lė, o po jos vėl bal­suo­ti pa­teik­tas tas pa­ts biu­dže­to pro­jek­tas! Jam pri­ta­rė 13 ta­ry­bos na­rių, ir to už­te­ko, kad šis ta­ry­bos spren­di­mas įsi­ga­lio­tų nuo jo priė­mi­mo da­tos.

Ar Rie­ta­vo se­ne­lių na­mai ga­li nuo­mo­ti šar­vo­ji­mo sa­lę?

Prieš ku­rį lai­ką pa­skli­do kal­bos, kad ne­be­nuo­mo­ja­ma Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se esan­ti šar­vo­ji­mo sa­lė. Kai ku­riuos sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus ši ži­nia su­trik­dė: kur at­si­svei­kin­si­me su mi­ru­siai­siais, juk tai vie­nin­te­lė šar­vo­ti skir­ta vie­ta Rie­ta­ve? Ki­tiems tai bu­vo pui­ki pro­ga pa­kal­bė­ti. Ir nu­si­drie­kė spė­lio­nių šlei­fas: „Gal ku­ni­gė­lis ne­le­ga­lią veik­lą iki šiol vyk­dė ir vals­ty­bę skriau­dė mo­kes­čių ne­mo­kė­da­mas? Gal rei­ka­lin­go lei­di­mo - hi­gie­nos pa­so - Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras neiš­duo­da? O gal kon­ku­ren­tai ko­ją ki­ša?" Pri­sik­lau­sęs to­kių kal­bų, vie­nas „Rie­ta­vo že­mės" skai­ty­to­jas pa­skam­bi­no į re­dak­ci­ją ir pa­siū­lė: „Pa­si­do­mė­ki­te tais rei­ka­lais, bū­tų įdo­mu ži­no­ti, kaip yra iš tie­sų." Taip ir pa­da­rė­me: su­si­ti­ko­me su Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­riu­mi ir vie­šo­sios įmo­nės Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų di­rek­to­riu­mi ku­ni­gu Egi­di­ju­mi Jur­ge­le­vi­čiu­mi ir pa­pra­šė­me pa­neig­ti ar­ba pa­tvir­tin­ti sklan­dan­čias kal­bas.

Kiau­lių au­gin­to­jas Var­ka­liuo­se įsi­ren­gė mo­der­nų mė­sos ce­chą

Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, va­sa­rio 26 die­ną šios tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vid­man­tas Pau­laus­kas kar­tu su Tel­šių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ku Zig­mu Ne­var­daus­ku pa­svei­ki­no pir­mą­jį ap­skri­ty­je švie­žios mė­sos iš­pjaus­ty­mo ir pro­duk­tų ce­chą įsi­ren­gu­sį ūki­nin­ką Ka­zi­mie­rą Ba­gins­ką.

Milijonai – į balą?

Kai kurie parko rekonstrukcijos darbai neatlaikė net pirmos žiemos...

Ne pir­mus me­tus už mi­li­jo­ni­nes lė­šas yra vyk­do­mas pro­jek­tas „Plun­gės dva­ro so­dy­bos pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms", mat pa­gal Plun­gės sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­tą ra­jo­no plėt­ros stra­te­gi­ją re­gio­nas sie­kia tap­ti svar­biu pa­žin­ti­nio tu­riz­mo cent­ru mies­to gy­ven­to­jams ir poil­sio vie­ta po Lie­tu­vą ke­liau­jan­tiems už­sie­nio tu­ris­tams.
Po Plun­gės par­ką vaikš­ti­nė­jan­tys žmo­nės pa­ste­bė­jo, kad net ele­men­ta­riau­si dar­bai čia pa­da­ry­ti ga­na at­mes­ti­nai. „Ar iš ba­los toks sta­ty­bi­nin­kų stro­pu­mas?" - klau­sia pa­skam­bi­nę į re­dak­ci­ją.

 

Kaip sta­ty­bos di­rek­to­rius se­nu­kui tua­le­to pa­vy­dė­jo...

Šiaip ne taip pra­lau­kęs il­gą­jį sa­vait­ga­lį, plun­giš­kis Juo­zas Gri­gu­tis, ku­riam ba­lan­džio mė­ne­sį sueis 87 me­tai, ant­ra­die­nį nuė­jo į par­duo­tu­vę ir nu­si­pir­ko plast­ma­si­nį ki­bi­rą su dang­čiu. „Da­bar tu­rė­siu čia vis­ką da­ry­ti. Pas­kui ne­šiu į gat­vę ir iš­pil­siu. O ką dau­giau? Pats tą tua­le­tą sta­čiau prieš ke­tu­rias­de­šimt me­tų, bet šeš­ta­die­nį at­va­žia­vo Ro­mual­das Ma­žo­na­vi­čius ir į iš­vie­tės du­ris įka­bi­no spy­ną. Išei­na taip, kad man se­nat­vė­je jau ne­bė­ra kur gam­ti­nių rei­ka­lų at­lik­ti. Štai kaip ma­ne tas po­nas nu­ta­rė pa­gąs­din­ti!" - sa­vo bė­dą vis pa­juo­kau­da­mas dės­tė gar­baus am­žiaus se­no­lis.

„Dėl akių“ ma­ži­na­mus val­di­nin­kų at­ly­gi­ni­mus gelbs­ti rie­būs prie­dai

Tur­būt nė­ra to­kio klau­si­mo, į ku­rį ne­su­ge­bė­tų at­sa­ky­ti di­džio­ji da­lis val­di­nin­kų ir įmo­nių va­do­vų (anaip­tol tai ne­reiš­kia, kad jie yra vi­sų sri­čių vi­sa­ži­niai). Bet klau­si­mai apie jų pa­čių at­ly­gi­ni­mus, įsi­ti­ki­no­me, juos ge­ro­kai trik­do, er­zi­na ir ver­čia pai­nio­tis. Nors aukš­čiau­si sa­vi­val­dy­bių val­di­nin­kai - me­rai ir vi­ce­me­rai, ad­mi­nist­ra­ci­jų di­rek­to­riai įvai­rio­se Že­mai­ti­jos sa­vi­val­dy­bė­se sunk­me­čiu „dėl akių" sim­bo­liš­kai su­si­ma­ži­no al­gas po 10-15 pro­c., bet jie at­si­rė­žia rie­bius prie­dus už dar­bo sta­žą ir di­des­nį krū­vį (net iki 100 pro­c.). Skųs­tis ne­ga­li ir ne­re­tai nuo­sto­lin­gai dir­ban­čių tų pa­čių sa­vi­val­dy­bių įsteig­tų įmo­nių va­do­vai - pri­si­deng­da­mi at­sa­ko­my­be vyk­dant „eu­ro­pi­nius" ir ki­tus pro­jek­tus, jie su­ge­ba iš tų pa­čių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų „iš­melž­ti" di­de­lius at­ly­gi­ni­mus ir prie­dus prie jų.
Vie­no Va­ka­rų Lie­tu­vos laik­raš­čių at­lik­tas ty­ri­mas Ši­la­lės, Skuo­do, Šiau­lių, Plun­gės ir Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bių va­do­vų, sky­rių ve­dė­jų ir sa­vi­val­dy­bės įsteig­tų įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mų at­sklei­dė įdo­mių da­ly­kų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama