Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Į Plun­gę at­ei­na tu­pyk­lų eros pa­bai­ga?

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė iki lap­kri­čio tu­ri ap­si­spręs­ti, ar ims Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mas lė­šas pri­va­tiems na­mams prie mies­to nuo­te­kų tin­klų pri­jung­ti. Mak­si­ma­li pa­ra­mos su­ma – 100 tūks­tan­čių eu­rų (su są­ly­ga, kad 30 proc. lė­šų pri­dės pa­ti sa­vi­val­dy­bė).

Bal­dus su­me­tė į upe­lį, mai­šus su šiukš­lė­mis pa­li­ko miš­ke...

Kai se­ni bal­dai kei­čia­mi nau­jais ir iš­sė­dė­tos so­fos tam­pa ne­be­rei­ka­lin­gos, jas ga­li­ma su­mes­ti į upe­lį... To­kia lo­gi­ka va­do­va­vo­si kaž­koks pi­lie­tis, ku­riam, ko ge­ro, rei­kė­jo ir pa­gal­bi­nin­ko, kad vis­ką su­krau­tų į trans­por­to prie­mo­nę, nu­vež­tų į miš­ką ir nu­ri­den­tų į van­de­nį. Rug­sė­jo 26 die­ną mirks­tan­čias so­fas ir fo­te­lius Kal­niš­kių kai­me esan­čia­me upe­ly­je iš­vy­du­si plun­giš­kė Vai­da ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti sa­vo aki­mis. Be to, ša­lia mė­tė­si ir ke­li šiukš­lių mai­šai. Jau­na mo­te­ris ne­li­ko abe­jin­ga ne­ge­ro­vėms ir pa­vie­ši­no ma­ty­tą vaiz­dą so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. Įvy­kiu su­si­do­mė­jo ir Plun­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai.

Žu­vis Mi­ni­jo­je grei­čiau­siai nu­ga­la­bi­jo bra­ko­nie­riai

Prieš mė­ne­sį – rug­pjū­čio 20-osios ry­tą – Mi­ni­jos upė­je Mar­do­sų kai­me, ne­to­li tu­riz­mo so­dy­bos „Žem­so­dis“, pa­ste­bė­ta daug ne­gy­vų žu­vų. Kel­tos įvai­rios ver­si­jos, kas ga­lė­jo joms at­si­tik­ti, at­lik­ti ty­ri­mai, ieš­ko­ta kal­ti­nin­kų. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) at­sto­vas spau­dai Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas in­for­ma­vo, jog, ga­vus vi­sus at­sa­ky­mus, li­ko tik vie­na ver­si­ja.

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės mo­ky­ti ir su­au­gu­siuo­sius

Jei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pri­eš­ta­raus, jau nuo ki­to mė­ne­sio Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės teik­ti nau­ją pa­slau­gą – su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą. Tiek vos per­ko­pę dvi­de­šimt­me­tį, tiek va­di­na­ma­sis pa­gy­ve­nęs jau­ni­mas už nu­sta­ty­tą mo­kes­tį ga­lės mo­ky­tis pieš­ti, šok­ti, gro­ti ar dai­nuo­ti. Rug­sė­jo 11 die­ną po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas su­ma­ny­mui pri­ta­rė. Kaip sa­kė mi­nė­tai įstai­gai va­do­vau­jan­ti Ri­ta Ur­nie­žie­nė, ši min­tis kir­bė­jo jau se­no­kai, mat nuo­lat su­lauk­da­vo to­kių pa­gei­da­vi­mų.

Nuo­te­kų dum­blu už­terš­tas Vieš­to­vės upe­lis Juo­dei­kių kai­me

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) Plun­gės ra­jo­no agen­tū­rai pra­neš­ta, kad į Vieš­to­vės upe­lį Juo­dei­kių kai­me, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, iš lau­kų te­ka dum­blas. Ne­del­siant im­ta­si prie­mo­nių ter­ša­lų te­kė­ji­mui su­stab­dy­ti, pra­dė­ti upe­lio va­ly­mo dar­bai. Ima­mi van­dens mė­gi­niai ir ste­bi­ma, ar tar­ša ne­plin­ta.

Aiš­ki­no­si dėl nuo­va­žų į skly­pus ir prie ka­pi­nių pla­nuo­ja­mą aikš­te­lę

Rug­sė­jo 4 die­ną Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio kvie­ti­mu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si lai­ki­nai Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Edu­ar­das Gri­na­vec­kas ir vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Vi­ta­li­jus An­dre­je­vas bei UAB „Kel­pro­jek­tas“ Klai­pė­dos sky­riaus va­do­vė Ine­sa Ču­ba­ro­va ir pro­jek­to va­do­vas Vla­das Do­vy­den­ko. Po­kal­bis iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­rius Kli­šo­nio ka­bi­ne­to per­si­kė­lė į re­konst­ruo­ja­mą pie­ti­nį mies­to ap­link­ke­lį bei re­konst­ruo­ja­mo ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruo­žą prie nau­jų­jų mies­to ka­pi­nių, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vai ga­lė­tų sa­vo aki­mis įver­tin­ti vie­tos gy­ven­to­jų pa­teik­tus pra­šy­mus.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko at­ei­ties per­spek­ty­vos – iš­lai­ky­ti tu­ri­mą sta­tu­są

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va tre­čia­die­nį su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja (dis­ku­si­ja) „Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko at­ei­ties per­spek­ty­vos“. Ogins­kių rū­muo­se vy­kęs ren­gi­nys su­lau­kė įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų, Sei­mo na­rių, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­ci­jos dar­buo­to­jų dė­me­sio, ka­dan­gi kon­fe­ren­ci­jos te­ma la­bai ak­tu­a­li – jau ku­rį lai­ką vals­ty­bi­nia­me lyg­me­ny­je kal­ba­ma apie pla­nuo­ja­mas per­mai­nas ša­lies sau­go­mų te­ri­to­ri­jų sis­te­mo­je. Vie­nas iš už­mo­jų (ofi­cia­liai kol kas dar ne­pa­tvir­tin­tų) – pa­nai­kin­ti ŽNP na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­są ir jį su­teik­ti Var­nių re­gio­ni­niam par­kui. Po kon­fe­ren­ci­jos, api­ben­dri­nus dis­ku­si­jų iš­va­das, bus pa­reng­ta re­zo­liu­ci­ja, iš­sa­kan­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu.

Trūks­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų

Su ne­men­ku iš­šū­kiu šian­dien ten­ka su­si­dur­ti kai ku­rioms iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­joms – ne­si­se­ka ras­ti spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių dirb­ti su vai­kais. Kad trūks­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų, pa­tvir­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus lai­ki­na­sis ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis.

Mi­ni­jos upė­je ne­to­li „Žem­so­džio“ – dau­gy­bė nu­gai­šu­sių žu­vų

Sa­vait­ga­lį bai­da­rė­mis Mi­ni­jos upe plau­kio­ję pra­mo­gau­to­jai tie­siog nu­stė­ro, kai Mar­do­sų kai­me, ne­to­li tu­riz­mo so­dy­bos „Žem­so­dis“, van­de­ny­je pa­ma­tė dau­gy­bę ne­be­gy­vų žu­vų. Dėl šios ne­lai­mės kel­tos įvai­rios ver­si­jos – gal iš­pil­tos sru­tos, gal­būt iš­plau­tos cis­ter­nos su che­mi­ka­lų li­ku­čiais, o gal pa­si­dar­ba­vo bra­ko­nie­riai su sa­va­dar­biu elek­tri­niu prie­tai­su... Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) at­sto­vas spau­dai Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas ant­ra­die­nį in­for­ma­vo, jog įta­ri­mas dėl sru­tų nepa­si­tvir­ti­no, ki­tos ga­li­mos prie­žas­tys dar ti­ria­mos.

Pa­vo­jus: Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se mau­dy­tis ne­re­ko­men­duo­ja­ma!

Mėgs­tan­tys mau­dy­nes tu­rė­tų su­klus­ti: Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se mik­ro­bio­lo­gi­nės tar­šos ro­dik­liai vir­ši­ja leis­ti­nas hi­gie­nos nor­mas. Tai pa­aiš­kė­jo pra­ėju­sią sa­vai­tę, at­li­kus ke­lių mau­dyk­lų van­dens ty­ri­mus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama