Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Muzikos festivalis, o gal... smurto, ištvirkimo, iškrypėliškumo sambūris?

Nuo­gas, žo­lės pri­kiš­tas pa­stur­ga­lis. Krau­ju ap­taš­ky­tas ben­zi­ni­nis pjūk­las ir pa­ten­kin­tos žmo­gys­tos mi­mi­ka. Iš kel­nių ky­šan­tis vy­riš­kas „pa­si­di­džia­vi­mas“. Mer­gi­nos bu­či­nys kiau­lės gal­vos kau­kę dė­vin­čiam vai­ki­nui. Ap­kvai­tu­sio nuo... (?) šo­kis su smaug­vir­ve ant kak­lo. Ly­ties or­ga­nų de­monst­ra­vi­mas mer­gi­noms. Vai­kas su gra­na­ta ran­ko­se (vaiz­das šauk­te šau­kia: „No­rit, su­sprog­din­siu!“). Pla­ka­tas su vy­rų ly­ties or­ga­nų va­ria­ci­jo­mis. Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos skulp­tū­rė­lė su nu­oga mo­te­ri­mi, kiau­le, šu­ni­mis, į prie­kį at­lenk­tu vie­nu pirš­tu. Kau­lai...
Tai ne vaiz­dai iš siau­bo fil­mo. Tai – jau šeš­tus me­tus La­bar­džiuo­se, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, vy­ku­sio fes­ti­va­lio „Ont grin­dų“ vaiz­di­nė in­for­ma­ci­ja ir re­kla­ma. Vi­sa ši in­for­ma­ci­ja lais­vai pri­ei­na­ma in­ter­ne­te, or­ga­ni­za­to­rių tin­kla­la­py­je ir so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je. Ne tik su­au­gu­siems, bet ir ne­pil­na­me­čiams. Iš ko­men­ta­rų so­cia­li­nia­me tin­kle at­ro­do, kad jiems tai įdo­mu...

Op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sas ne­ap­lenks ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­to

Plun­gės rajono sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui pa­siū­lius, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ta­rus, šie­met ap­si­spręs­ta svar­bioms per­mai­noms Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­te. Nau­jų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų at­ran­ka vyk­do­ma pa­gal vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.

Plun­gės li­go­ni­nė­je – nau­ji jau­ni dar­buo­to­jai

Ket­vir­ta­die­nį, rug­pjū­čio 18 die­ną, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­ėmė ir su­si­pa­ži­no su nau­jai­siais Plun­gės li­go­ni­nės dar­buo­to­jais. Juos me­rui pri­sta­tė li­go­ni­nės va­do­vas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius bei Vi­daus li­gų sky­riaus ve­dė­jas Bo­les­lo­vas Kaz­laus­kas. Prie Plun­gės li­go­ni­nės ko­lek­ty­vo pri­si­jun­gė nau­jas or­to­pe­das-trau­ma­to­lo­gas, LOR spe­cia­lis­tas bei me­di­ci­nos bio­lo­gė. Taip pat vie­nas jau­nuo­lis prie Plun­gės li­go­ni­nės per­so­na­lo pri­si­jun­gė kaip re­zi­den­tas.

Ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai sė­mė­si pa­tir­ties Tu­ku­me

Rug­pjū­čio 11 die­ną Plun­gės mies­to mo­kyk­lų di­rek­to­rių ir mies­to dar­že­lių ve­dė­jų de­le­ga­ci­ja sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio nu­ro­dy­mu vy­ko į su Plun­ge ben­dra­dar­biau­jan­tį Tu­ku­mo mies­tą Lat­vi­jo­je. Ke­lio­nės tiks­las – ap­žiū­rė­ti mies­to ug­dy­mo įstai­gų vi­dų ir iš­orę, pa­si­sem­ti pa­tir­ties, kaip ten yra tvar­ko­ma­si, pa­ly­gin­ti si­tu­a­ci­ją su mū­sų mies­tu ir steng­tis tai, kas ge­riau­sia, pri­tai­ky­ti Plun­gė­je. Kar­tu su ug­dy­mo įstai­gų va­do­vais į Tu­ku­mą vy­ko sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ju­di­ta Stan­ku­tė bei Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ūki­nės tar­ny­bos va­do­vas Vac­lo­vas Ar­ma­lis.

Savininkas į užsienį, benamis – į jo pastatą

Vargu ar galite net baisiausiame sapne susapnuoti, kad padirbėję užsienyję ir nutarę grįžti namo, savo būstą rasite užimtą kito asmens. Kol jūs bandote užsidirbti pinigų svečioj šalyj, kažkas, pasirodo, ramiausiai įsitaiso jūsų namuo-se. Kad taip gali atsitikti, liudija ir vieno plungiškio, gyvenančio A. Vaišvilos gatvėje, patirtis: jo sodybos teritorijoje šeimininkauja du benamiai ir šuo!

Patik­rin­o ke­ba­bi­nes – dviem skir­tos bau­dos

Plun­gės mies­te ir ra­jo­no gy­ven­vie­tė­se iš vi­so tu­ri­me de­šimt grei­to mais­to už­kan­di­nių, va­di­na­mųjų ke­ba­bi­nių. Tai, kad šie kios­ke­liai tu­ri pa­klau­są, net ne­abe­jo­ja­ma – ne tik vai­kai mėgs­ta su­šlamš­ti ke­ba­bą, la­va­šą ar deš­rai­nį, bet ir su­au­gu­sie­ji. Tai grei­tas, so­tus ir pa­ly­gi­nus ne­bran­gus už­kan­dis. Tie­sa, ar toks mais­tas yra svei­kas – tai jau ki­tas klau­si­mas, bet šį­syk ne apie tai. Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) ins­pek­to­riai per pus­me­tį pa­tik­ri­no dau­giau nei pu­sę Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ke­ba­bi­nių ir kon­sta­ta­vo, jog šioms už­kan­di­nėms hi­gie­na yra sun­kiau­siai įgy­ven­di­na­mas rei­ka­la­vi­mas. Tik­rin­to­jų ne­iš­ven­gė ir kai ku­rios Plun­gės ke­ba­bi­nės. Kaip sa­kė Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas Vir­gi­ni­jus Gai­lius – pas mus si­tu­a­ci­ja to­kia pat, kaip ir vi­so­je ša­ly­je.

Į ku­liš­kės na­mą kar­klė­niš­kis įlė­kė su BMW

Ku­lių mies­te­lio gy­ven­to­jai Al­do­nai Ju­zė­nie­nei sek­ma­die­nio ry­tas pra­si­dė­jo su trenks­mu – į jos na­mą su vi­su au­to­mo­bi­liu stai­ga įlė­kė ne­pra­šy­tas sve­čias. Mo­te­ris tik prieš ke­lias mi­nu­tes su sriu­bos lėkš­te bu­vo iš­ėju­si į ki­tą kam­ba­rį, kai, kaip koks kal­na­ver­tys, griau­da­mas na­mo sie­ną, į vir­tu­vę įva­žia­vo BMW au­to­mo­bi­lis...

Sa­vi­val­dy­bės tur­to ap­skai­to­je – ir 13 mln. eurų ver­tės ne­baig­tų sta­ty­bų

Įpu­sė­jus šiems me­tams, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tei­kia tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se 2015 me­tais pri­klau­siu­sio tur­to ata­skai­tą.

Vi­zi­ja: nuo 2020 me­tų Plun­gė – be vai­kų glo­bos na­mų

Ant­ra­die­nį, lie­pos 19 d., po­sė­džiau­jant Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui, dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta Plun­gės vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jos per­tvar­kai. Kal­bė­ta apie glo­bos na­mų ak­tu­a­li­jas ir pla­nuo­ja­mus po­ky­čius – per­ėji­mą nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ar ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų.

Teiks in­teg­ra­lios pa­gal­bos pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo pa­raiš­ką

Lie­pos 19 d. po­sė­džia­vę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro pla­nams. Įstai­ga no­ri teik­ti pa­raiš­ką in­teg­ra­lios pa­gal­bos į na­mus pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mui gau­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama