Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Klou­nų „žu­di­kų“ ma­ni­ja at­si­ri­to ir iki Plun­gės

Už At­lan­to, to­li­mo­sio­se Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, po­pu­lia­rus po­mė­gis gąs­din­ti žmo­nes per­si­ren­gus klou­nais pa­sie­kė Eu­ro­pą, Lie­tu­vą ir net­gi mū­sų ma­žy­tę Plun­gę. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis so­cia­li­nių tin­klų fo­ru­muo­se ne­nu­trūks­ta pokalbiai apie tai, kad jau net ke­lio­se mies­to vie­to­se su­te­mus pa­si­ro­do gąs­di­nan­čios iš­vaiz­dos klou­nai, ku­rie tik­rai ne­nu­si­tei­kę pra­ei­vių links­min­ti. At­si­tik­ti­nai ar ne, bet daž­niau su jais su­si­du­ria vai­kai, o jų pa­sa­ko­ji­mais kai ku­rie in­ter­nau­tai lin­kę abe­jo­ti.

Me­di­kams rū­pes­čių ke­lia psi­chi­niai li­go­niai

Vie­šo­ji įstai­ga Plun­gės ra­jo­no grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba (GMP) dir­ba pel­nin­gai, ta­čiau su­si­du­ria su rim­ta pro­ble­ma – psi­chi­niais li­go­niais, ku­rių kar­tais tie­siog nė­ra kur dė­ti. Apie įstai­gos veik­lą spa­lio 18 d. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­ju­si di­rek­to­rė Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė sa­kė, jog si­tu­a­ci­ja Plun­gė­je yra ga­na keis­ta, mat gir­tus as­me­nis ga­li­ma pri­sta­ty­ti į li­go­ni­nę, o blai­vių, ku­rie „dur­niuo­ja“, nie­kas ne­no­ri.

Žir­gy­no lau­kia per­mai­nos: kil­no­ja­ma sce­na, šil­do­mos grin­dys, sė­di­mos vie­tos bal­ko­ne

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio dva­ro žir­gy­nas ne­tru­kus ims keis­tis iš vi­daus – jau de­ri­na­mi pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, ir šių me­tų pa­bai­go­je tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas ga­lu­ti­nis pro­jek­to va­rian­tas. Kaip tu­rė­tų vis­kas at­ro­dy­ti – apie tai sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­ta penk­ta­die­nį.

Pra­mo­ni­nin­kai su­si­rū­pi­nę dėl Lie­tu­vos re­gio­nų at­ei­ties

Spa­lio 4 die­ną Plun­gė­je, My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se, įvy­ko Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos ini­ci­juo­ta kon­fe­ren­ci­ja „Ga­li­my­bės ir iš­šū­kiai Lie­tu­vos re­gio­nams: in­ves­ti­ci­jos ir at­ei­ties pra­mo­nė“, ku­rio­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Kuo­dis, Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus, Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.

Nuo ki­tų me­tų – dvi­na­rė rin­klia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą

K­ri­ti­ka tu­rė­jo tei­gia­mos įta­kos: po to, kai Eti­kos ko­mi­si­jo­je bu­vo svars­ty­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių po­sė­džių lan­ko­mu­mo klau­si­mas, į rug­sė­jo 29 die­ną vy­ku­sį po­sė­dį su­si­rin­ko vi­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Dirb­ta be tuš­čių gin­čų, įžei­džių re­pli­kų, o tai – jau po­li­ti­nės ir as­me­ni­nės bran­dos po­žy­mis. Tarybos nariai nusprendė, kaip paskirstys papildomai surinktus gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir kitus mokesčius bei valstybės patikslintą 134,9 tūkst. Eur dotaciją, taip pat susipažino su gyventojų 2017 m. laukiančia nauja dvinare rinklia-va už komunalinių atliekų tvarkymą.

Įvy­ko ju­bi­lie­ji­nio Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­no I eta­pas

Rug­sė­jo 27 d. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je po­sė­džių sa­lė­je vy­ko ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas.

Plau­ti au­to­mo­bi­lių – į Kau­ną?

Su­si­da­rė įspū­dis, kad Plun­gė­je ne­bė­ra nė vie­nos au­to­mo­bi­lių plo­vyk­los! Į Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą at­vi­rą su­pap­ras­tin­tą kon­kur­są pa­rink­ti tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių plo­vi­mo ir vaš­ka­vi­mo pa­slau­gos tei­kė­ją at­si­šau­kė tik vie­na įmo­nė! Ir ta pa­ti – iš Kau­no...

Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­rius domėjosi Žemaitijoje gyvenusių žydų likimais

Rug­sė­jo 21 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Iz­ra­e­lio vals­ty­bės ne­pa­pras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vai Ami­ras Mai­mo­nas.

So­cia­li­nia­me būs­te ne­gy­ve­na, ta­čiau iš­si­kel­ti ne­su­tin­ka

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je griež­tė­ja tvar­ka dėl so­cia­li­nio būs­to su­tei­ki­mo ir nau­do­ji­mo­si – tuo įsi­ti­kin­ti ga­li ir iki šių me­tų so­cia­li­nio būs­to sta­tu­są tu­rin­čia­me bu­te (I. Kon­čiaus g. 7 na­me) gy­ve­nu­si Ma­ry­tės Ga­ba­lie­nės šei­ma. Su­rin­ku­si pa­kan­ka­mai duo­me­nų, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­rei­ka­la­vo, kad mo­ters šei­ma at­lais­vin­tų gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas. Prie­žas­tys pa­pras­tos: šei­ma jau tu­ri tiek tur­to ir pa­ja­mų, kad ne­be­ga­li so­cia­li­nio būs­to nuo­mo­tis net rin­kos kai­na. Ki­ta svar­bi prie­žas­tis – mo­te­ris šia­me bu­te net ne­gy­ve­na! At­vy­ku­siai ko­mi­si­jai bu­to du­rų nie­kas ne­ati­da­rė, ta­čiau pa­sta­būs kai­my­nai pa­tvir­ti­no, kad čia jau ku­ris lai­kas gy­ve­na ne M. Ga­ba­lie­nė, o du vai­ki­nai.

Be­si­kar­to­jan­tis ap­lai­du­mas ar klai­dos dar­be šei­mos gy­dy­to­jui kai­nuos li­cen­ci­ją

Šių me­tų bir­že­lio 23 die­ną tri­jų Lie­tu­vos res­pub­li­kos mi­nist­rų pa­si­ra­šy­tos įsa­ky­mo „Dėl ne­įga­lu­mo ly­gio nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jų ir tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­tai­sos įne­šė ne­ma­žai su­maiš­ties me­di­kų – ypač šei­mos gy­dy­to­jų – ben­druo­me­nė­je. Rug­sė­jo 13 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ini­ci­ja­vo Plun­gės bei ap­lin­ki­nių ra­jo­nų me­di­kų su­si­ti­ki­mą su Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riu­mi Man­fre­du Žy­man­tu ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi Zdis­la­vu Skvar­cia­ny. Pa­si­ta­ri­me taip pat da­ly­va­vo Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos Plun­gės te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jas Vla­di­mi­ras Iva­no­vas bei Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos Ma­žei­kių sky­riaus di­rek­to­rė Lai­ma Na­gie­nė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama