Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Be­na­mis iš uos­ta­mies­čio lau­kia ge­ro­sios no­ta­rės

Jau ke­le­tą sa­vai­čių Plun­gės nak­vy­nės na­muo­se die­nas lei­džia sep­tin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­tis Al­gi­man­tas Pukš­tys. Vy­ras bū­tų tie­siog ei­li­nis be­na­mis, jei ne vie­na ap­lin­ky­bė - šis žmo­gus ku­rį lai­ką gy­ve­no pas ži­no­mą Klai­pė­dos no­ta­rę Vil­mą Juos­tę. Apie tei­si­nin­kę, ku­ri bu­vo pri­glau­du­si vi­siš­kai sve­ti­mą ne­lai­mė­lį, prieš pat Ka­lė­das ro­dė vie­na te­le­vi­zi­ja. Ta­čiau sau­sio mė­ne­sį V. Juos­tė su sa­vo įna­miu at­si­svei­ki­no ir vy­ras at­si­dū­rė mū­sų mies­to Nak­vy­nės na­muo­se. Kas nu­ti­ko? Al­gi­man­tas, su­ti­kęs šiek tiek pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo mar­gą gy­ve­ni­mą, į šį klau­si­mą at­sa­ky­mo sa­kė ne­ži­nan­tis, bet ge­ro­sios no­ta­rės už­si­mi­nė lau­kian­tis kiek­vie­ną die­ną...

Tei­si­nių kon­sul­ta­ci­jų rei­kia vis dau­giau

Penk­ti me­tai Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai Sa­vi­val­dy­bė­je ga­li gau­ti ne­mo­ka­mas pir­mi­nės tei­si­nės pa­gal­bos kon­sul­ta­ci­jas. Tei­si­nin­ko pa­ta­ri­mo kas­met rei­kia vis dau­giau žmo­nių.
2007 me­tais į Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tus dėl ne­mo­ka­mos pir­mi­nės tei­si­nės pa­gal­bos krei­pė­si 462 as­me­nys, o per­nai - vi­su šim­tu dau­giau - 583. Per pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį pas ju­ris­tus jau ap­si­lan­kė 73 pa­reiš­kė­jai.

Ką Sa­vi­val­dy­bė lai­mė­jo įve­du­si cent­ra­li­zuo­tą mo­ki­nių mai­ti­ni­mą?

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai nu­spren­dus vi­so­se mo­kyk­lo­se įves­ti cent­ra­li­zuo­tą mai­ti­ni­mą ir jo or­ga­ni­za­vi­mą pa­ti­kė­ti pri­va­čiam ope­ra­to­riui, at­si­ra­do ne­ma­žai tuo ne­pa­ten­kin­tų. Nau­ją­ja tvar­ka skun­džia­si ne tik kai ku­rių mo­kyk­lų va­do­vy­bės. Prie­kaiš­tus dėl to reiš­kia ir pa­tys mo­ki­niai, jų tė­vai, ir, kaip gal­būt kai kas ne­no­ri to pri­pa­žin­ti, jų pa­sta­bos tu­ri pa­grin­do: at­si­ra­dus cent­ra­li­zuo­tam mai­ti­ni­mui, mo­ki­niams te­ko val­gy­ti ir ne lai­ku, ir ne­la­bai ko­ky­biš­ką, ir bran­ges­nį mais­tą. Na­tū­ra­lu, kad ta­da ky­la klau­si­mas, kam ap­skri­tai rei­kė­jo per­mai­nų, ko­kią nau­dą Sa­vi­val­dy­bė, įlei­du­si į mo­kyk­las pri­va­ti­nin­ką, tu­rės. Ši­to pa­si­tei­ra­vo­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Al­ber­to Krau­lei­džio.

Dėl šal­čio ne­te­ko bemaž vi­sų ran­kų ir ko­jų pirš­tų

„Ma­no sli­dės jau pa­ruoš­tos, ir aš ne­truk­siu jas su­tep­ti", - už­tik­rin­tai ta­ria Jus­ti­nas Jo­nu­šas iš Go­de­lių (gim. 1952 m.), ku­ris dėl šal­čio ne­te­ko ko­ne vi­sų ran­kų ir ko­jų pirš­tų. Maž­daug mė­ne­sį li­go­ni­nė­je gu­lin­tis vy­ras, ku­riam mū­sų me­di­kai am­pu­ta­vo ga­lū­nes, sa­kė ne­be­ga­lin­tis tver­ti gy­dy­mo įstai­go­je - jam taip čia nu­si­bo­dę, kad įma­ny­tų, ro­dos, net pa­bėg­tų. Šne­kus žmo­gus su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti, kas jam nu­ti­ko tą va­ka­rą, kai ter­mo­met­ro stul­pe­lis ro­dė mi­nus dvi­de­šimt tris laips­nius...

Mo­te­rų kri­zių cent­re užuo­vė­ją ran­da ir ma­mos su vai­kais

Prieš tris mė­ne­sius Plun­gės nak­vy­nės na­muo­se du­ris at­vė­rė Mo­te­rų kri­zių cent­ras. Kad jis at­si­ras­tų, įstai­gos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ar­ma­lis dė­jo la­bai di­de­les pa­stan­gas: daug kar­tų my­nė val­diš­kų įstai­gų slenks­čius, ra­šė pro­jek­tus, pra­šė vers­li­nin­kų pa­gal­bos. Ar šio cent­ro at­si­ra­di­mas pa­si­tei­si­no? At­ro­do, kad taip: per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį čia pa­sto­gę su­ra­do ke­tu­rios mo­te­rys - trys bu­vo priim­tos dėl blo­gų gy­ve­ni­mo są­ly­gų ir vie­na dėl pa­tir­to smur­to.

Mieste apsigyveno... karvės

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad il­gai taip tęs­tis ne­ga­lė­jo: pri­si­ruo­šę žmo­nės pa­skam­bi­no se­niū­ni­jos, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro, ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tams ir pa­si­guo­dė, kad ne­beap­si­ken­čia iš kai­my­nų skly­po sklin­dan­čia kar­vės mėš­lo smar­ve. Re­dak­ci­jai skam­bi­nę gy­ven­to­jai sa­kė, jog jiems gai­la ir stan­dar­ti­nia­me in­di­vi­dua­lios sta­ty­bos tvar­tu­ke ke­liais aukš­tais lai­ko­mų gal­vi­jų.

Tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis - pie­nui vež­ti?

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ta­ry­bos na­riams pri­ta­rus, 2008 me­tų pa­bai­go­je ne­pa­nau­do­tas lė­šas, skir­tas so­cia­li­nėms iš­mo­koms, pa­nau­do­jo pen­kiems tar­ny­bi­niams au­to­mo­bi­liams įsi­gy­ti. Nau­ju­tė­lai­tės ma­ši­nos ati­te­ko pen­kių kai­mo se­niū­ni­jų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams.
Į „Plun­gės ži­nių" re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nę ku­liš­kiai pa­pa­sa­ko­jo, kad se­niū­nės Bi­ru­tės Si­mi­naus­kie­nės vy­ras nau­juo­ju au­to­mo­bi­liu „VW Cad­dy" ry­tais, prieš sep­ty­nias, iš sa­vo so­dy­bos į su­rin­ki­mo punk­tą ve­ža... pie­ną!

Dvy­lik­to­kai jau gy­ve­na bai­gia­mų­jų eg­za­mi­nų nuo­tai­ko­mis

Iki va­sa­rio mė­ne­sio pa­bai­gos vi­si abi­tu­rien­tai tu­ri ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti, ko­kius bran­dos eg­za­mi­nus lai­kys pra­si­dė­jus eg­za­mi­nų se­si­jai. Ko­ne kiek­vie­nais me­tais dvy­lik­to­kams ten­ka su­si­dur­ti su ma­žes­nė­mis ar di­des­nė­mis bai­gia­mų­jų eg­za­mi­nų nau­jo­vė­mis. Neiš­veng­ta jų ir šie­met: kei­čia­si lie­tu­vių gim­to­sios kal­bos eg­za­mi­no ver­ti­ni­mo sis­te­ma.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama