Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Šei­mos biu­dže­tas: kaip nu­ma­ty­ti tai, ko nu­ma­ty­ti ne­įma­no­ma?

Kruopš­čiai pla­nuo­da­mi šei­mos pi­ni­gus, ro­dos, tu­rė­tu­me jaus­tis ra­mūs ir už­tik­rin­ti, kad lė­šų pa­kaks vis­kam. Ta­čiau ne­ti­kė­tai at­si­ra­dus ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms, daž­nas pa­si­jun­ta­me įva­ry­tas į kam­pą. Kur gau­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų? At­sa­ky­mą ži­no jau 15 me­tų sėk­min­gai rin­ko­je dir­ban­ti įmo­nė „La­te­ko li­zin­gas“.

Kul­tū­ros dar­buo­to­jams no­ri su­grą­žin­ti pre­mi­jų sky­ri­mą

To­kia min­tis nu­skam­bė­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ap­ta­riant klau­si­mus, su­si­ju­sius su šių­me­ti­nio ra­jo­no biu­dže­to svars­ty­mu. Kal­bė­ti apie pi­ni­gus da­bar – pats lai­kas, mat va­sa­ris – ra­jo­no me­ti­nio biu­dže­to svars­ty­mo mė­nuo. Pi­ni­gi­niai klau­si­mai ir bu­vo svar­biau­si sa­vai­tės pra­džio­je po­sė­džia­vu­sio ko­mi­te­to dar­bot­var­kė­je.

Per po­li­ci­jos ata­skai­ti­nį su­si­rin­ki­mą už­si­min­ta apie nau­ją ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tą

Ky­lan­tis pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mas, ge­ri dar­bo veik­los re­zul­ta­tai, po­li­ci­jos re­for­ma ir nau­jo ko­mi­sa­ria­to pa­sta­to sta­ty­ba ki­to­je mies­to vie­to­je – apie vi­sa tai kal­bė­ta sau­sio 24-osios po­pie­tę Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nė­je sa­lė­je, kur vy­ko mū­sų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ata­skai­ti­nis ren­gi­nys. Veik­los re­zul­ta­tus pri­sta­tė vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas, pa­si­sa­kė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas Ši­dei­kis, mū­sų me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma.

Krito, nesulaukusi nė metų...

Kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ įtariama dokumentų klastojimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu

Ry­toj, sau­sio 28 die­ną, kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ Plun­gė­je bū­tų ga­lė­ju­si mi­nė­ti veik­los me­ti­nes – ly­giai prieš me­tus ši telšiškių fi­nan­si­nė įstai­ga pas mus, Vy­tau­to gat­vė­je, ati­da­rė uni­jos at­sto­vy­bę, tiks­liau – nu­to­lu­sią ka­są. Ta­da iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo ir mū­sų ra­jo­no va­do­vy­bė, ir ži­niask­lai­da, ir daug ki­tų sve­čių. Liūd­na, bet šian­dien ten du­rys jau už­da­ry­tos, ir iš­kil­mių tik­rai ne­be­bus, nes uni­jos ka­so­je jau „švil­pau­ja vė­jai“ – vie­to­je dau­giau nei šim­to tūks­tan­čių eu­rų ras­ti tik 95 cen­tai... Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba (FNTT) dėl ga­li­mo ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo jau pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Žlibinų vaiduoklis laukia, kol įvyks nelaimė?

Iš­du­žę lan­gai, tru­pan­tis sie­nų tin­kas, iš­kle­ru­si tvo­ra, pa­lai­kiai var­tai, te­ri­to­ri­jo­je va­sa­rą želia žo­lė iki juos­mens – to­kia Žli­bi­nuo­se ka­dai­se vei­ku­sio vai­kų dar­že­lio būk­lė šian­dien. Nors pa­sta­tas są­ly­gi­nai dar ne­se­nas – skai­čiuo­ja tik 33 me­tus, ta­čiau yra vir­tęs tik­ru vai­duok­liu, ne­puo­šian­čiu gy­ven­vie­tės. Ne pa­slap­tis, kad po bu­vu­sio dar­že­lio te­ri­to­ri­ją mėgs­ta lan­džio­ti smal­sūs vai­kai, pa­aug­liai, čia ran­dan­tys vie­tos sa­vo žai­di­mams ir su­si­ti­ki­mams. Vie­nas žings­nis iki ne­lai­mės? Kol nie­ko ne­nu­ti­ko, nie­kam gal­vos ne­skau­da. Stūk­san­tis niū­rus pa­sta­tas, ro­dos, tik ir lau­kia liūd­nos baig­ties, o juk kaž­ka­da čia bu­vo ketinta pra­dė­ti ver­slą, tu­rė­ta pla­nų dar­že­lį pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui.

Teks pakratyti piniginę?

Plun­giš­kiai su­si­do­mė­ję ste­bi, kuo baig­sis pra­dė­tas ty­ri­mas dėl vie­šai ap­ta­ri­nė­ja­mos ne­įti­kė­ti­nos is­to­ri­jos, kai pa­aiš­kė­jo, jog bu­vęs Kau­no kli­ni­kų va­do­vas, pro­fe­so­rius Juo­zas Pun­dzius de­kla­ra­vo ne­va iš kuk­liai gy­ve­nu­sio tė­vo pa­vel­dė­tus mi­li­jo­nus. Stul­bi­na­mo dy­džio pa­li­ki­mą jis tei­gia ga­vęs iš vi­są gy­ve­ni­mą gy­dy­to­ju dir­bu­sio Alo­y­zo Pun­dziaus, ku­riam 2001 me­tais bu­vo su­teik­tas Plun­gės mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das. A. Pun­dzius mi­rė 2014 me­tų sau­sio 13 die­ną bū­da­mas 91 me­tų. Sū­nų Juo­zą jis ne­va pa­si­rin­ko vie­nin­te­liu sa­vo tur­tų pa­vel­dė­to­ju, nors šei­mo­je bu­vo ir dau­giau vai­kų. At­sa­kin­gos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos spren­džia, kaip elg­tis: ap­mo­kes­tin­ti pa­vel­dė­tus mi­li­jo­nus ar aiš­kin­tis dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo, iš­kė­lus J. Pun­dziui bau­džia­mą­ją by­lą.

Penk­ta­da­lis ci­ga­re­čių Plun­gė­je – ne­le­ga­lios

Mū­sų mies­tas at­si­dū­rė sep­tin­to­je vie­to­je Lie­tu­vo­je pa­gal ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos mas­tą – taip skel­bia tuš­čių pa­ke­lių ty­ri­mą at­li­ku­si ben­dro­vė „Niel­sen“. Ke­tu­rių ta­ba­ko kom­pa­ni­jų už­sa­ky­mu ty­ri­mas at­lik­tas dvi­de­šim­ty­je Lie­tu­vos mies­tų, ne­ap­imant kai­miš­kų vie­to­vių.

Ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė lau­kia re­konst­ruk­ci­ja

Da­lis Mažeikiai–Plungė–Tauragė ke­lio, ei­nan­čio per mū­sų ra­jo­ną, ne­tru­kus bus re­konst­ruo­ja­ma. Kaip skelbia Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD), de­šimt ki­lo­met­rų ke­lio nuo Pa­uoš­nių kai­mo (kur yra san­kry­ža į Pla­te­lius) iki žie­di­nės san­kry­žos ap­link­ke­ly­je Pa­ke­ruo­se (kur įva­žiuo­ja­ma į Žal­ta­kal­nio gat­vę), trys til­tai per upes ir via­du­kas virš ge­le­žin­ke­lio bė­gių – bus su­tvar­ky­ta už pus­aš­tun­to mi­li­jo­no eu­rų.

Skambina pavojaus varpais: kai­mo mo­kyk­lo­se per de­šimt­me­tį mo­ki­nių su­ma­žė­jo per­pus

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to spe­cia­lis­tai at­liko sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo būk­lės ana­li­zę ir rai­dos prog­no­zę: ji lei­džia įver­tin­ti, ko­kios ten­den­ci­jos pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį vy­rau­ja šio­je ra­jo­nui ypač svar­bio­je sri­ty­je. Ne nau­jie­na, kad si­tu­a­ci­ja – ne itin op­ti­mis­tiš­ka: duo­me­nys ro­do, kad mo­ki­nių ra­jo­ne kas­met spar­čiai ma­žė­ja. Ir at­ei­ties prog­no­zė tei­gia­mų po­ky­čių ne­ža­da. Pa­sek­mes jau ma­to­me – mo­kyk­los lik­vi­duo­ja­mos, dau­gė­ja jung­ti­nių kla­sių, švie­ti­mo įstai­gos ren­gia­si struk­tū­ri­niams po­ky­čiams.

Stal­gė­nuo­se pa­siū­ly­ta įreng­ti grei­čio ma­tuok­lį

Per Stal­gė­nų kai­mą kraš­to ke­liu Tauragė–Mažeikiai grei­tai laks­to au­to­mo­bi­liai, tad pa­gei­dau­ja­ma kal­ne­lių, o dar ge­riau – sta­cio­na­raus grei­čio ma­tuok­lio. Bab­run­go kai­mo Pu­še­lės gat­vės gy­ven­to­jai ne­be­no­ri ma­ty­ti pra­va­žiuo­jan­čių ir jų ke­lią ga­di­nan­čių sun­kias­vo­rių ma­ši­nų. Plun­gės mies­te, Se­na­mies­čio aikš­tė­je, gy­ve­nan­tys žmo­nės pyks­ta, kad ki­ti au­to­mo­bi­liai už­sta­to įva­žia­vi­mą į 5-ojo na­mo kie­mą. V. Ma­čer­nio gat­vės 12-ojo na­mo gy­ven­to­jams nu­si­bo­do au­to­mo­bi­lius pa­si­lie­kan­tys kai­my­nai iš ki­tų na­mų, tad bus pra­šo­ma po­li­ci­jos juos baus­ti už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Šiais ir ki­tais klau­si­mais gruo­džio pabaigoje kal­bė­ta Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­riam va­do­vau­ja vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama