Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Kaimynus supykdė išbėgusi alyva

Plun­gės A. Vaiš­vi­los gat­vės 31-ojo na­mo gy­ven­to­jai tre­čia­die­nį pa­šė­lo pa­ma­tę, ko­kią „do­va­nė­lę" iš po nak­ties pa­li­ko vie­no jų bend­ruo­me­nės na­rio ma­ši­na: po au­to­mo­bi­liu telk­šo­jo di­džiu­lė ba­la aly­vos. „Kiek mums kai­na­vo ner­vų, lai­ko, pi­ni­gų, kol ga­lė­jo­me prie na­mo aikš­te­lė­je pa­klo­ti as­fal­tą, o da­bar pa­žiū­rė­kit - te­pa­las suės dan­gą", - vie­nas per ki­tą pik­ti­no­si dau­gia­bu­čio na­mo kie­me su­si­rin­kę žmo­nės, sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus iš­sa­kydami Plun­gės ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ins­pek­to­riui Ro­kui Šat­kui. Juk au­to­mo­bi­li­nė aly­va ne tik ar­do aikš­te­lės dan­gą, bet yra ir pa­vo­jin­ga at­lie­ka!

Pra­si­de­da bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja

Šį penk­ta­die­nį sa­vo mo­kyk­lo­se at­šven­tę Pas­ku­ti­nį skam­bu­tį, abi­tu­rien­tai jau ki­tą sa­vai­tę stos prie bran­dos eg­za­mi­nų star­to li­ni­jos. Šiais me­tais abi­tū­ros eg­za­mi­nų se­si­ja pra­si­dės 624 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dvy­lik­to­kams.

Krizė į bankrotą stumia vieną didžiausių statybos bendrovių „Adakris“

Aliar­mo sig­na­lai sklin­da iš už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Adak­ris", ku­rios dar­bi­nin­kai guo­džia­si, kad jau ku­ris lai­kas vė­luo­ja at­ly­gi­ni­mai.
Ką reiš­kia fak­tas, kad „Adak­ris" lai­ku ne­be­per­ve­da įmo­kų „Sod­rai" ir už kovo-balandžio mė­ne­sius jai sko­lin­gas 148 278 li­tus? Pa­si­ro­do, ši su­ma pa­ly­gin­ti nie­ki­nė prieš tai, ko­kios ver­tės bend­ro­vės tur­tui teis­mų spren­di­mu bu­vo už­dė­tas areš­tas.

Sa­ma­nės pre­ky­ba ir kir­pyk­la – ne­su­de­ri­na­mos veik­los

Į vi­di­nį J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 35-ojo na­mo kie­mą „Plun­gės ži­nias" pa­si­kvie­tė ant­ra­me aukš­te gy­ve­nan­ti Jo­lan­ta Nor­vy­die­nė. Mo­te­ris, su­šau­ku­si į bū­rį kai­my­nes ir pa­žįs­ta­mas, guo­dė­si, jog jai ne­be­mie­la čia gy­ven­ti.

Nie­kur ne­dir­ban­tis aš­tuo­nio­lik­me­tis nu­si­pir­ko lan­gų, du­rų ir pa­lan­gių už... mi­li­jo­ną li­tų!

Plas­ti­ki­nių lan­gų pre­ky­ba ir jų mon­ta­vi­mu už­sii­man­ti vie­na Plun­gės ra­jo­ne re­gist­ruo­ta įmo­nė praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je per vie­ną mė­ne­sį nie­kur ne­dir­ban­čiam aš­tuo­nio­lik­me­čiui su­ge­bė­jo par­duo­ti lan­gų, du­rų, pa­lan­gių be­veik už vie­ną mi­li­jo­ną li­tų. Bend­ro­vė vals­ty­bės biu­dže­tui dėl šio ga­li­mai fik­ty­vaus san­do­rio li­ko sko­lin­ga dau­giau kaip 200 tūkst. li­tų ne­su­mo­kė­to pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio.

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja: da­bar pa­ts lai­kas ar įtai­gus „sme­ge­nų pud­ri­ni­mas“?

„Aiš­ku, da­bar tam pa­ts lai­kas, nes nu­kri­tę sta­ty­bi­nin­kų įkai­niai", - sa­ko A. Ju­cio gat­vės 30-ojo na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Mo­des­tas Grumb­lys. „Re­no­va­ci­ja - pla­nas nu­skur­din­ti žmo­nes", - skel­bia ša­lies ži­niask­lai­da. „Dau­gia­bu­čiams mo­der­ni­zuo­ti vi­sa­da tin­ka­mas lai­kas", - tei­gia in­ves­ti­ci­nius pa­siū­ly­mus ruo­šian­tis už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Vers­min­tė" pri­va­tus kon­sul­tan­tas Ka­zys Če­pys. Kas tei­sus?

Kai­nos grįž­ta į 2007-uo­sius...

Taip ma­no „Re/Max" bro­ke­ris Ed­ga­ras Un­tu­lis, pa­klaus­tas, ko­kia šian­dien yra si­tua­ci­ja Plun­gės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je. Lai­kai, kai iš­si­nuo­mo­ti ge­rą bu­tą Plun­gė­je bu­vo to­ly­gu neį­gy­ven­di­na­mai mi­si­jai, bai­gė­si: nuo­mos skel­bi­mų laik­raš­čiuo­se ne­trūks­ta, nuo­mos, par­da­vi­mo kai­nos kren­ta, nors ir ne taip ženk­liai kaip di­des­niuo­se mies­tuo­se. Kaip vi­sur, taip ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je sunk­me­tis pa­lie­ka pėd­sa­ką.

Už met­ro­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus – 3 tūkst. Lt bau­dų

Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį Lie­tu­vos met­ro­lo­gi­jos ins­pek­ci­jos (LMI) Tel­šių ap­skri­ties sky­rius, vyk­dy­da­mas tei­si­nę met­ro­lo­gi­nę prie­žiū­rą, at­li­ko dau­giau nei 80 pa­tik­ri­ni­mų. Iš jų - 28 Plun­gės ra­jo­ne. Kaip tei­gia sky­riaus vir­ši­nin­kė Dan­gi­ru­tė Ko­les­nik, pu­sė pa­tik­rin­tų­jų dėl įvai­rių pa­žei­di­mų su­lau­kė bau­dų.

ŽIV virusas atkeliavo ir į Plungę

Žmo­gaus imu­no­de­fi­ci­to vi­ru­sas (ŽIV), ku­ris su­ke­lia mir­ti­ną li­gą AIDS, jau diag­no­zuo­tas ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jui. Tai pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos AIDS cent­ras.

Mies­to cent­ri­nis sta­dio­nas bus iš­sau­go­tas

Pa­mink­lo­sau­gi­nin­kai pa­skel­bė sa­vo ver­dik­tą: Plun­gės mies­to cent­ri­nio sta­dio­no re­konst­ruk­ci­ja, reiš­kian­ti sta­ti­nio per­tvar­ky­mą iš es­mės, tu­rė­tų nei­gia­mos įta­kos kul­tū­ros pa­mink­lo - Plun­gės dva­ro so­dy­bos - ver­tin­go­sioms sa­vy­bėms ir men­kin­tų jo ar­chi­tek­tū­ri­nę ir kraš­to­vaiz­di­nę ver­tę. Ta­čiau, at­si­žvelg­da­mi į sta­dio­no svar­bą plun­giš­kiams, pa­reng­ta­me par­ko pro­jek­te pa­vel­do­sau­gi­nin­kai nu­ma­to ne­nai­kin­ti tar­pu­ka­riu su­si­for­ma­vu­sio sta­dio­no kaip au­ten­tiš­ko par­ko ele­men­to.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama