Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Sa­vi­val­dy­bės tur­to ap­skai­to­je – ir 13 mln. eurų ver­tės ne­baig­tų sta­ty­bų

Įpu­sė­jus šiems me­tams, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tei­kia tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se 2015 me­tais pri­klau­siu­sio tur­to ata­skai­tą.

Vi­zi­ja: nuo 2020 me­tų Plun­gė – be vai­kų glo­bos na­mų

Ant­ra­die­nį, lie­pos 19 d., po­sė­džiau­jant Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui, dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta Plun­gės vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jos per­tvar­kai. Kal­bė­ta apie glo­bos na­mų ak­tu­a­li­jas ir pla­nuo­ja­mus po­ky­čius – per­ėji­mą nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ar ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų.

Teiks in­teg­ra­lios pa­gal­bos pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo pa­raiš­ką

Lie­pos 19 d. po­sė­džia­vę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro pla­nams. Įstai­ga no­ri teik­ti pa­raiš­ką in­teg­ra­lios pa­gal­bos į na­mus pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mui gau­ti.

Plun­gės li­go­ni­nei ir jos pa­cien­tams – ne­įkai­no­ja­ma ROTARY klu­bų pa­ra­ma

Per re­kor­diš­kai trum­pą ter­mi­ną – pusę me­tų, de­ri­nant pro­jek­tą – Plun­gės ROTARY klu­bui kar­tu su part­ne­riais iš Da­ni­jos Ste­ge ir Kor­so­er ROTARY klu­bų pa­vy­ko Plun­gės li­go­ni­nės anes­te­zi­jos ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių ap­rū­pin­ti nau­ja įran­ga – pa­cien­tų gy­vy­bės funk­ci­jų ste­bė­ji­mo mo­ni­to­riais ir cen­tri­ne juos jun­gian­čia sto­ti­mi. Lie­pos 15 die­ną li­go­ni­nė­je lan­kė­si ir jau su­mon­tuo­tą įran­gą įver­ti­no šio pro­jek­to ini­cia­to­riai iš dvie­jų ša­lių ROTARY klu­bų.

Feisbuke sukūrė kunigo profilį ir... pridėjo merginų nuotraukų

Ką pa­gal­vo­tu­mė­te, jei in­ter­ne­to pla­ty­bė­se, tiks­liau – so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“, pa­ste­bė­tu­mė­te dva­si­nin­ką, vie­ši­nan­tį nu­ogų mer­gi­nų nuo­trau­kas ir ra­šan­tį vi­so­kius „vė­jus“? Grei­čiau­siai, nie­ko ge­ro... To­kio­je si­tu­a­ci­jo­je at­si­dū­ręs Pa­ku­tu­vė­nų Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos ir vie­nuo­ly­no vi­ka­ras, bro­lis pran­ciš­ko­nas Ge­di­mi­nas Num­gau­dis (gim. 1964 m.) sa­ko nie­ka­da ne­si­nau­do­jęs feisbuku, ta­čiau, kai ki­ti žmo­nės ėmė tei­rau­tis, ko­dėl jis so­cia­li­nia­me tin­kle taip keis­tai el­gia­si, dėl šmeiž­to krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Už karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­rą mokėsime brangiau

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ta­rus, nuo lie­pos 1 die­nos Plun­gės ši­lu­mos tin­klų pa­slau­gų var­to­to­jai įmo­nei tu­rės mo­kė­ti po 1,16 eu­ro per mė­ne­sį už karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­rą.

Kle­bo­nas bu­hal­te­re pa­si­ti­kė­jo, o ši sa­vi­no­si se­ne­lių glo­bos na­mų pi­ni­gus

Ant­ra­die­nį į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą rin­ko­si Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų dar­buo­to­jai. Į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do da­bar vai­ką au­gi­nan­ti bu­hal­te­rė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.), o liu­di­nin­kais bu­vo kle­bo­nas, įstai­gos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, san­dė­li­nin­kė-ka­si­nin­kė, dvi bu­vu­sios dar­buo­to­jos, da­bar­ti­nė bu­hal­te­rė. Plun­giš­kė kal­ti­na­ma pa­gal tris Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) straips­nius: ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu (BK 222 str. 1 d.), sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu (BK 183 str. 1 d.) ir tur­to iš­švais­ty­mu (BK 184 str. 1 d.).

Pla­te­lių eže­rą juo­sian­tis dvi­ra­čių ta­kų žie­das baig­tas

Di­de­liam ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir dvi­ra­čių spor­to mė­gė­jų džiaugs­mui Pla­te­lių eže­rą juo­sian­tis dvi­ra­čių ta­kų žie­das baig­tas. Pas­ku­ti­nį ruo­žą pa­gal Ber­žo­ro eže­rą ir per Ber­žo­ro gy­ven­vie­tę nu­ties­ti bu­vo su­dė­tin­giau­sia, nes te­ko re­konst­ruo­ti ir va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį. Pro­jek­tas įgy­ven­din­tas ben­dro­mis VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­stan­go­mis įti­ki­nus Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją dėl pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­ko per Ber­žo­ro gy­ven­vie­tę po­rei­kio. Sva­rų in­dė­lį į pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą įne­šė Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos ta­ry­bos na­rys Jo­nas Var­ka­lys bei Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma.

Plun­gės gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos – An­driui Ku­li­kaus­kui

Bir­že­lio 18 die­ną Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus sa­lė­je įvy­ko iš­kil­min­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me Plun­gės mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das su­teik­tas mu­zi­kos kū­rė­jui ir at­li­kė­jui An­driui Ku­li­kaus­kui. Po­sė­džio me­tu bu­vo pa­si­ra­šy­tos at­nau­jin­tos part­ne­rys­tės su­tar­tys su Tu­ku­mo (Lat­vi­ja) sa­vi­val­dy­be ir Boks­hol­mo (Šve­di­ja) ko­mu­na.

Me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių na­šu­mas – 15 to­nų per va­lan­dą

Lie­tu­vo­je per ke­le­tą pas­ta­rų­jų me­tų bu­vo pa­sta­ty­ta de­šimt me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių, vie­nas toks „fab­ri­kas“ jau vei­kia prie re­gio­ni­nio są­var­ty­no, esan­čio Plun­gės ra­jo­ne, Jė­ru­bai­čiuo­se. Apie pa­grin­di­nius jau ge­rą pus­me­tį šiuo­se įren­gi­niuo­se vyks­tan­čius pro­ce­sus pa­pa­sa­ko­jo Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis ir įren­gi­nių ope­ra­to­riaus – UAB „Veis­tas“ – ga­my­bos va­do­vas Alo­y­zas Pa­kal­niš­kis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama