Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis - pie­nui vež­ti?

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ta­ry­bos na­riams pri­ta­rus, 2008 me­tų pa­bai­go­je ne­pa­nau­do­tas lė­šas, skir­tas so­cia­li­nėms iš­mo­koms, pa­nau­do­jo pen­kiems tar­ny­bi­niams au­to­mo­bi­liams įsi­gy­ti. Nau­ju­tė­lai­tės ma­ši­nos ati­te­ko pen­kių kai­mo se­niū­ni­jų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams.
Į „Plun­gės ži­nių" re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nę ku­liš­kiai pa­pa­sa­ko­jo, kad se­niū­nės Bi­ru­tės Si­mi­naus­kie­nės vy­ras nau­juo­ju au­to­mo­bi­liu „VW Cad­dy" ry­tais, prieš sep­ty­nias, iš sa­vo so­dy­bos į su­rin­ki­mo punk­tą ve­ža... pie­ną!

Dvy­lik­to­kai jau gy­ve­na bai­gia­mų­jų eg­za­mi­nų nuo­tai­ko­mis

Iki va­sa­rio mė­ne­sio pa­bai­gos vi­si abi­tu­rien­tai tu­ri ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti, ko­kius bran­dos eg­za­mi­nus lai­kys pra­si­dė­jus eg­za­mi­nų se­si­jai. Ko­ne kiek­vie­nais me­tais dvy­lik­to­kams ten­ka su­si­dur­ti su ma­žes­nė­mis ar di­des­nė­mis bai­gia­mų­jų eg­za­mi­nų nau­jo­vė­mis. Neiš­veng­ta jų ir šie­met: kei­čia­si lie­tu­vių gim­to­sios kal­bos eg­za­mi­no ver­ti­ni­mo sis­te­ma.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama