Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Teks pakratyti piniginę?

Plun­giš­kiai su­si­do­mė­ję ste­bi, kuo baig­sis pra­dė­tas ty­ri­mas dėl vie­šai ap­ta­ri­nė­ja­mos ne­įti­kė­ti­nos is­to­ri­jos, kai pa­aiš­kė­jo, jog bu­vęs Kau­no kli­ni­kų va­do­vas, pro­fe­so­rius Juo­zas Pun­dzius de­kla­ra­vo ne­va iš kuk­liai gy­ve­nu­sio tė­vo pa­vel­dė­tus mi­li­jo­nus. Stul­bi­na­mo dy­džio pa­li­ki­mą jis tei­gia ga­vęs iš vi­są gy­ve­ni­mą gy­dy­to­ju dir­bu­sio Alo­y­zo Pun­dziaus, ku­riam 2001 me­tais bu­vo su­teik­tas Plun­gės mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das. A. Pun­dzius mi­rė 2014 me­tų sau­sio 13 die­ną bū­da­mas 91 me­tų. Sū­nų Juo­zą jis ne­va pa­si­rin­ko vie­nin­te­liu sa­vo tur­tų pa­vel­dė­to­ju, nors šei­mo­je bu­vo ir dau­giau vai­kų. At­sa­kin­gos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos spren­džia, kaip elg­tis: ap­mo­kes­tin­ti pa­vel­dė­tus mi­li­jo­nus ar aiš­kin­tis dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo, iš­kė­lus J. Pun­dziui bau­džia­mą­ją by­lą.

Penk­ta­da­lis ci­ga­re­čių Plun­gė­je – ne­le­ga­lios

Mū­sų mies­tas at­si­dū­rė sep­tin­to­je vie­to­je Lie­tu­vo­je pa­gal ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos mas­tą – taip skel­bia tuš­čių pa­ke­lių ty­ri­mą at­li­ku­si ben­dro­vė „Niel­sen“. Ke­tu­rių ta­ba­ko kom­pa­ni­jų už­sa­ky­mu ty­ri­mas at­lik­tas dvi­de­šim­ty­je Lie­tu­vos mies­tų, ne­ap­imant kai­miš­kų vie­to­vių.

Ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė lau­kia re­konst­ruk­ci­ja

Da­lis Mažeikiai–Plungė–Tauragė ke­lio, ei­nan­čio per mū­sų ra­jo­ną, ne­tru­kus bus re­konst­ruo­ja­ma. Kaip skelbia Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD), de­šimt ki­lo­met­rų ke­lio nuo Pa­uoš­nių kai­mo (kur yra san­kry­ža į Pla­te­lius) iki žie­di­nės san­kry­žos ap­link­ke­ly­je Pa­ke­ruo­se (kur įva­žiuo­ja­ma į Žal­ta­kal­nio gat­vę), trys til­tai per upes ir via­du­kas virš ge­le­žin­ke­lio bė­gių – bus su­tvar­ky­ta už pus­aš­tun­to mi­li­jo­no eu­rų.

Skambina pavojaus varpais: kai­mo mo­kyk­lo­se per de­šimt­me­tį mo­ki­nių su­ma­žė­jo per­pus

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to spe­cia­lis­tai at­liko sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo būk­lės ana­li­zę ir rai­dos prog­no­zę: ji lei­džia įver­tin­ti, ko­kios ten­den­ci­jos pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį vy­rau­ja šio­je ra­jo­nui ypač svar­bio­je sri­ty­je. Ne nau­jie­na, kad si­tu­a­ci­ja – ne itin op­ti­mis­tiš­ka: duo­me­nys ro­do, kad mo­ki­nių ra­jo­ne kas­met spar­čiai ma­žė­ja. Ir at­ei­ties prog­no­zė tei­gia­mų po­ky­čių ne­ža­da. Pa­sek­mes jau ma­to­me – mo­kyk­los lik­vi­duo­ja­mos, dau­gė­ja jung­ti­nių kla­sių, švie­ti­mo įstai­gos ren­gia­si struk­tū­ri­niams po­ky­čiams.

Stal­gė­nuo­se pa­siū­ly­ta įreng­ti grei­čio ma­tuok­lį

Per Stal­gė­nų kai­mą kraš­to ke­liu Tauragė–Mažeikiai grei­tai laks­to au­to­mo­bi­liai, tad pa­gei­dau­ja­ma kal­ne­lių, o dar ge­riau – sta­cio­na­raus grei­čio ma­tuok­lio. Bab­run­go kai­mo Pu­še­lės gat­vės gy­ven­to­jai ne­be­no­ri ma­ty­ti pra­va­žiuo­jan­čių ir jų ke­lią ga­di­nan­čių sun­kias­vo­rių ma­ši­nų. Plun­gės mies­te, Se­na­mies­čio aikš­tė­je, gy­ve­nan­tys žmo­nės pyks­ta, kad ki­ti au­to­mo­bi­liai už­sta­to įva­žia­vi­mą į 5-ojo na­mo kie­mą. V. Ma­čer­nio gat­vės 12-ojo na­mo gy­ven­to­jams nu­si­bo­do au­to­mo­bi­lius pa­si­lie­kan­tys kai­my­nai iš ki­tų na­mų, tad bus pra­šo­ma po­li­ci­jos juos baus­ti už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Šiais ir ki­tais klau­si­mais gruo­džio pabaigoje kal­bė­ta Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­riam va­do­vau­ja vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius.

Vie­no­je pu­sė­je – tvar­tas, ki­to­je – dau­gia­vai­kė šei­ma, ku­riai rei­kia pa­gal­bos

Ma­tant, kaip gy­ve­na vie­na Ša­tei­kių se­niū­ni­jos šei­ma, kre­čia šiur­pas. Ypač gai­la vai­kų, ku­rie vargs­ta nuo­la­ti­nia­me skur­de, už sie­nos bau­biant gy­vu­liams. Sep­ty­nių vai­kų ma­ma D. T. pra­šo sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos. Ti­ki­ma­si, kad jau šį ket­vir­ta­die­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai pri­tars 3 tūkst. eu­rų vien­kar­ti­nės pa­šal­pos sky­ri­mui, ir už šiuos pi­ni­gus dau­gia­vai­kė šei­ma ga­lės nu­si­pirk­ti šiek tiek ge­res­nį būs­tą.

Ki­tą­met gy­ven­to­jams į na­mus at­vyks in­teg­ra­li pa­gal­ba

Maž­daug nuo ki­tų me­tų va­sa­rio mė­ne­sio Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras į dar­bą „pa­leis“ pir­mą­ją in­teg­ra­lios pa­gal­bos ko­man­dą, ku­rią su­da­rys so­cia­li­nis dar­buo­to­jas ir pa­dė­jė­jas, slau­gy­to­jas ir pa­dė­jė­jas, ki­ne­zi­te­ra­peu­tas bei psi­cho­lo­gas. Šių spe­cia­lis­tų pa­gal­bos ga­li ti­kė­tis šei­mos, kur au­ga vai­kai su ne­ga­lia, su­au­gę as­me­nys su ne­ga­lia ir se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus su­lau­kę as­me­nys su sun­kia ne­ga­lia, ku­riems nu­sta­ty­tas spe­cia­lu­sis nuo­la­ti­nės slau­gos po­rei­kis. Tie­sa, pas ser­gan­čius in­fek­ci­nė­mis ir psi­chi­nė­mis li­go­mis, pro­tiš­kai at­si­li­ku­sius, al­ko­ho­li­kus ir nar­ko­ma­nus spe­cia­lis­tai ne­vyks. Smul­kiau, kaip veiks in­teg­ra­li pa­gal­ba, iš­dės­ty­ta tvar­kos ap­ra­še, ku­riam ant­ra­die­nį pri­ta­rė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas.

Ir vil­kas so­tus, ir avis svei­ka

Aka­de­mi­ko Adolfo Ju­cio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai pa­siū­ly­ta tap­ti pro­gim­na­zi­ja

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te pir­ma­die­nį bu­vo svars­to­mas ra­jo­no švie­ti­mo ben­druo­me­nei itin svar­bus klau­si­mas – dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo. Kaip ir rei­kė­jo ti­kė­tis, po­sė­džio ste­bė­ti at­vy­ko ne­ma­žai Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės ir Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­lų at­sto­vų, mat bū­tent šioms dviem įstai­goms klau­si­mas bu­vo ak­tu­a­liau­sias: tu­rė­ta in­for­ma­ci­jos, kad mo­kyk­las pla­nuo­ja­ma su­jung­ti, sie­kiant iš­veng­ti Akad. A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo.

Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą iš­gel­bės jung­tu­vės?

Tas ne­lem­tas žo­dis „op­ti­mi­za­ci­ja“. Pas­ta­rą­jį daž­nai ten­ka iš­girs­ti kal­bant apie ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų li­ki­mą. Iki me­tų pa­bai­gos spren­di­mai tu­ri bū­ti aiš­kiai su­for­muo­ti – ren­gia­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dra­sis pla­nas. Tin­klo op­ti­mi­za­vi­mas pa­pras­tai ke­lia ne­ma­žai aist­rų. Be jų grei­čiau­siai ne­bus ap­si­ei­ta ir šį kar­tą: gre­sian­čios per­mai­nos jau da­bar ke­lia ne­ri­mą Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nei.

Po straips­nio apie 12-me­čio gy­ve­ni­mo są­ly­gas šei­mo­je ap­si­lan­kė at­sa­kin­gi spe­cia­lis­tai

Lap­kri­čio 25 die­ną pir­ma­ja­me „Plun­gės ži­nių“ pus­la­py­je, straips­ny­je „Su­krė­tė 12-me­čio gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Bet ar iš­ties yra taip pra­stai?“, ra­šė­me apie vai­ką, ku­riam, pa­pras­tai sa­kant, tik­rai ne py­ra­gai. Vie­na­me Plun­gės ra­jo­no kai­me gy­ve­nan­tis ber­niu­kas au­ga so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­je, ku­riai trūks­ta ir so­cia­li­nių įgū­džių, ir tvar­kos. Be to, čia ne­re­tai „drau­gau­ja­ma“ su stik­le­liu. Šios šei­mos pro­ble­mą į vie­šu­mą so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ iš­kė­lė ži­no­ma vi­suo­me­nės vei­kė­ja, plun­giš­kė Ie­va Kri­vic­kai­tė. Si­tu­a­ci­ją kaip­mat pra­dė­jo aiš­kin­tis Plun­gės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius (VTAS).

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama