Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Ką leng­viau pa­keis­ti: tai­syk­les ar žmo­nes?

„Taip, kaip da­bar yra Plun­gė­je, ne­ga­li bū­ti! Prie kiek­vie­no vie­šo at­lie­kų kon­tei­ne­rio – kal­nai nu­ge­nė­tų ša­kų, se­nų bal­dų ir pa­dan­gų, ku­rias pa­gal Sa­vi­val­dy­bė­je pa­tvir­tin­tas At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­les gy­ven­to­jai pa­tys tu­ri iš­vež­ti į ža­lie­nų ar stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, ku­rios yra prie Jė­ru­bai­čių są­var­ty­no. Kai tai imu aiš­kin­ti kiek­vie­nam ne­tvar­ka Plun­gės mies­te be­si­pik­ti­nan­čiam gy­ven­to­jui, ma­ne iš­va­di­na kvai­liu. Kas, gir­di, no­rės ke­lis ki­lo­met­rus sa­vo trans­por­tu lais­va va­lia vež­ti ša­kų pun­dą į re­gio­ni­nį są­var­ty­ną? At­lie­kų ve­žė­jui pa­gal tas pa­čias tai­syk­les ne­pri­klau­so kuop­ti to, kas į są­ra­šą ne­įtrauk­ta, to­dėl mies­tas šį pa­va­sa­rį ap­te­kęs šiukš­lė­mis kaip nie­ka­da anks­čiau. Ką da­ry­ti se­niū­nui? Ką leng­viau pa­keis­ti: tai­syk­les ar žmo­nes?“ – kė­lė re­to­ri­nį klau­si­mą Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas.

Di­džiau­sią įspū­dį Lie­tu­vos gi­dams Plun­gė­je pa­li­ko že­mai­tiš­ki val­giai

Ge­gu­žės 5 die­ną Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­nio cen­tro ini­cia­ty­va į pa­žin­ti­nį tu­rą po lan­ky­ti­nas mū­sų ra­jo­no vie­tas bu­vo pa­kvies­ti ša­ly­je dir­ban­tys gi­dai. Jiems su­reng­ta eks­kur­si­ja į Už­ga­vė­nių kau­kių eks­po­zi­ci­ją, Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir ge­o­met­ri­nių fi­gū­rų par­ką, Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų, ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio dva­rą ir ŽDM eks­po­zi­ci­jų sa­les. Sve­čiams pa­siū­ly­ta da­ly­vau­ti Vai­vos Jun­du­lai­tės-Kuo­sie­nės edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je „Tau­ti­nis kos­tiu­mas“ bei pro­gra­mos „Pie­no ke­lias“ da­ly­vio Pau­liaus Kla­pa­taus­ko „Vil­kų ki­to­kie sū­riai“ pro­duk­tų de­gus­ta­ci­jo­je. Vie­no­je iš kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų gi­dai pa­vai­šin­ti že­mai­tiš­kais pie­tu­mis, ku­rie sve­čiam pa­li­ko be­ne įsi­min­ti­niau­sią įspū­dį.

Pakelkime taures „už nuoširdų ir kilnų darbą, rūpestį, už rankų ir širdies šilumą“!

Tokiais žodžiais, įteik­da­mas pa­dė­ką, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga įver­ti­no dar vi­sai ne­se­niai skan­da­lais Plun­gę Lie­tu­vo­je gar­si­nu­sį UAB Plun­gės svei­ka­tos cen­tras gy­dy­to­ją psi­chiat­rą Vis­val­dą Ne­kra­šą. Be­lie­ka išties pa­kel­ti šam­pa­no tau­res – vi­sos šio bu­vu­sio po­li­ti­ko nuo­dė­mės kaip van­duo nuo žą­sies! Tik au­kos, ko ge­ro, no­ri skra­džiai že­mėn pra­smeg­ti... Tie­sa, kai „Plun­gės ži­nios“ krei­pė­si į mi­nist­rą, pas­ta­ra­sis su­sku­bo pa­dė­ką at­šauk­ti. Ta­čiau dak­ta­rui, ko ge­ro, už­te­ko ir ke­lias die­nas šil­džiu­sių šlo­vės spin­du­lių, nes įver­ti­ni­mu su­sku­bo gir­tis per vie­ną ra­jo­no laik­raš­tį.

Eu­ge­ni­jai Gau­die­šie­nei – nu­si­pel­niu­sios Lie­tu­vos gy­dy­to­jos var­das

Ge­gu­žės 2 die­ną Vil­niaus Ro­tu­šė­je gru­pei ži­no­mų Lie­tu­vos me­di­kų, pel­niu­sių žmo­nių pa­gar­bą ir dė­kin­gu­mą, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga įtei­kė gar­bės žen­klus. Nu­si­pel­niu­sios Lie­tu­vos gy­dy­to­jos var­das su­teik­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės gy­dy­to­jai E. Gau­die­šie­nei.

Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­nos iš­va­ka­rė­se – tra­di­ci­nis Kau­no kli­ni­kų me­di­ci­nos eli­to vi­zi­tas Plun­gė­je

Ba­lan­džio 26-ąją Plun­gė­je lan­kė­si Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ir Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų gru­pė. Jie su­si­ti­ko ir ben­dra­vo su vie­tos me­di­kais, skai­tė jiems pra­ne­ši­mus, kon­sul­ta­vo pa­cien­tus, ku­riems rei­ka­lin­ga aukš­tes­nio ly­gio gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­ja, su­si­ti­ko su Plun­giš­kių drau­gi­jos na­riais bei ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tais, ku­rie ruo­šia­si mo­ky­tis Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te. Tai tra­di­ci­nis, jau de­šim­tą kar­tą vyks­tan­tis Kau­no me­di­ci­nos eli­to vi­zi­tas Plun­gė­je.

Li­go­ni­nė vargs­ta su gir­tais pa­cien­tais, grei­to­ji ra­gi­na pa­gal­bą kvies­ti nu­me­riu 033

Apie dvie­jų val­diš­kų įstai­gų – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ir Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) – veik­los ata­skai­tas kal­bė­ta ba­lan­džio 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Už­si­min­ta, jog abi įstai­gos per­nai dir­bo pel­nin­gai, iš­var­din­tos pro­ble­mos, taip pat šne­kė­ta apie su­teik­tas pa­slau­gas ir kai ku­rias nau­jie­nas.

Plun­gė­je lan­kė­si Že­mės ūkio mi­nist­ras

Ba­lan­džio 14 die­ną Plun­gės KC sa­lė­je su ra­jo­no ūki­nin­kais, že­mės ūkio spe­cia­lis­tais, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vais su­si­ti­ko Že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas bei Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­drie­jus Stan­či­kas.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je ste­bi­mos 166 vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė, kaip ir ki­tos Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės, tu­ri ap­si­spręs­ti, kaip ra­jo­ne or­ga­ni­zuos vai­kų glo­bą, kad kuo ma­žiau jų pa­tek­tų į val­diš­kus na­mus. Apie esa­mą vai­kų tei­sių ap­sau­gos pa­dė­tį Plun­gės ra­jo­ne ko­vo 30 die­ną, per Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, pa­pa­sa­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Striau­kie­nė.

„No­ri­me gel­bė­tis pa­tys, ne­lauk­da­mi, kol kas nors mus iš­gel­bės“, –

per vie­ną ko­vo mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sį po­sė­dį pa­reiš­kė Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Pet­ras Pie­kus, pa­tei­kęs svars­ty­ti ir tvir­tin­ti 2017–2021 me­tų ben­dro­vės in­ves­ti­ci­jų pla­ną ir ga­li­mus fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius.

„Li­go­ni­nė ne­ga­li bū­ti varg­šų prie­glau­da“

Pavojaus signalai Priėmimo skyriuje: plin­ta ne tik smar­vė, bet ir in­fek­ci­jos...

Tai akcentavo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo ap­ta­ria­mas klau­si­mas dėl So­cia­liai sau­gios ir svei­kos ap­lin­kos kū­ri­mo pro­gra­mos lė­šų pa­skirs­ty­mo. Da­lis tų lė­šų ten­ka ne­draus­tų pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu pa­cien­tų prie­žiū­rai, ta­čiau į tą są­ra­šą pa­ten­kan­tys varg­šai, be­na­miai, al­ko­ho­li­kai ir ki­to­kie ne­lai­mė­liai li­go­ni­nės dar­buo­to­jams jau įky­rė­jo iki gy­vo kau­lo – po jų apsilankymo Pri­ėmi­mo sky­riuje tvyro bjauri smarvė...

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama