Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

„Dėl akių“ ma­ži­na­mus val­di­nin­kų at­ly­gi­ni­mus gelbs­ti rie­būs prie­dai

Tur­būt nė­ra to­kio klau­si­mo, į ku­rį ne­su­ge­bė­tų at­sa­ky­ti di­džio­ji da­lis val­di­nin­kų ir įmo­nių va­do­vų (anaip­tol tai ne­reiš­kia, kad jie yra vi­sų sri­čių vi­sa­ži­niai). Bet klau­si­mai apie jų pa­čių at­ly­gi­ni­mus, įsi­ti­ki­no­me, juos ge­ro­kai trik­do, er­zi­na ir ver­čia pai­nio­tis. Nors aukš­čiau­si sa­vi­val­dy­bių val­di­nin­kai - me­rai ir vi­ce­me­rai, ad­mi­nist­ra­ci­jų di­rek­to­riai įvai­rio­se Že­mai­ti­jos sa­vi­val­dy­bė­se sunk­me­čiu „dėl akių" sim­bo­liš­kai su­si­ma­ži­no al­gas po 10-15 pro­c., bet jie at­si­rė­žia rie­bius prie­dus už dar­bo sta­žą ir di­des­nį krū­vį (net iki 100 pro­c.). Skųs­tis ne­ga­li ir ne­re­tai nuo­sto­lin­gai dir­ban­čių tų pa­čių sa­vi­val­dy­bių įsteig­tų įmo­nių va­do­vai - pri­si­deng­da­mi at­sa­ko­my­be vyk­dant „eu­ro­pi­nius" ir ki­tus pro­jek­tus, jie su­ge­ba iš tų pa­čių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų „iš­melž­ti" di­de­lius at­ly­gi­ni­mus ir prie­dus prie jų.
Vie­no Va­ka­rų Lie­tu­vos laik­raš­čių at­lik­tas ty­ri­mas Ši­la­lės, Skuo­do, Šiau­lių, Plun­gės ir Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bių va­do­vų, sky­rių ve­dė­jų ir sa­vi­val­dy­bės įsteig­tų įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mų at­sklei­dė įdo­mių da­ly­kų.

Eti­kos ko­mi­si­ja pa­skel­bė ver­dik­tą dėl V. Nek­ra­šo el­ge­sio

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio, gy­dy­to­jo psi­chiat­ro Vis­val­do Nek­ra­šo el­ge­sys pa­ga­liau bu­vo įver­tin­tas Eti­kos ko­mi­si­jo­je. Kons­ta­tuo­ta, jog nuo­gą mo­te­rį už du­rų iš­me­tęs po­li­ti­kas el­gė­si ne­de­ra­mai.

Vie­nas kaip pirš­tas

Taip, kaip šian­dien gy­ve­na, pa­ts Ado­mas Dauk­šas, gi­liai at­si­du­sęs, api­bū­di­no vie­nu žo­džiu - se­nat­vė... Po in­sul­to die­nos švie­są nuo nak­ties dėl pra­stė­jan­čio re­gė­ji­mo vos be­ski­rian­tis žmo­gus gy­ve­na vie­nas. Vai­kų ne­tu­rė­jo, žmo­na jau daug me­tų kaip mi­ru­si. Ge­rai, kad vy­riš­kis gy­ve­na mies­te, ne ko­kia­me gū­džia­me kai­me. Kar­tais ap­lan­ko pa­žįs­ta­mi, bu­vę bend­ra­dar­biai. Iš jų ir su­ži­no­jo­me apie vie­ni­šą li­go­tą se­nu­ką, ku­riam la­bai pra­vers­tų pa­gal­ba iš ša­lies.

Ūki­nin­kų gy­ve­na­ma­sis na­mas de­gė ant­rą kar­tą

Kai va­sa­rio 14-ąją vie­ni šven­tė Mei­lės die­ną, ki­ti tu­rė­jo su skau­da­ma šir­di­mi žiū­rė­ti į ug­nies siau­bia­mus na­mus. Tą va­ka­rą Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me lieps­no­jo ūki­nin­kui Adol­fui Ged­man­tui, jo bro­liui Sta­nis­lo­vui ir se­se­riai Ani­ce­tai pri­klau­san­tis di­de­lis gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Kur nuei­sim tuo kon­ser­va­to­rių ro­do­mu ke­liu?

Neseniai Rie­ta­vo ir Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tų ata­skai­ti­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se da­ly­va­vo Sei­mo na­rys Jo­nas Jag­mi­nas. Laik­raš­čiui „Plun­gės ži­nios" jis da­vė iš­skir­ti­nį in­ter­viu apie tai, kaip ver­ti­na šios ka­den­ci­jos Sei­mą.

Už­sie­ny­je siū­lo­mas dar­bas – ap­gal­vo­tos su­kčių pink­lės

„Dar­bas už­sie­ny­je. Pui­kus at­ly­gi­ni­mas, ge­ros są­ly­gos. Pa­si­tin­ka­me ir ap­gy­ven­di­na­me. Už­sie­nio kal­ba ne­bū­ti­na" - to­kių ir pa­na­šių skel­bi­mų dar ir da­bar ga­li­ma ras­ti tiek spau­do­je, tiek in­ter­ne­te. Ta­čiau ner­ti sta­čia gal­va į „pa­sa­kiš­ką" pa­siū­ly­mą, ko ge­ro, ne­rei­kė­tų - ga­li­ma la­bai leng­vai už­kib­ti ant su­kčių kab­liu­ko. Re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kęs vie­nas plun­giš­kis smul­kiai pa­pa­sa­ko­jo, kaip ieš­ko­da­mas dar­bo vos ne­pra­ra­do pu­sės tūks­tan­čio li­tų. Vie­na lai­mė, kad rei­kia­mu mo­men­tu nu­švi­to pro­tas.

Savivaldybės administracijoje – vyriausiojo dailininko etatas

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­je pra­dė­jo dirb­ti nau­jas spe­cia­lis­tas - mies­to vy­riau­sia­sis dai­li­nin­kas. Šios pa­rei­gos pa­ti­kė­tos plun­giš­kiams ži­no­mam me­ni­nin­kui Juo­zui Lai­viui. To­kios pa­rei­gy­bės kaip mies­to dai­li­nin­kas anks­čiau ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­bu­vo.

Be­na­mis iš uos­ta­mies­čio lau­kia ge­ro­sios no­ta­rės

Jau ke­le­tą sa­vai­čių Plun­gės nak­vy­nės na­muo­se die­nas lei­džia sep­tin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­tis Al­gi­man­tas Pukš­tys. Vy­ras bū­tų tie­siog ei­li­nis be­na­mis, jei ne vie­na ap­lin­ky­bė - šis žmo­gus ku­rį lai­ką gy­ve­no pas ži­no­mą Klai­pė­dos no­ta­rę Vil­mą Juos­tę. Apie tei­si­nin­kę, ku­ri bu­vo pri­glau­du­si vi­siš­kai sve­ti­mą ne­lai­mė­lį, prieš pat Ka­lė­das ro­dė vie­na te­le­vi­zi­ja. Ta­čiau sau­sio mė­ne­sį V. Juos­tė su sa­vo įna­miu at­si­svei­ki­no ir vy­ras at­si­dū­rė mū­sų mies­to Nak­vy­nės na­muo­se. Kas nu­ti­ko? Al­gi­man­tas, su­ti­kęs šiek tiek pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo mar­gą gy­ve­ni­mą, į šį klau­si­mą at­sa­ky­mo sa­kė ne­ži­nan­tis, bet ge­ro­sios no­ta­rės už­si­mi­nė lau­kian­tis kiek­vie­ną die­ną...

Tei­si­nių kon­sul­ta­ci­jų rei­kia vis dau­giau

Penk­ti me­tai Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai Sa­vi­val­dy­bė­je ga­li gau­ti ne­mo­ka­mas pir­mi­nės tei­si­nės pa­gal­bos kon­sul­ta­ci­jas. Tei­si­nin­ko pa­ta­ri­mo kas­met rei­kia vis dau­giau žmo­nių.
2007 me­tais į Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tus dėl ne­mo­ka­mos pir­mi­nės tei­si­nės pa­gal­bos krei­pė­si 462 as­me­nys, o per­nai - vi­su šim­tu dau­giau - 583. Per pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį pas ju­ris­tus jau ap­si­lan­kė 73 pa­reiš­kė­jai.

Ką Sa­vi­val­dy­bė lai­mė­jo įve­du­si cent­ra­li­zuo­tą mo­ki­nių mai­ti­ni­mą?

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai nu­spren­dus vi­so­se mo­kyk­lo­se įves­ti cent­ra­li­zuo­tą mai­ti­ni­mą ir jo or­ga­ni­za­vi­mą pa­ti­kė­ti pri­va­čiam ope­ra­to­riui, at­si­ra­do ne­ma­žai tuo ne­pa­ten­kin­tų. Nau­ją­ja tvar­ka skun­džia­si ne tik kai ku­rių mo­kyk­lų va­do­vy­bės. Prie­kaiš­tus dėl to reiš­kia ir pa­tys mo­ki­niai, jų tė­vai, ir, kaip gal­būt kai kas ne­no­ri to pri­pa­žin­ti, jų pa­sta­bos tu­ri pa­grin­do: at­si­ra­dus cent­ra­li­zuo­tam mai­ti­ni­mui, mo­ki­niams te­ko val­gy­ti ir ne lai­ku, ir ne­la­bai ko­ky­biš­ką, ir bran­ges­nį mais­tą. Na­tū­ra­lu, kad ta­da ky­la klau­si­mas, kam ap­skri­tai rei­kė­jo per­mai­nų, ko­kią nau­dą Sa­vi­val­dy­bė, įlei­du­si į mo­kyk­las pri­va­ti­nin­ką, tu­rės. Ši­to pa­si­tei­ra­vo­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Al­ber­to Krau­lei­džio.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama