Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Sa­ma­nės pre­ky­ba ir kir­pyk­la – ne­su­de­ri­na­mos veik­los

Į vi­di­nį J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 35-ojo na­mo kie­mą „Plun­gės ži­nias" pa­si­kvie­tė ant­ra­me aukš­te gy­ve­nan­ti Jo­lan­ta Nor­vy­die­nė. Mo­te­ris, su­šau­ku­si į bū­rį kai­my­nes ir pa­žįs­ta­mas, guo­dė­si, jog jai ne­be­mie­la čia gy­ven­ti.

Nie­kur ne­dir­ban­tis aš­tuo­nio­lik­me­tis nu­si­pir­ko lan­gų, du­rų ir pa­lan­gių už... mi­li­jo­ną li­tų!

Plas­ti­ki­nių lan­gų pre­ky­ba ir jų mon­ta­vi­mu už­sii­man­ti vie­na Plun­gės ra­jo­ne re­gist­ruo­ta įmo­nė praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je per vie­ną mė­ne­sį nie­kur ne­dir­ban­čiam aš­tuo­nio­lik­me­čiui su­ge­bė­jo par­duo­ti lan­gų, du­rų, pa­lan­gių be­veik už vie­ną mi­li­jo­ną li­tų. Bend­ro­vė vals­ty­bės biu­dže­tui dėl šio ga­li­mai fik­ty­vaus san­do­rio li­ko sko­lin­ga dau­giau kaip 200 tūkst. li­tų ne­su­mo­kė­to pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio.

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja: da­bar pa­ts lai­kas ar įtai­gus „sme­ge­nų pud­ri­ni­mas“?

„Aiš­ku, da­bar tam pa­ts lai­kas, nes nu­kri­tę sta­ty­bi­nin­kų įkai­niai", - sa­ko A. Ju­cio gat­vės 30-ojo na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Mo­des­tas Grumb­lys. „Re­no­va­ci­ja - pla­nas nu­skur­din­ti žmo­nes", - skel­bia ša­lies ži­niask­lai­da. „Dau­gia­bu­čiams mo­der­ni­zuo­ti vi­sa­da tin­ka­mas lai­kas", - tei­gia in­ves­ti­ci­nius pa­siū­ly­mus ruo­šian­tis už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Vers­min­tė" pri­va­tus kon­sul­tan­tas Ka­zys Če­pys. Kas tei­sus?

Kai­nos grįž­ta į 2007-uo­sius...

Taip ma­no „Re/Max" bro­ke­ris Ed­ga­ras Un­tu­lis, pa­klaus­tas, ko­kia šian­dien yra si­tua­ci­ja Plun­gės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je. Lai­kai, kai iš­si­nuo­mo­ti ge­rą bu­tą Plun­gė­je bu­vo to­ly­gu neį­gy­ven­di­na­mai mi­si­jai, bai­gė­si: nuo­mos skel­bi­mų laik­raš­čiuo­se ne­trūks­ta, nuo­mos, par­da­vi­mo kai­nos kren­ta, nors ir ne taip ženk­liai kaip di­des­niuo­se mies­tuo­se. Kaip vi­sur, taip ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je sunk­me­tis pa­lie­ka pėd­sa­ką.

Už met­ro­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus – 3 tūkst. Lt bau­dų

Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį Lie­tu­vos met­ro­lo­gi­jos ins­pek­ci­jos (LMI) Tel­šių ap­skri­ties sky­rius, vyk­dy­da­mas tei­si­nę met­ro­lo­gi­nę prie­žiū­rą, at­li­ko dau­giau nei 80 pa­tik­ri­ni­mų. Iš jų - 28 Plun­gės ra­jo­ne. Kaip tei­gia sky­riaus vir­ši­nin­kė Dan­gi­ru­tė Ko­les­nik, pu­sė pa­tik­rin­tų­jų dėl įvai­rių pa­žei­di­mų su­lau­kė bau­dų.

ŽIV virusas atkeliavo ir į Plungę

Žmo­gaus imu­no­de­fi­ci­to vi­ru­sas (ŽIV), ku­ris su­ke­lia mir­ti­ną li­gą AIDS, jau diag­no­zuo­tas ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jui. Tai pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos AIDS cent­ras.

Mies­to cent­ri­nis sta­dio­nas bus iš­sau­go­tas

Pa­mink­lo­sau­gi­nin­kai pa­skel­bė sa­vo ver­dik­tą: Plun­gės mies­to cent­ri­nio sta­dio­no re­konst­ruk­ci­ja, reiš­kian­ti sta­ti­nio per­tvar­ky­mą iš es­mės, tu­rė­tų nei­gia­mos įta­kos kul­tū­ros pa­mink­lo - Plun­gės dva­ro so­dy­bos - ver­tin­go­sioms sa­vy­bėms ir men­kin­tų jo ar­chi­tek­tū­ri­nę ir kraš­to­vaiz­di­nę ver­tę. Ta­čiau, at­si­žvelg­da­mi į sta­dio­no svar­bą plun­giš­kiams, pa­reng­ta­me par­ko pro­jek­te pa­vel­do­sau­gi­nin­kai nu­ma­to ne­nai­kin­ti tar­pu­ka­riu su­si­for­ma­vu­sio sta­dio­no kaip au­ten­tiš­ko par­ko ele­men­to.

Nak­vy­nės na­muo­se vie­ni pra­lei­džia nak­tį, ki­ti – sep­ty­ne­rius me­tus

Praė­ju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas pri­ta­rė Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos 2009 me­tų są­ma­tai, pa­gal ku­rią 87,5 tūkst. Lt pa­skirs­ty­ti 31 pro­gra­mai pa­rem­ti, taip pat ne­prieš­ta­ra­vo šių me­tų so­cia­li­nių pa­slau­gų pla­nui, pri­ta­rė siū­ly­mui, kad prieš Gin­ta­liš­kės ir Geg­rė­nų me­di­ci­nos punk­tų už­da­ry­mą rei­kė­tų at­si­klaus­ti bend­ruo­me­nės nuo­mo­nės, ir su­si­pa­ži­no su Plun­gės nak­vy­nės na­mų veik­la.

Ka­ti­no eg­ze­ku­ci­ja vai­kų aki­vaiz­do­je

Pa­ban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti, ką tu­ri iš­gy­ven­ti vai­kas, iš­ve­dęs į kie­mą pa­si­vaikš­čio­ti sa­vo ka­čiu­ką, ku­rį mir­ti­nai, į smul­kius ga­ba­lė­lius, ne­tru­kus jo aki­vaiz­do­je su­dras­ko gir­to kai­my­no už­siun­dy­tas ko­vi­nės veis­lės šuo?

Va­sa­rą dar­že­liuo­se ga­li ne­be­lik­ti bu­din­čių gru­pių

Lie­pos mė­ne­sį Plun­gės lop­še­liai-dar­že­liai ga­li ne­be­for­muo­ti bu­din­čių gru­pių. Iki šiol dar­že­liai ne­dirb­da­vo tik rugp­jū­čio mė­ne­sį, lie­pą dar­bas bū­da­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas ir va­sa­rą dir­ban­tys tė­vai ga­lė­jo pa­lik­ti sa­vo at­ža­las dar­že­lio auk­lė­to­joms. Kaip bus šie­met, neaiš­ku. Si­tua­ci­ją ko­re­guo­ti ver­čia lė­šų trū­ku­mas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama