Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Gy­vū­nų ge­ro­vės ak­ty­vis­tai šiur­pi­na gy­ven­to­jus vaiz­dais iš paukš­ty­nų

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kaltinimus vadina nepagrįstais – pažeidimų Kaušėnų paukštyne nenustatyta

„Lie­tu­vos paukš­ty­nuo­se skan­da­las: pa­vie­šin­tuo­se kad­ruo­se – pa­ra­zi­tais ap­te­ku­sios ir ne­gy­vos viš­tos“; „Gy­vū­nų gy­nė­jai pa­vie­ši­no in­for­ma­ci­ją apie siau­bin­gą ver­slą viš­ti­dė­se“; „Su­kre­čian­tys vaiz­dai iš Lie­tu­vos paukš­ty­nų: ne­ap­si­kęs­da­mos lai­ky­mo są­ly­gų viš­tos ža­lo­ja vie­na ki­tą“ – tai tik ke­le­tas skam­bių pa­va­di­ni­mų, pa­skli­du­sių ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se rug­pjū­čio 1 die­ną. Šią in­for­ma­ci­ją pa­vie­ši­nu­si gy­vū­nų ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja VšĮ „Tuš­ti nar­vai“ nu­ro­do, jog slap­tas ty­ri­mas at­lik­tas dvie­juo­se Lie­tu­vos paukš­ty­nuo­se: Au­sie­niš­kių (la­biau ži­no­mame kaip Vie­vio) ir Kau­šė­nų, ku­ris yra ša­lia Plun­gės.

Gat­vė­se pa­tru­liuo­ja tvar­kos ser­gė­to­jai

Tur­būt jau ne vie­nas plun­giš­kis pa­ste­bė­jo mies­to gat­vė­mis vaikš­tan­čius tvar­kos ser­gė­to­jus. Ši­taip skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai – po­li­ci­jos, se­niū­ni­jos bei Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tik­ri­na, kaip mies­te­lė­nai lai­ko­si nu­sta­ty­tos tvar­kos ir tai­syk­lių, ar ne­gir­tuok­liau­ja vie­šo­se vie­to­se, ar ne­sta­to au­to­mo­bi­lių ant ve­jos ar ne­įga­lių­jų vie­to­se, ar su­si­ren­ka šu­niu­kų pa­lik­tas „krū­ve­les“ ir kt. „Rei­dai – prieš įvai­rias ne­ge­ro­ves“ – ši­to­kį pra­ne­ši­mą pas­ku­ti­nę lie­pos mė­ne­sio die­ną iš­pla­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Van­da­lai siautėja toliau: šįkart lau­žė vasaros estrados suo­lus ir iš jų kū­rė lau­žą

La­bai jau niež­ti kaž­kam na­gus nio­ko­ti mū­sų mies­tą. Ne­pra­ėjus nė sa­vai­tei, kai fon­ta­ne mir­ko aikš­tės suo­le­liai, už­kliu­vo ir Bab­run­go slė­ny­je esan­ti va­sa­ros est­ra­da – nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį čia iš­lau­žy­ta da­lis žiū­ro­vams skir­tų suo­lų. Nors pas­ku­ti­nė lie­pos mė­ne­sio nak­tis tik­rai ne­bu­vo šal­ta, van­da­lai iš nuo­lau­žų čia pat su­si­kū­rė lau­žą.

Jau­ni­mo links­my­bės: fon­ta­no vi­du­ry­je at­si­dū­rė ir suo­le­liai, ir ka­ru­tis

Ką veik­ti nak­tį, kai ne­si­no­ri mie­go? Ogi nu­ei­ti į mies­to cen­trą, šveis­ti ka­ru­tį į ap­švies­to fon­ta­no vi­du­rį, taip pat su­kel­ti į van­de­nį aikš­tės suo­le­lius ir čia pa­si­sė­dė­ti! Bū­tent ši­taip nak­tį iš tre­čia­die­nio į ket­vir­ta­die­nį su­gal­vo­jo du jau­nuo­liai.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke ma­žė­ja so­vie­ti­nių žen­klų

Iki šių die­nų prie mū­sų pi­lia­kal­nių, al­ka­kal­nių ar sen­ka­pių yra iš­li­ku­sių so­vie­ti­nių žen­klų, ta­čiau Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ab­ru­tė sa­ko, jog, mi­nint Pi­lia­kal­nių me­tus, įren­gia­mi nau­ji žen­klai, žy­min­tys kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą.

Kei­čia­mos bib­lio­te­kos mo­ka­mų pa­slau­gų kai­nos, at­si­ra­do nau­jų

Vie­nos kai­nos pa­ko­re­guo­tos į di­dži­ą­ją pu­sę, ki­tos – į ma­žą­ją. Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė, se­no­sios kai­nos tie­siog su­ap­va­lin­tos, kad bū­tų tvar­kin­giau, taip pat at­si­ra­do kelios nau­jos po­zi­ci­jos – su­ve­ny­rų par­da­vi­mas, at­vir­laiš­kių siun­ti­mas, bi­lie­tų pla­ti­ni­mo pa­slau­ga ir kt. Apie mū­sų bib­lio­te­kos tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas kal­bė­ta lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Se­niū­nai pra­šo at­ski­ro­se vie­to­se ri­bo­ti sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mą

Dėl Plun­gės mies­te pra­si­dė­ju­sių žie­di­nės san­kry­žos sta­ty­bos bei pie­ti­nio ap­link­ke­lio re­konst­ravimo dar­bų ne vie­nas vai­ruo­to­jas lin­kęs ge­riau šias vie­tas ap­lenk­ti, nei lauk­ti, kol pa­sta­ty­tų švie­so­fo­rų sig­na­las leis pra­va­žiuo­ti vie­na re­mon­tuo­ja­mo ke­lio pu­se. Eis­mo srau­to ant­plū­dį pa­ju­tę ša­lu­ti­nių gat­vių gy­ven­to­jai, ne­pa­ten­kin­ti ke­lia­mo­mis dul­kė­mis, skun­džia­si Plun­gės mies­to ir Nau­so­džio se­niū­ni­jų se­niū­nams. Šie sa­vo ruož­tu su ati­tin­ka­mais pra­šy­mais krei­pė­si į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją.

Po­li­ti­kų tur­tai: vė­jai ki­še­nė­se ne­švil­pau­ja

Jau­niau­sias – ne­bū­ti­nai „bied­niau­sias“. Tur­tin­giau­sias – dau­giau­siai pa­si­sko­li­nęs ir pa­sko­li­nęs. To­kios iš­va­dos per­ša­si žvilg­te­lė­jus į mū­sų po­li­ti­kų šei­mų tur­to de­kla­ra­ci­jas. Ga­li­ma drą­siai sa­ky­ti, kad vė­jai jų ki­še­nė­se tik­rai ne­švil­pau­ja, ta­čiau teig­ti, kad jie ga­li gir­tis tur­tais, – bū­tų nuo­dė­mė. Kaip ir dau­gu­ma Lie­tu­vo­je, mū­sų po­li­ti­kai ir sko­li­na ki­tiems, ir ne­ven­gia pa­si­sko­lin­ti. Ab­so­liu­tus re­kor­di­nin­kas – „Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­tis Liu­das Skie­rus, ku­ris yra pa­sko­li­nęs net 2 287 017 eu­rų, o pa­si­sko­li­nęs – 686 874 eu­rus. Tai­gi pa­si­žiū­rė­ki­me, ko­kius tur­tus po­li­ti­kams su­ne­šė ait­va­rai...

At­sa­kin­gas bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mas – kiek­vie­no pa­rei­ga

Šian­dien su ap­lin­ko­sau­ga su­si­ję klau­si­mai tam­pa vis la­biau ak­tu­a­lūs. Ne­re­tai su­si­du­ria­ma su gam­tos prie­žiū­ra ir (ne)at­sa­kin­gu po­žiū­riu į ap­lin­ką, kai ten­ka kal­bė­ti ir apie bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mą. Kaip šis klau­si­mas spren­džia­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je? Ko­kius spren­di­mus pri­ima mū­sų mies­to ir kai­mų gy­ven­to­jai, kai no­ri su­si­tvar­ky­ti bui­ty­je su­si­kau­pu­sias nuo­te­kas? At­sa­ky­mų pa­ban­dė­me ieš­ko­ti kal­bin­da­mi šio­je sri­ty­je dir­ban­čius spe­cia­lis­tus.

„Esam pa­sken­dę smur­te“

Taip pra­ėju­sią sa­vai­tę per Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį, kalbant smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je te­ma, teigė į Plun­gę at­vy­kusi Tel­šių kri­zių cen­tro va­do­vė Van­da Be­nai­tie­nė. Ji pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją šiuo klau­si­mu, ka­dan­gi cen­tras teikia spe­cia­li­zuo­tą pa­gal­bą ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. Po­sė­džio me­tu pa­si­da­lin­ta nuo­mo­nė­mis, ko­kių spren­di­mų bū­ti­na im­tis ma­žin­ant smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ap­im­tis, ko­kias pre­ven­ci­jos prie­mo­nes vyk­dy­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama