Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Ver­ti­no gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čias so­dy­bas

Praė­ju­sį tre­čia­die­nį po Plun­gę va­ži­nė­jo ko­mi­si­ja ir rin­ko, kas šie­met nu­si­pel­nė gra­žiau­sios mies­to so­dy­bos var­do. Rink­tis ko­mi­si­jai bu­vo tik­rai iš ko, ypač už­su­kus į nau­juo­sius mik­ro­ra­jo­nus. Šie­met rin­ki­muo­se įves­ta nau­jo­vė: nu­spręs­ta ap­do­va­no­ti ir mies­to te­ri­to­ri­jo­je esan­čių so­dų bend­ri­jų tvar­kin­giau­sių skly­pų sa­vi­nin­kus.

Kaip Lie­tu­vo­je, taip ir Plun­gė­je

Pre­li­mi­na­riais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je dau­giau­sia bal­sų Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se su­rin­ko Tė­vy­nės sąjunga-Lietuvos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD). Šią par­ti­ją la­biau­siai pa­lai­kė ir rin­ki­muo­se da­ly­va­vę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.

Jaunimo „išdaigos“ Staneliuose: ož­ką įme­tė į van­dens si­fo­ną, ožiu­kus – iš­ke­pė?

Prieš po­rą sa­vai­čių Sta­ne­lių kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Me­lec­kie­nė pa­si­ge­do kark­ly­nuo­se gre­ta gy­ven­vie­tės rai­šio­tos sa­vo ož­kos ir dvie­jų ožiu­kų, to­dėl krei­pė­si į po­li­ci­ją dėl gy­vu­lių va­gys­tės. Prieš sa­vai­tę ne­lai­mė­lė ož­ka vos gy­va bu­vo ap­tik­ta įmes­ta į Sta­ne­lių tven­ki­nio van­dens si­fo­ną. Kai­me kal­ba­ma, kad ožiu­kus ne­pil­na­me­čiai tie­siog su­de­gi­no gy­vus ar iš­ke­pė.

Še­šių as­me­nų šei­ma li­ko be na­mų

Praė­jęs sa­vait­ga­lis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Uo­gu­čių kai­mo gy­ven­to­jams An­ge­li­nai ir Jus­ti­nui Jo­nu­šams bei ke­tu­riems jų vai­kams bu­vo bai­ses­nis už koš­ma­rą. Penk­ta­die­nio po­pie­tę dau­gia­vai­kė šei­ma su di­džiu­liu skaus­mu žvel­gė į ug­nį, ku­ri ne­gai­les­tin­gai ri­jo jų na­mus. Ne­li­ko nie­ko. Tik pa­ma­tai, nuo­dė­gu­lių krū­vos ir šir­dį dras­kan­tis de­gė­sių tvai­kas. „Mums da­bar rei­ka­lin­ga bet ko­kia ge­rų žmo­nių pa­gal­ba", - brauk­da­ma aša­ras ne­drą­siai kal­bė­jo vy­riau­sio­ji šei­mos mer­gai­tė dvy­lik­to­kė In­ga.

Merė ir vicemeras krizės nejaus...

Jei­gu kri­zė - tai vi­siems! To­kiu prin­ci­pu va­do­vau­jan­tis ge­gu­žės 28 die­ną vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je per­pus nu­rėž­ti vi­sų biu­dže­ti­nin­kų prie­dai prie at­ly­gi­ni­mų. Kol kas to iš­ven­gė tik me­rė ir vi­ce­me­ras, mo­ty­vuo­jant tuo, kad ku­ris lai­kas ki­tiems al­gos bu­vo ke­lia­mos, o jiems - ne.

Nai­ki­na­mi že­mėt­var­ki­nin­kų eta­tai

Tel­šių ap­skri­ty­je nuo lie­pos mė­ne­sio ženk­liai pra­dės ma­žė­ti že­mėt­var­ki­nin­kų eta­tų. Kaip in­for­muo­ja nau­jie­nų agen­tū­ra BNS, Tel­šių, Plun­gės ir Ma­žei­kių be­dar­bių gre­tas pa­pil­dys net ke­lios de­šim­tys že­mėt­var­ki­nin­kų.

No­ri prie ka­pi­nių sta­ty­ti gė­lių kios­ke­lius

Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tui pa­tei­kė pa­siū­ly­mą leis­ti prie Jo­vai­šiš­kės kai­me esan­čių ka­pi­nių sta­ty­ti gė­lių kios­kus - esą yra toks po­rei­kis.

Paukš­ta­kių už­tvan­ka gra­si­na nu­šluo­ti ge­le­žin­ke­lį

„Gal pa­gal­vo­sit, kad aš nu­si­šne­ku, bet no­riu vi­sus įspė­ti, kol dar lai­kas, kad pa­skui ne­bū­tų juo­ko pro aša­ras: kai ku­rių sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių hid­ro­tech­ni­nių sta­ti­nių būk­lė iš tie­sų tra­giš­kai blo­ga! Jei kri­ti­nės būk­lės Paukš­ta­kių tven­ki­nys išar­dys py­li­mą, tai griau­nan­ti mil­ži­niš­ka van­dens jė­ga pa­plau­tų ir ša­lia esan­tį ge­le­žin­ke­lį!" - per ra­jo­no val­džios, se­niū­nų ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų su­si­ti­ki­mą ne­ti­kė­tai pa­reiš­kė Plun­gės ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nas Ro­kas Šat­kus.

Kam va­sa­rą teks rūgš­ty­niau­ti?

Ge­gu­žės 20 die­ną vy­ku­sia­me Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­skelb­ta, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą rei­kia su­ma­žin­ti 5,36 mi­li­jo­no li­tų. Kaip su­tau­py­ti? Ko at­si­sa­ky­ti? Pa­na­šu, kad ruo­šia­ma­si ženg­ti leng­viau­siu ke­liu - ma­ži­nant dar­buo­to­jų prie­dus, koe­fi­cien­tus ir at­ly­gi­ni­mus.

Ti­ki­si kom­pen­sa­ci­jų, bai­mi­na­si ap­ri­bo­ji­mų

Nuo Klai­pė­dos iki Tel­šių nu­ma­ty­ta ties­ti 330 kV elekt­ros per­da­vi­mo oro li­ni­ją, ku­rios il­gis - 90,22 ki­lo­met­ro. Li­ni­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bus 38,24 km il­gio, tra­sa eis per 171 skly­pą, iš jų 154 skly­pai yra pri­va­tūs.
Šio­mis die­no­mis pro­jek­to ren­gė­jai su­pa­žin­di­na gy­ven­to­jus su elekt­ros li­ni­jos ga­li­mu po­vei­kiu ap­lin­kai ir svei­ka­tai, ža­da pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją už že­mę.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama