Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Ap­vog­ti kul­tū­ros na­mai Stal­gė­nuo­se

Il­ga­pirš­čiai pra­si­su­ko Ku­lių kul­tū­ros cen­trui pri­klau­san­čia­me Stal­gė­nų fi­lia­le. Va­gys­tė pa­ste­bė­ta ko­vo 15 die­ną – bu­vo iš­muš­tas lan­gas, iš­lauž­tos gro­tos, iš­neš­ta apa­ra­tū­ra.

Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai kiau­lių tu­rė­to­jus tik­rins ne­per­spė­ję

Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) spe­cia­lis­tai pra­dė­jo va­ži­nė­ti po kai­mus ir tie­sio­giai kal­bė­ti su gy­ven­to­jais apie af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) grės­mes. Kaip sa­kė šios tar­ny­bos vir­ši­nin­kas – vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius, kiau­lių au­gin­to­jai pri­va­lo pai­sy­ti bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, ki­taip bus trau­kia­mi ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn bei bau­džia­mi pi­ni­gi­ne baus­me, o dėl grubių pažeidimų gali būti ir kon­fis­kuo­ja­mos kiau­lės. Tuo pa­čiu pri­me­na­ma ir apie paukš­čių gri­pą, ak­cen­tuo­ja­ma, jog vi­si na­mi­niai spar­nuo­čiai šį mė­ne­sį tu­ri bū­ti lai­ko­mi už­da­ry­ti.

Kas Al­sė­džiuo­se su­mu­šė 13-me­tį?

Po­li­ci­ja pra­ne­šė, jog ko­vo 2-osios va­ka­re, prieš 19 va­lan­dą, į Klai­pė­dos mies­to vai­kų li­go­ni­nę su ma­ma krei­pė­si ne­pil­na­me­tis. Jis pa­aiš­ki­no, kad ko­vo 1 die­ną, apie 20 va­lan­dą, Al­sė­džių mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je jį su­mu­šė pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai. Try­li­ka­me­čiui nu­sta­ty­ti pa­vir­ši­niai vi­so kū­no su­ža­lo­ji­mai, ap­iman­tys krū­ti­nės sri­tį, pil­vą, nu­ga­rą, du­be­nį. Nu­ken­tė­jęs vai­kas pa­gul­dy­tas į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.

Din­go jau­na plun­giš­kė, sek­ma­die­nį iš­vy­ku­si į Vil­nių

Ko­vos 6-osios ry­tą Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog ieš­ko­ma iš Plun­gės į Vil­nių iš­vy­ku­sios ir pra­din­gu­sios Ie­vos Straz­daus­kai­tės (gim. 1991 m.). Mer­gi­na din­go pra­va­žia­vu­si Kau­ną. Įta­ria­ma, jog ji ga­li bū­ti pa­grob­ta.

„Ra­sos“ so­dų ben­dri­ja klimps­ta pur­vy­ne

So­dų ben­dri­jų gy­ven­to­jams tur­būt dar il­gai teks varg­ti spren­džiant ne­pra­va­žiuo­ja­mo­mis klam­py­nė­mis vir­tu­sių gat­vių pro­ble­mą. Šios bė­dos ve­ja­mas į re­dak­ci­ją už­su­ko ir vie­nas so­dų ben­dri­jos „Ra­sa“ gy­ven­to­jas.

Ber­niu­ką mo­ti­na tal­žė dir­žu ir ran­kų smū­giais?

Po to, kai Kė­dai­niuo­se ma­ma ir pa­tė­vis už­mu­šė ket­ve­rių me­tų vai­ką ir Sei­mas pas­ku­bo­mis pri­ėmė va­di­na­mą­jį ne­mu­ši­mo įsta­ty­mą, smur­to at­ve­jai šei­mo­se at­si­dū­rė tar­si po pa­di­di­na­muo­ju stik­lu ir vis daž­niau su­mir­ga po­li­ci­jos įvy­kių su­ves­ti­nė­se. Apie tai, kad pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je Plun­gės mies­te, Sau­lė­te­kio gat­vė­je, prieš ma­ža­me­tį ga­li­mai smur­ta­vo mo­ti­na, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Se­niū­nai nuo šiol dirbs ir policininkais

Šių me­tų pra­džio­je įsi­ga­lio­jo nau­ja­sis Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas, ku­ris pa­kei­tė dau­giau nei 30 me­tų bu­vu­sį Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są. Nau­ja­sis ko­dek­sas pa­tei­kia ne­ma­žai nau­jo­vių, ku­rios tu­ri įta­kos ir kai­mų bei mies­tų se­niū­nų dar­bui – seniūnų ga­lio­je nuo šiol baus­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­dė­jus. Kaip šią nau­jo­vę ver­ti­na mū­sų se­niū­nai?

Al­sė­džių gim­na­zi­jai – Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus var­das

2016 me­tų gruo­džio 22 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą „Pa­keis­ti Plun­gės r. Al­sė­džių gim­na­zi­jos pa­va­di­ni­mą ir nuo 2017 m. sau­sio 1 d. ją va­din­ti Plun­gės r. Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja“. Ofi­cia­li pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo šven­tė, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, vy­ko va­sa­rio 15-ąją.

Ste­bė­jo­si, kad tė­vai van­giai rū­pi­na­si vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mu

Va­sa­rio 7 die­ną po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas bu­vo su­pa­žin­din­tas su mū­sų vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos ata­skai­ta. 2015-ųjų duo­me­nis pa­tei­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Ana­li­zuo­ta de­mog­ra­fi­nė si­tu­a­ci­ja, ser­ga­mu­mas, da­ly­va­vi­mas pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se ir ki­ti su svei­ka­ta su­si­ję rei­ka­lai.

Nu­teis­tai kle­bo­no bu­hal­te­rei teks mo­kė­ti bau­dą ir at­ly­gin­ti nuos­to­lius

Va­sa­rio 6 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je plun­giš­kė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.) nu­teis­ta dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo ir iš­švais­ty­mo. Jau­na mo­te­ris, dirb­da­ma bu­hal­te­re, prieš ke­le­rius me­tus kaip rei­kiant „pra­si­su­ko“ Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama