Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Tar­ša – iš ra­dio­ak­ty­viu jo­du už­terš­tų... saus­kel­nių!

Lap­kri­čio 24 die­ną Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) spe­cia­lis­tai in­for­ma­vo Ra­dia­ci­nės sau­gos cen­tro Klai­pė­dos ra­dia­ci­nės sau­gos prie­žiū­ros ir kon­tro­lės sky­rių, kad UAB „For­tum Klai­pė­da“ su­vei­kė sta­cio­na­rūs jo­ni­zuo­jan­čio­sios spin­du­liuo­tės ly­gio ma­ta­vi­mo var­tai, skir­ti per juos ju­dan­čių ob­jek­tų ra­dia­ci­nei kon­tro­lei at­lik­ti, kai iš Tel­šių re­gio­no bu­vo at­vež­tos de­gin­ti miš­rios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos.

Su­krė­tė 12-me­čio ber­niu­ko gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Bet ar išties yra taip prastai?

Pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 21-ąją, so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ pa­si­ro­dė ži­no­mos vi­suo­me­nės vei­kė­jos, plun­giš­kės Ie­vos Kri­vic­kai­tės įra­šas apie liūd­ną si­tu­a­ci­ją vie­na­me Plun­gės ra­jo­no kai­me, kur so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­je bai­sio­mis są­ly­go­mis gy­ve­na 12-ikos me­tų ber­niu­kas Jo­nas (var­das pa­keis­tas – aut. past.). Tai, kad vai­kas ge­riau iki vė­lu­mos sė­di kai­mo bib­lio­te­kos pa­tal­po­se, o ne na­muo­se, ku­riuos Ie­va va­di­na tie­siog tvar­tu, at­ro­dy­tų, nė­ra nor­ma­lu. Ta­čiau se­niū­nas įsi­ti­ki­nęs, jog ber­niu­ką ap­lan­kiu­si vieš­nia šiuo at­ve­ju iš­lie­jo emo­ci­jas, ap­ra­šy­da­ma ma­ty­tą si­tu­a­ci­ją, kiek per­dė­jo.

Ar­tė­ja lai­kas, kai po ra­jo­ną au­to­bu­sai ke­lei­vius ve­žios ne­mo­ka­mai?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riams bu­vo pa­teik­ta iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie ke­le­rių pas­ta­rų­jų me­tų iš­lai­das tar­ny­bi­niams Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos au­to­mo­bi­liams ir apie moks­lei­vių bei kitų ke­lei­vių pa­vė­žė­ji­mą ra­jo­ne vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu. Per­ša­si min­tis, kad Plun­gė­je grei­tu lai­ku ga­li bū­ti kaip Ta­li­ne, ku­r vie­tos žmo­nės ga­li va­ži­nė­ti be bi­lie­tų!

Ne­tu­rė­jo Sa­vi­val­dy­bė var­ge­lio – įsi­tai­sė at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius...

Dvi­na­rės rin­klia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą skai­čia­vi­mo me­to­di­ka – dar tam­sus miš­kas

Mė­ne­siu vė­liau, nei bu­vo pa­si­ža­dė­ję, Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) kon­sul­tan­tai at­vy­ko į Plun­gės sa­vi­val­dy­bę pri­sta­ty­ti nau­jos vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mo dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­kos. Skai­čia­vi­mo me­to­di­ką pri­sta­tė ją ren­gu­sios „Smart Con­ti­nent LT“ part­ne­ris Ka­ro­lis Blia­bas. Nau­jo­jo­je me­to­di­ko­je skai­čia­vi­mo for­mu­lės il­ges­nės ir su­dė­tin­ges­nės, su dau­giau kin­ta­mų­jų ir de­da­mų­jų, o tai reiš­kia, kad rin­klia­va nuo ki­tų me­tų ga­li bū­ti du ar net tris kar­tus di­des­nė, nei mo­kė­jo­me iki šiol!

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas 2016 – Plun­gės ra­jo­nas šie­met už­ėmė 9 vie­tą

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­se Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šie­met smuk­te­lė­jo per vie­ną vie­tą ir už­ėmė 9 vie­tą tarp 54 ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių. Plun­gė­je ge­rė­jo so­cia­li­nė pa­dė­tis – ma­žiau be­dar­bių ir gy­ve­nan­čių­jų iš pa­šal­pų. Ta­čiau su­ma­žė­jo už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų.

Ka­pų puoš­me­nų kai­nos eu­rais pri­lygs­ta bu­vu­sioms li­tais

Ar­tė­jant lap­kri­čio 1-ajai, Vi­sų šven­tų­jų die­nai, pa­dau­gė­ja ne tik tvar­kan­čių­jų ka­pus, bet ir pre­kei­vių, par­duo­dan­čių gė­lių puokš­tes bei žva­kes. Dar ge­ro­kai prieš lap­kri­čio 1-ąją di­die­ji pre­ky­bos cen­trai už­ver­čia len­ty­nas žva­kė­mis, o li­kus sa­vai­tei iki Vė­li­nių, gė­lių ir žva­kių ga­li­ma įsi­gy­ti vi­sur: par­duo­tu­vė­se, tur­guo­se, ka­pi­nių pri­ei­go­se, mies­to aikš­tė­je. O ga­na di­de­lius kai­nų šuo­lius pa­tvir­ti­no tiek pir­kė­jai, tiek par­da­vė­jai.

Klou­nų „žu­di­kų“ ma­ni­ja at­si­ri­to ir iki Plun­gės

Už At­lan­to, to­li­mo­sio­se Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, po­pu­lia­rus po­mė­gis gąs­din­ti žmo­nes per­si­ren­gus klou­nais pa­sie­kė Eu­ro­pą, Lie­tu­vą ir net­gi mū­sų ma­žy­tę Plun­gę. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis so­cia­li­nių tin­klų fo­ru­muo­se ne­nu­trūks­ta pokalbiai apie tai, kad jau net ke­lio­se mies­to vie­to­se su­te­mus pa­si­ro­do gąs­di­nan­čios iš­vaiz­dos klou­nai, ku­rie tik­rai ne­nu­si­tei­kę pra­ei­vių links­min­ti. At­si­tik­ti­nai ar ne, bet daž­niau su jais su­si­du­ria vai­kai, o jų pa­sa­ko­ji­mais kai ku­rie in­ter­nau­tai lin­kę abe­jo­ti.

Me­di­kams rū­pes­čių ke­lia psi­chi­niai li­go­niai

Vie­šo­ji įstai­ga Plun­gės ra­jo­no grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba (GMP) dir­ba pel­nin­gai, ta­čiau su­si­du­ria su rim­ta pro­ble­ma – psi­chi­niais li­go­niais, ku­rių kar­tais tie­siog nė­ra kur dė­ti. Apie įstai­gos veik­lą spa­lio 18 d. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­ju­si di­rek­to­rė Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė sa­kė, jog si­tu­a­ci­ja Plun­gė­je yra ga­na keis­ta, mat gir­tus as­me­nis ga­li­ma pri­sta­ty­ti į li­go­ni­nę, o blai­vių, ku­rie „dur­niuo­ja“, nie­kas ne­no­ri.

Žir­gy­no lau­kia per­mai­nos: kil­no­ja­ma sce­na, šil­do­mos grin­dys, sė­di­mos vie­tos bal­ko­ne

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio dva­ro žir­gy­nas ne­tru­kus ims keis­tis iš vi­daus – jau de­ri­na­mi pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, ir šių me­tų pa­bai­go­je tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas ga­lu­ti­nis pro­jek­to va­rian­tas. Kaip tu­rė­tų vis­kas at­ro­dy­ti – apie tai sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­ta penk­ta­die­nį.

Pra­mo­ni­nin­kai su­si­rū­pi­nę dėl Lie­tu­vos re­gio­nų at­ei­ties

Spa­lio 4 die­ną Plun­gė­je, My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se, įvy­ko Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos ini­ci­juo­ta kon­fe­ren­ci­ja „Ga­li­my­bės ir iš­šū­kiai Lie­tu­vos re­gio­nams: in­ves­ti­ci­jos ir at­ei­ties pra­mo­nė“, ku­rio­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Kuo­dis, Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus, Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama