Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Mies­to cent­ri­nis sta­dio­nas bus iš­sau­go­tas

Pa­mink­lo­sau­gi­nin­kai pa­skel­bė sa­vo ver­dik­tą: Plun­gės mies­to cent­ri­nio sta­dio­no re­konst­ruk­ci­ja, reiš­kian­ti sta­ti­nio per­tvar­ky­mą iš es­mės, tu­rė­tų nei­gia­mos įta­kos kul­tū­ros pa­mink­lo - Plun­gės dva­ro so­dy­bos - ver­tin­go­sioms sa­vy­bėms ir men­kin­tų jo ar­chi­tek­tū­ri­nę ir kraš­to­vaiz­di­nę ver­tę. Ta­čiau, at­si­žvelg­da­mi į sta­dio­no svar­bą plun­giš­kiams, pa­reng­ta­me par­ko pro­jek­te pa­vel­do­sau­gi­nin­kai nu­ma­to ne­nai­kin­ti tar­pu­ka­riu su­si­for­ma­vu­sio sta­dio­no kaip au­ten­tiš­ko par­ko ele­men­to.

Nak­vy­nės na­muo­se vie­ni pra­lei­džia nak­tį, ki­ti – sep­ty­ne­rius me­tus

Praė­ju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas pri­ta­rė Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos 2009 me­tų są­ma­tai, pa­gal ku­rią 87,5 tūkst. Lt pa­skirs­ty­ti 31 pro­gra­mai pa­rem­ti, taip pat ne­prieš­ta­ra­vo šių me­tų so­cia­li­nių pa­slau­gų pla­nui, pri­ta­rė siū­ly­mui, kad prieš Gin­ta­liš­kės ir Geg­rė­nų me­di­ci­nos punk­tų už­da­ry­mą rei­kė­tų at­si­klaus­ti bend­ruo­me­nės nuo­mo­nės, ir su­si­pa­ži­no su Plun­gės nak­vy­nės na­mų veik­la.

Ka­ti­no eg­ze­ku­ci­ja vai­kų aki­vaiz­do­je

Pa­ban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti, ką tu­ri iš­gy­ven­ti vai­kas, iš­ve­dęs į kie­mą pa­si­vaikš­čio­ti sa­vo ka­čiu­ką, ku­rį mir­ti­nai, į smul­kius ga­ba­lė­lius, ne­tru­kus jo aki­vaiz­do­je su­dras­ko gir­to kai­my­no už­siun­dy­tas ko­vi­nės veis­lės šuo?

Va­sa­rą dar­že­liuo­se ga­li ne­be­lik­ti bu­din­čių gru­pių

Lie­pos mė­ne­sį Plun­gės lop­še­liai-dar­že­liai ga­li ne­be­for­muo­ti bu­din­čių gru­pių. Iki šiol dar­že­liai ne­dirb­da­vo tik rugp­jū­čio mė­ne­sį, lie­pą dar­bas bū­da­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas ir va­sa­rą dir­ban­tys tė­vai ga­lė­jo pa­lik­ti sa­vo at­ža­las dar­že­lio auk­lė­to­joms. Kaip bus šie­met, neaiš­ku. Si­tua­ci­ją ko­re­guo­ti ver­čia lė­šų trū­ku­mas.

„Ne­rei­kė­jo nė pra­dė­ti, jei ne­su­ge­ba­te už­baig­ti!“

„Su­val­gė­te jūs tuos pi­ni­gus! Ne­rei­kė­jo nė pra­dė­ti, jei ne­su­ge­ba­te už­baig­ti!" - karš­čia­vo­si Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Ba­ka­naus­kas, siū­ly­da­mas rekonstrukciją atlikusiai uždarajai akcinei bendrovei „Alfva" nu­va­žiuo­ti pa­si­sem­ti ge­ro­sios pa­tir­ties į kai­my­ni­nę Lat­vi­ją, Run­da­lę, ku­rio­je šiuo me­tu taip pat už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas re­konst­ruo­ja­mas ba­ro­ko sti­liaus pi­lies ir par­ko an­samb­lis.

„X fai­lai“: ma­tuo­jant že­mę sta­ti­niai bu­vo ne­ma­to­mi...

Per­nai va­sa­rį plun­giš­kis vers­li­nin­kas Po­vi­las Po­cius įsi­gi­jo Pra­mo­nės pr. 4 esan­tį sar­go na­me­lį, svars­tyk­les ir kie­mo aikš­te­lę. Pas­ta­ro­jo­je me­die­nos vers­lu už­sii­man­tis vy­ras lai­kė rąs­tus. Že­mėt­var­ki­nin­kai ga­ran­ta­vo, jog sa­vi­nin­kas že­mę prie pa­sta­tų ir­gi ga­lės pirk­ti ar­ba nuo­mo­tis. De­ja, ten esan­ti vals­ty­bi­nė že­mė, dau­giau kaip 7 tūks­tan­čiai kvad­ra­ti­nių met­rų, su vi­sais P. Po­ciaus nu­pirk­tais sta­ti­niais ne­tru­kus pe­rė­jo už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „OKZ HOL­DING Bal­ti­ja" ži­nion, ir ši vers­li­nin­kui, pa­pras­tai sa­kant, pa­lie­pė su sa­vo me­die­na „vy­nio­ti meš­ke­res". Pra­si­dė­jo teis­mai. Že­mės skly­po ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus at­li­ku­sios įmo­nės at­sto­vas A. Ket­vir­tis ti­ki­no, jog sta­ti­nių jis pa­pras­čiau­siai ne­ma­tė, o at­sa­kin­gi val­di­nin­kai ma­nė ma­ti­nin­kų dar­bo ne­pri­va­lė­ję tik­rin­ti.

Per šven­tes tu­rė­ję dirb­ti „Vi­čiū­nų“ žmo­nės į dar­bą nė­jo

„Vi­čiū­nų" gru­pės įmo­nių Plun­gė­je pro­fsą­jun­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vil­ma Kū­rie­nė sa­kė ne­ga­lė­ju­si su­si­tai­ky­ti su darb­da­vių sa­vi­va­le vers­ti žmo­nes dirb­ti per Ve­ly­kas, to­dėl pir­ma­die­nį, ba­lan­džio 13-ąją, jos ini­cia­ty­va „Vi­čiū­nų" ga­myk­lo­je ap­si­lan­kė Dar­bo ins­pek­ci­jos at­sto­vai. Po šio įvy­kio tie dar­buo­to­jai, ku­rie pa­si­rin­ko švęs­ti, o ne dirb­ti, bu­vo kvie­čia­mi „ant ki­li­mė­lio" ir tu­rė­jo ra­šy­ti pa­siaiš­ki­ni­mus.

Trak­to­rių tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­lo­nas ga­lios dve­jus me­tus

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Ar­tū­ras Ma­jus in­for­ma­vo, kaip šie­met vyks­ta trak­to­rių ir ki­tos že­mės ūkio tech­ni­kos tech­ni­nės ap­žiū­ros.

Dau­giau­sia ra­tų blo­kuo­ja­ma mies­to aikš­tė­je

Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams to­li ieš­ko­ti pa­žei­dė­jų ne­rei­kia - nė­ra die­nos, kad Se­na­mies­čio aikš­tė­je po ženk­lu „Sto­vė­ti drau­džia­ma" neiš­si­ri­kiuo­tų ei­lė au­to­mo­bi­lių.

Apie dar­buo­to­jų at­lei­di­mą pra­ne­šė dar dvi įmo­nės

Ba­lan­džio 6 ir 7 die­no­mis Plun­gės dar­bo bir­ža ga­vo du pra­ne­ši­mus apie nu­ma­to­mą dar­buo­to­jų at­lei­di­mą. Pra­si­dė­jus kri­zei su­ma­žė­ju­sios ga­my­bos apim­tys ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių ar net vi­sai nu­trauk­ti veik­lą pri­ver­tė dar dvi įmo­nes - UAB „Eu­roar­vi­la" ir UAB „Plun­gės la­gū­na".

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama