Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

„Li­go­ni­nė ne­ga­li bū­ti varg­šų prie­glau­da“

Pavojaus signalai Priėmimo skyriuje: plin­ta ne tik smar­vė, bet ir in­fek­ci­jos...

Tai akcentavo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo ap­ta­ria­mas klau­si­mas dėl So­cia­liai sau­gios ir svei­kos ap­lin­kos kū­ri­mo pro­gra­mos lė­šų pa­skirs­ty­mo. Da­lis tų lė­šų ten­ka ne­draus­tų pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu pa­cien­tų prie­žiū­rai, ta­čiau į tą są­ra­šą pa­ten­kan­tys varg­šai, be­na­miai, al­ko­ho­li­kai ir ki­to­kie ne­lai­mė­liai li­go­ni­nės dar­buo­to­jams jau įky­rė­jo iki gy­vo kau­lo – po jų apsilankymo Pri­ėmi­mo sky­riuje tvyro bjauri smarvė...

Pra­si­dė­jo re­konst­ruk­ci­jos dar­bai ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė

Nuo Pa­uoš­nių kai­mo, kur yra san­kry­ža į Pla­te­lius, iki žie­di­nės san­kry­žos ap­link­ke­ly­je Pa­ke­ruo­se, kur įva­žiuo­ja­ma į Žal­ta­kal­nio gat­vę, – to­kia ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ke­lio at­kar­pa (iš vi­so – de­šimt ki­lo­met­rų) bus re­konst­ruo­ta. Dar­bai, ku­riuos at­lie­ka kon­kur­są lai­mė­ju­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“, pra­si­dė­jo tik prieš po­rą sa­vai­čių ir truks iki ki­tų me­tų va­sa­ros. Tai­gi va­žiuo­jan­tiems šiuo ke­liu teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be – čia jau pri­sta­ty­ta švie­so­fo­rų, tad ke­lio­nė ne­iš­ven­gia­mai pail­gės. Apie šį pro­jek­tą Sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­ta ko­vo 24 die­ną.

Mo­ki­nių ma­žė­ji­mas: vie­no­je pa­grin­di­nė­je pra­šo­ma leis­ti baig­ti 10 kla­sių, „kris“ mo­kyk­los Did­vy­čiuo­se ir Žlibinuose

Jau pa­va­sa­rį pra­de­da­mi skai­čiuo­ti mo­ki­niai at­ei­nan­tiems moks­lo me­tams. Šį ru­de­nį į mū­sų mo­kyk­las at­eis maž­daug dar dviem šim­tais ma­žiau vai­kų nei 2016-ųjų rug­sė­jį. Ne­be­bus mo­ki­nu­kų Did­vy­čiuo­se ir Žlibinuose, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė mo­kyk­la tu­rė­tų tap­ti pro­gim­na­zi­ja, be vy­res­nių­jų (9 ir 10 kla­sių). Tie­sa, da­bar­ti­niai de­vin­to­kai čia vis dar pra­šo­si į de­šim­tą kla­sę. Be­je, ru­de­nį šio­je mo­kyk­lo­je ne­bus ir šeš­to­kų. Ne­aiš­ku ir su Pla­te­lių gim­na­zi­ja – svars­to­ma, jog ga­li tek­ti da­ry­ti jung­ti­nę penk­to­kų ir sep­tin­to­kų kla­sę, mat jo­se la­bai ma­žai vai­kų. „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė­je taip pat ne­be­kom­plek­tuo­ja­ma de­vin­to­kų kla­sė, nes ši mo­kyk­la ruo­šia­si pro­gim­na­zi­ja tap­ti ki­tą­met. Apie pla­nuo­ja­mą mo­ki­nių skai­čių ir kla­sių kom­plek­tus kal­bė­ta ko­vo 20 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Blo­giau jau ne­bus: esa­me pir­mo­je vie­to­je nuo ga­lo dėl vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai grie­bė­si už gal­vos, kai iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro (VSB) spe­cia­lis­čių iš­gir­do duo­me­nis apie mū­sų vai­kų dan­tų būk­lę ir da­ly­va­vi­mą si­lan­ta­vi­mo pro­gra­mo­je. Pa­na­šu, kad au­ga be­dan­čių kar­ta – de­vy­niems mo­ki­niams iš de­šim­ties nu­sta­ty­tos dan­tų li­gos, o pro­fi­lak­ti­kos pro­gra­mo­je, skir­to­je 6–14 me­tų vai­kams, kai nuo­la­ti­niai krū­mi­niai dan­tys pa­den­gia­mi her­me­ti­zuo­jan­čio­mis me­džia­go­mis – si­lan­tais, ap­sau­gan­čiais nuo ėduo­nies, da­ly­vau­ja tiek ma­žai jau­nų­jų plun­giš­kių, kad esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je!

Plun­gė Ūkio vi­ce­mi­nist­rui pa­li­ko ge­rą įspū­dį

Ko­vo 17 die­ną į Plun­gę at­vy­ko Ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ra­mū­nas Bu­ro­kas ir mi­nis­te­ri­jos vyr. spe­cia­lis­tė ES pa­ra­mos ko­or­di­na­vi­mui Al­gė Stro­ly­tė. Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su ver­slo, ban­kų, Dar­bo bir­žos, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų at­sto­vais, se­niū­nais ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­ta­ci­jos dar­buo­to­jais kal­bė­ta apie ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti 2014–2020 me­tų pe­ri­odui skir­ta ES pa­ra­ma. Po įvai­rių prie­mo­nių pri­sta­ty­mo ir dis­ku­si­jų Ūkio vi­ce­mi­nist­ras, ly­di­mas me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio, jo pa­ta­rė­jo Gin­tau­to Vait­ke­vi­čiaus ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Al­ber­to Krau­lei­džio, lan­kė­si vi­nis ga­mi­nan­čio­je ben­dro­vė­je „Lit­nag­lis“ ir minkš­tus bal­dus ga­mi­nan­čio­je įmo­nė­je „Hov­den“, o va­ka­re da­ly­va­vo Plun­gės at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro pa­tal­pų įkur­tu­vė­se.

Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja: ei­les pa­likite po­ezi­jai ir de­kla­ra­ci­jas teik­ite in­ter­ne­tu

Ga­na po­etiš­ku šū­kiu – „Ei­les pa­li­ki­te po­ezi­jai – pa­ja­mas ir tur­tą de­kla­ruo­ki­te in­ter­ne­tu“ – ko­vo 15 die­ną Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­skel­bė de­kla­ra­vi­mo star­tą. Apie de­kla­ra­vi­mo prie­vo­lę, nau­jo­ves ir įdo­mią sta­tis­ti­ką ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vams tre­čia­die­nį kal­bė­jo Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Plun­gės po­sky­rio ve­dė­ja Vai­da Ka­zo­nie­nė.

Mir­ties baus­mė: jūs už ar prieš?

Tra­ge­di­ja, su­krė­tu­si Lie­tu­vą, vėl iš­ju­di­no klau­si­mą dėl mir­ties baus­mės grą­ži­ni­mo. Ar žiau­rias kan­čias mū­sų kraš­tie­tei su­kė­lę žu­di­kai nu­si­pel­no ne­mo­ka­mo gy­ve­ni­mo iki gy­vos gal­vos? Už tai, kad už­mu­šė jau­ną mer­gi­ną, da­bar jie daug me­tų už mū­sų pi­ni­gus vel­tui val­gys, nau­do­sis elek­tra ir van­de­niu, ne­mo­kės už šil­dy­mą ir mie­gos šva­rio­je pa­ta­ly­nė­je. Ar tai bus tei­sin­ga baus­mė? Dau­ge­lis lie­tu­vių tuo la­bai abe­jo­ja ir ke­lia abi ran­kas už mir­ties baus­mės grą­ži­ni­mą. Ta­čiau mir­ties baus­mė Lie­tu­vo­je pa­nai­kin­ta be­veik prieš de­vy­nio­li­ka me­tų, jos sky­ri­mas nu­teis­tie­siems prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai. Be to, nė vie­no­je Eu­ro­pos są­jun­gos vals­ty­bė­je to­kia baus­mė nė­ra tai­ko­ma, nes „mir­ties baus­mė yra žiau­rus ir ne­žmo­niš­kas baus­mės bū­das, pa­žei­džian­tis tei­sę į gy­vy­bę“ (taip sa­ko­ma Eu­ro­pos Par­la­men­to pri­im­to­je re­zo­liu­ci­jo­je – aut. past.). Šios baus­mės pa­nai­ki­ni­mas yra vie­nas pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų ir na­rys­tės sie­kian­čioms ša­lims. To­dėl siekis, kad Lie­tu­vos tei­sės ak­tuo­se kaip vie­na iš baus­mių rū­šių vėl at­si­ras­tų mir­ties baus­mė, – su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Ki­ta ver­tus, ar mir­ties baus­mė bū­tų veiks­min­ga prie­mo­nė? Ar at­gra­sin­tų nuo žiau­rių nu­si­kal­ti­mų? Ka­žin. Lie­tu­vo­je su­kur­ta daug prie­mo­nių ko­vai su blo­gy­bė­mis, ta­čiau jos nė­ra tin­ka­mai ir iki ga­lo tai­ko­mos prak­ti­ko­je, nė­ra itin veiks­min­gos. Tad kiek­vie­ną kar­tą, kai įvyk­do­mas ne­žmo­niš­kai žiau­rus nu­si­kal­ti­mas, vis grįž­ta­ma prie mir­ties baus­mės te­mos. „Plun­gės ži­nios“ apie šią baus­mę pa­pra­šė pa­si­sa­ky­ti skir­tin­gų pro­fe­si­jų at­sto­vų.

Ap­vog­ti kul­tū­ros na­mai Stal­gė­nuo­se

Il­ga­pirš­čiai pra­si­su­ko Ku­lių kul­tū­ros cen­trui pri­klau­san­čia­me Stal­gė­nų fi­lia­le. Va­gys­tė pa­ste­bė­ta ko­vo 15 die­ną – bu­vo iš­muš­tas lan­gas, iš­lauž­tos gro­tos, iš­neš­ta apa­ra­tū­ra.

Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai kiau­lių tu­rė­to­jus tik­rins ne­per­spė­ję

Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) spe­cia­lis­tai pra­dė­jo va­ži­nė­ti po kai­mus ir tie­sio­giai kal­bė­ti su gy­ven­to­jais apie af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) grės­mes. Kaip sa­kė šios tar­ny­bos vir­ši­nin­kas – vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius, kiau­lių au­gin­to­jai pri­va­lo pai­sy­ti bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, ki­taip bus trau­kia­mi ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn bei bau­džia­mi pi­ni­gi­ne baus­me, o dėl grubių pažeidimų gali būti ir kon­fis­kuo­ja­mos kiau­lės. Tuo pa­čiu pri­me­na­ma ir apie paukš­čių gri­pą, ak­cen­tuo­ja­ma, jog vi­si na­mi­niai spar­nuo­čiai šį mė­ne­sį tu­ri bū­ti lai­ko­mi už­da­ry­ti.

Kas Al­sė­džiuo­se su­mu­šė 13-me­tį?

Po­li­ci­ja pra­ne­šė, jog ko­vo 2-osios va­ka­re, prieš 19 va­lan­dą, į Klai­pė­dos mies­to vai­kų li­go­ni­nę su ma­ma krei­pė­si ne­pil­na­me­tis. Jis pa­aiš­ki­no, kad ko­vo 1 die­ną, apie 20 va­lan­dą, Al­sė­džių mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je jį su­mu­šė pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai. Try­li­ka­me­čiui nu­sta­ty­ti pa­vir­ši­niai vi­so kū­no su­ža­lo­ji­mai, ap­iman­tys krū­ti­nės sri­tį, pil­vą, nu­ga­rą, du­be­nį. Nu­ken­tė­jęs vai­kas pa­gul­dy­tas į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama