Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Se­niū­nai nuo šiol dirbs ir policininkais

Šių me­tų pra­džio­je įsi­ga­lio­jo nau­ja­sis Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas, ku­ris pa­kei­tė dau­giau nei 30 me­tų bu­vu­sį Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są. Nau­ja­sis ko­dek­sas pa­tei­kia ne­ma­žai nau­jo­vių, ku­rios tu­ri įta­kos ir kai­mų bei mies­tų se­niū­nų dar­bui – seniūnų ga­lio­je nuo šiol baus­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­dė­jus. Kaip šią nau­jo­vę ver­ti­na mū­sų se­niū­nai?

Al­sė­džių gim­na­zi­jai – Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus var­das

2016 me­tų gruo­džio 22 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą „Pa­keis­ti Plun­gės r. Al­sė­džių gim­na­zi­jos pa­va­di­ni­mą ir nuo 2017 m. sau­sio 1 d. ją va­din­ti Plun­gės r. Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja“. Ofi­cia­li pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo šven­tė, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, vy­ko va­sa­rio 15-ąją.

Ste­bė­jo­si, kad tė­vai van­giai rū­pi­na­si vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mu

Va­sa­rio 7 die­ną po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas bu­vo su­pa­žin­din­tas su mū­sų vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos ata­skai­ta. 2015-ųjų duo­me­nis pa­tei­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Ana­li­zuo­ta de­mog­ra­fi­nė si­tu­a­ci­ja, ser­ga­mu­mas, da­ly­va­vi­mas pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se ir ki­ti su svei­ka­ta su­si­ję rei­ka­lai.

Nu­teis­tai kle­bo­no bu­hal­te­rei teks mo­kė­ti bau­dą ir at­ly­gin­ti nuos­to­lius

Va­sa­rio 6 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je plun­giš­kė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.) nu­teis­ta dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo ir iš­švais­ty­mo. Jau­na mo­te­ris, dirb­da­ma bu­hal­te­re, prieš ke­le­rius me­tus kaip rei­kiant „pra­si­su­ko“ Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se.

Šei­mos biu­dže­tas: kaip nu­ma­ty­ti tai, ko nu­ma­ty­ti ne­įma­no­ma?

Kruopš­čiai pla­nuo­da­mi šei­mos pi­ni­gus, ro­dos, tu­rė­tu­me jaus­tis ra­mūs ir už­tik­rin­ti, kad lė­šų pa­kaks vis­kam. Ta­čiau ne­ti­kė­tai at­si­ra­dus ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms, daž­nas pa­si­jun­ta­me įva­ry­tas į kam­pą. Kur gau­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų? At­sa­ky­mą ži­no jau 15 me­tų sėk­min­gai rin­ko­je dir­ban­ti įmo­nė „La­te­ko li­zin­gas“.

Kul­tū­ros dar­buo­to­jams no­ri su­grą­žin­ti pre­mi­jų sky­ri­mą

To­kia min­tis nu­skam­bė­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ap­ta­riant klau­si­mus, su­si­ju­sius su šių­me­ti­nio ra­jo­no biu­dže­to svars­ty­mu. Kal­bė­ti apie pi­ni­gus da­bar – pats lai­kas, mat va­sa­ris – ra­jo­no me­ti­nio biu­dže­to svars­ty­mo mė­nuo. Pi­ni­gi­niai klau­si­mai ir bu­vo svar­biau­si sa­vai­tės pra­džio­je po­sė­džia­vu­sio ko­mi­te­to dar­bot­var­kė­je.

Per po­li­ci­jos ata­skai­ti­nį su­si­rin­ki­mą už­si­min­ta apie nau­ją ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tą

Ky­lan­tis pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mas, ge­ri dar­bo veik­los re­zul­ta­tai, po­li­ci­jos re­for­ma ir nau­jo ko­mi­sa­ria­to pa­sta­to sta­ty­ba ki­to­je mies­to vie­to­je – apie vi­sa tai kal­bė­ta sau­sio 24-osios po­pie­tę Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nė­je sa­lė­je, kur vy­ko mū­sų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ata­skai­ti­nis ren­gi­nys. Veik­los re­zul­ta­tus pri­sta­tė vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas, pa­si­sa­kė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas Ši­dei­kis, mū­sų me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma.

Krito, nesulaukusi nė metų...

Kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ įtariama dokumentų klastojimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu

Ry­toj, sau­sio 28 die­ną, kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ Plun­gė­je bū­tų ga­lė­ju­si mi­nė­ti veik­los me­ti­nes – ly­giai prieš me­tus ši telšiškių fi­nan­si­nė įstai­ga pas mus, Vy­tau­to gat­vė­je, ati­da­rė uni­jos at­sto­vy­bę, tiks­liau – nu­to­lu­sią ka­są. Ta­da iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo ir mū­sų ra­jo­no va­do­vy­bė, ir ži­niask­lai­da, ir daug ki­tų sve­čių. Liūd­na, bet šian­dien ten du­rys jau už­da­ry­tos, ir iš­kil­mių tik­rai ne­be­bus, nes uni­jos ka­so­je jau „švil­pau­ja vė­jai“ – vie­to­je dau­giau nei šim­to tūks­tan­čių eu­rų ras­ti tik 95 cen­tai... Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba (FNTT) dėl ga­li­mo ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo jau pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Žlibinų vaiduoklis laukia, kol įvyks nelaimė?

Iš­du­žę lan­gai, tru­pan­tis sie­nų tin­kas, iš­kle­ru­si tvo­ra, pa­lai­kiai var­tai, te­ri­to­ri­jo­je va­sa­rą želia žo­lė iki juos­mens – to­kia Žli­bi­nuo­se ka­dai­se vei­ku­sio vai­kų dar­že­lio būk­lė šian­dien. Nors pa­sta­tas są­ly­gi­nai dar ne­se­nas – skai­čiuo­ja tik 33 me­tus, ta­čiau yra vir­tęs tik­ru vai­duok­liu, ne­puo­šian­čiu gy­ven­vie­tės. Ne pa­slap­tis, kad po bu­vu­sio dar­že­lio te­ri­to­ri­ją mėgs­ta lan­džio­ti smal­sūs vai­kai, pa­aug­liai, čia ran­dan­tys vie­tos sa­vo žai­di­mams ir su­si­ti­ki­mams. Vie­nas žings­nis iki ne­lai­mės? Kol nie­ko ne­nu­ti­ko, nie­kam gal­vos ne­skau­da. Stūk­san­tis niū­rus pa­sta­tas, ro­dos, tik ir lau­kia liūd­nos baig­ties, o juk kaž­ka­da čia bu­vo ketinta pra­dė­ti ver­slą, tu­rė­ta pla­nų dar­že­lį pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui.

Teks pakratyti piniginę?

Plun­giš­kiai su­si­do­mė­ję ste­bi, kuo baig­sis pra­dė­tas ty­ri­mas dėl vie­šai ap­ta­ri­nė­ja­mos ne­įti­kė­ti­nos is­to­ri­jos, kai pa­aiš­kė­jo, jog bu­vęs Kau­no kli­ni­kų va­do­vas, pro­fe­so­rius Juo­zas Pun­dzius de­kla­ra­vo ne­va iš kuk­liai gy­ve­nu­sio tė­vo pa­vel­dė­tus mi­li­jo­nus. Stul­bi­na­mo dy­džio pa­li­ki­mą jis tei­gia ga­vęs iš vi­są gy­ve­ni­mą gy­dy­to­ju dir­bu­sio Alo­y­zo Pun­dziaus, ku­riam 2001 me­tais bu­vo su­teik­tas Plun­gės mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das. A. Pun­dzius mi­rė 2014 me­tų sau­sio 13 die­ną bū­da­mas 91 me­tų. Sū­nų Juo­zą jis ne­va pa­si­rin­ko vie­nin­te­liu sa­vo tur­tų pa­vel­dė­to­ju, nors šei­mo­je bu­vo ir dau­giau vai­kų. At­sa­kin­gos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos spren­džia, kaip elg­tis: ap­mo­kes­tin­ti pa­vel­dė­tus mi­li­jo­nus ar aiš­kin­tis dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo, iš­kė­lus J. Pun­dziui bau­džia­mą­ją by­lą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama