Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Po­li­ci­jos areš­ti­nės die­nos su­skai­čiuo­tos

Kaip skel­bia Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, šiuo me­tu de­ri­na­ma Po­li­ci­jos areš­ti­nių veik­los op­ti­mi­za­vi­mo 2009-2015 me­tų pro­gra­ma, ku­rios pa­skir­tis - nu­sta­ty­ti op­ti­ma­lų te­ri­to­ri­nių po­li­ci­jos įstai­gų ir jų struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių areš­ti­nių skai­čių bei su­kur­ti ša­ly­je efek­ty­viai veik­sian­tį po­li­ci­jos areš­ti­nių tink­lą. Nu­ma­to­ma, kad atei­ty­je liks veik­ti 27 po­li­ci­jos areš­ti­nės, ku­rios bus re­no­vuo­ja­mos ir re­mon­tuo­ja­mos. Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nės ne­be­liks.

Palaidas šuo laiškininkei – pretekstas suvesti sąskaitas?

Vis­vai­niš­kis Juo­za­pas Bo­gu­žas pa­si­ju­to ne­tei­sin­gai nu­baus­tas 500 li­tų bau­da ne­va už tai, kad jo šu­nys už­puo­lė Pla­te­lių pa­što laiš­ki­nin­kę Da­lią Mo­tu­žie­nę. Pa­na­šu, kad ši is­to­ri­ja tu­rės tę­si­nį, nes kai­mie­tis nė­ra lin­kęs leng­vai pa­si­duo­ti. J. Bo­gu­žas ma­no, kad pa­lai­das šuo laiš­ki­nin­kei bu­vo tik pre­teks­tas su­ves­ti su juo kaž­ko­kias są­skai­tas.

Ke­ly­je – dar vie­nas slap­tas au­to­mo­bi­lis

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) įsi­gi­jo nau­ją pa­tru­li­nį au­to­mo­bi­lį „VW Cad­dy", ku­ris ne­nu­da­žy­tas spe­cia­lio­mis spal­vo­mis ir ne­pa­žy­mė­tas jo­kiais ski­ria­mai­siais ženk­lais.

Pa­ty­rėt trau­mą? Kreip­si­tės į li­go­ni­nės gy­dy­to­jus? Nu­si­tei­ki­te tik­rin­tis blai­vu­mą!

Sa­vo nuo­skau­da dėl pa­že­mi­ni­mo pa­si­da­li­jo mūsų miesto gyventoja, ku­ri pa­ty­ru­si ko­jos trau­mą krei­pė­si į Plun­gės rajono savivaldybės li­go­ni­nės Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių. Trau­ma­to­lo­gas mo­te­riai su­tei­kė rei­ka­lin­gą pa­gal­bą. Bin­tuo­jant ko­ją gy­dy­to­jo at­siųs­ta slau­gy­to­ja ne­ti­kė­tai pa­pra­šė, kad pa­cien­tė... pa­pūs­tų į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį!

Vai­kai – ho­mo­sek­sua­lų tai­ki­nys

Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar tai tik su­ta­pi­mas, ar są­mo­nin­gai Pre­zi­den­to rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se vi­suo­me­nei nu­mes­ta „bom­ba" apie ren­gia­mą ne­tra­di­ci­nės ly­ti­nės orien­ta­ci­jos pro­pa­gan­dą ša­lies vai­kų lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se. Paaiš­kė­jo, kad švie­ti­mo sis­te­mo­je pra­dė­ta dieg­ti pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos „Gen­der Loops" pro­jek­tą pa­reng­ta pro­gra­ma, ku­ri nu­ma­to ap­mo­ky­ti Lie­tu­vos vai­kų dar­že­lių auk­lė­to­jas, kaip rei­kia vai­kams kal­bė­ti apie ho­mo­sek­sua­li­nį gy­ve­ni­mą kaip nor­mą. Res­pub­li­ki­nės ži­niask­lai­dos duo­me­ni­mis, kai ku­riuo­se did­mies­čių dar­že­liuo­se šis dar­bas jau vyks­ta.

Ne kul­tū­ros, o šiukš­lių ir chao­so sos­ti­nė

Taip nu­spren­dė tink­la­la­pio www.pzi­nios.lt ap­klau­sos, vy­ku­sios be­veik tris sa­vai­tes, da­ly­viai. In­ter­ne­to sve­tai­nės lan­ky­to­jų bu­vo pra­šo­ma at­sa­ky­ti į klau­si­mą: „Plun­gės val­džia prii­ma chao­tiš­kus spren­di­mus, o vė­liau pra­lai­mi teis­muo­se. Mies­tas pil­nas šiukš­lių, o va­di­na­mės Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne... Kaip Plun­gę pa­va­din­tu­mė­te: 1. Chao­so sos­ti­ne, 2. Šiukš­lių sos­ti­ne, 3. Kul­tū­ros sos­ti­ne?"

Neuž­deng­ta­me šu­li­ny­je nu­sken­do šuo. Kas to­liau?

Var­ka­liuo­se, pa­su­kus į ta­ke­lį iš Že­mai­čių gat­vės, ga­li­ma pra­smeg­ti šu­li­ny­je, pil­na­me van­dens. Ne­ži­no­da­mas, kad tarp žo­lių ty­ko ši­toks ne­ma­to­mas pa­vo­jus, žmo­gus tik­rai ga­li įkris­ti į šal­tą van­de­nį. Ši­taip liūd­nai sa­vo gy­ve­ni­mą jau bai­gė kaž­kie­no šu­ne­lis - varg­šas tik­riau­siai kaž­kur skuo­dė ta­ke­liu ir šlumš­te­lė­jo tie­siai į šu­li­nį. Vė­liau ke­tur­ko­jį sken­duo­lį kaž­kas „su­žve­jo­jo" ir pa­drė­bė čia pat ant že­mės. Kas bus ki­tas?

Neįž­vel­gia­te ža­lia­me stul­pe me­no? Va­di­na­si, nie­ko ne­sa­te bai­gęs...

Plun­gė­je, Sto­ties gat­vė­je, ko­vo 19-ąją su­ža­lia­vo gelž­be­to­ni­nis stul­pas. Ne ko­kie vi­jok­liai jį ap­si­vi­jo, o ryš­kiai ža­li da­žai jį ši­taip pa­kei­tė. „Kas vyks­ta?" - gal­vas krai­pė praei­viai. Me­nas, tam­suo­liai, kon­cep­tua­lus me­nas čia...

„No­ri pi­ni­gų, bet jų ne­gaus!“

Plūs­da­ma aša­ro­mis, iš ne­vil­ties ir pyk­čio į kumš­čius su­spau­du­si li­gos iš­krai­py­tus pirš­tus, rau­do­da­ma guo­dė­si Skuo­do ra­jo­no Gė­sa­lų kai­mo gy­ven­to­ja Ra­mu­tė Tu­ny­lie­nė, grį­žu­si į na­mus po ap­si­lan­ky­mo Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo ko­mi­si­jo­je Plun­gė­je. Mo­te­ris skun­dė­si, kad dėl kau­lų re­tė­ji­mo, ki­tų li­gų ji vos vos, įsi­kib­da­ma į laz­dą, per kam­ba­rį be­pe­rei­na, o Plun­gė­je dir­ban­tys eks­per­tai ma­no, kad ji vis dar pa­kan­ka­mai dar­bin­ga!

Su­si­de­gi­no Kovo 11-ąją...

Tra­giš­kai sa­vo gy­ve­ni­mą praė­ju­sią sa­vai­tę už­bai­gė 1967 m. gi­mu­si R. B. iš Var­ka­lių kai­mo - mo­te­ris gy­vy­bę ry­žo­si nu­trauk­ti žiau­rio­se kan­čio­se, pa­deg­da­ma pa­ti sa­ve. Tris pa­ras Plun­gės rea­ni­ma­to­lo­gai dar ban­dė ją gel­bė­ti, ta­čiau šeš­ta­die­nio va­ka­rą var­ka­liš­kė mi­rė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama