Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Vie­no­je pu­sė­je – tvar­tas, ki­to­je – dau­gia­vai­kė šei­ma, ku­riai rei­kia pa­gal­bos

Ma­tant, kaip gy­ve­na vie­na Ša­tei­kių se­niū­ni­jos šei­ma, kre­čia šiur­pas. Ypač gai­la vai­kų, ku­rie vargs­ta nuo­la­ti­nia­me skur­de, už sie­nos bau­biant gy­vu­liams. Sep­ty­nių vai­kų ma­ma D. T. pra­šo sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos. Ti­ki­ma­si, kad jau šį ket­vir­ta­die­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai pri­tars 3 tūkst. eu­rų vien­kar­ti­nės pa­šal­pos sky­ri­mui, ir už šiuos pi­ni­gus dau­gia­vai­kė šei­ma ga­lės nu­si­pirk­ti šiek tiek ge­res­nį būs­tą.

Ki­tą­met gy­ven­to­jams į na­mus at­vyks in­teg­ra­li pa­gal­ba

Maž­daug nuo ki­tų me­tų va­sa­rio mė­ne­sio Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras į dar­bą „pa­leis“ pir­mą­ją in­teg­ra­lios pa­gal­bos ko­man­dą, ku­rią su­da­rys so­cia­li­nis dar­buo­to­jas ir pa­dė­jė­jas, slau­gy­to­jas ir pa­dė­jė­jas, ki­ne­zi­te­ra­peu­tas bei psi­cho­lo­gas. Šių spe­cia­lis­tų pa­gal­bos ga­li ti­kė­tis šei­mos, kur au­ga vai­kai su ne­ga­lia, su­au­gę as­me­nys su ne­ga­lia ir se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus su­lau­kę as­me­nys su sun­kia ne­ga­lia, ku­riems nu­sta­ty­tas spe­cia­lu­sis nuo­la­ti­nės slau­gos po­rei­kis. Tie­sa, pas ser­gan­čius in­fek­ci­nė­mis ir psi­chi­nė­mis li­go­mis, pro­tiš­kai at­si­li­ku­sius, al­ko­ho­li­kus ir nar­ko­ma­nus spe­cia­lis­tai ne­vyks. Smul­kiau, kaip veiks in­teg­ra­li pa­gal­ba, iš­dės­ty­ta tvar­kos ap­ra­še, ku­riam ant­ra­die­nį pri­ta­rė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas.

Ir vil­kas so­tus, ir avis svei­ka

Aka­de­mi­ko Adolfo Ju­cio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai pa­siū­ly­ta tap­ti pro­gim­na­zi­ja

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te pir­ma­die­nį bu­vo svars­to­mas ra­jo­no švie­ti­mo ben­druo­me­nei itin svar­bus klau­si­mas – dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo. Kaip ir rei­kė­jo ti­kė­tis, po­sė­džio ste­bė­ti at­vy­ko ne­ma­žai Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės ir Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­lų at­sto­vų, mat bū­tent šioms dviem įstai­goms klau­si­mas bu­vo ak­tu­a­liau­sias: tu­rė­ta in­for­ma­ci­jos, kad mo­kyk­las pla­nuo­ja­ma su­jung­ti, sie­kiant iš­veng­ti Akad. A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo.

Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą iš­gel­bės jung­tu­vės?

Tas ne­lem­tas žo­dis „op­ti­mi­za­ci­ja“. Pas­ta­rą­jį daž­nai ten­ka iš­girs­ti kal­bant apie ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų li­ki­mą. Iki me­tų pa­bai­gos spren­di­mai tu­ri bū­ti aiš­kiai su­for­muo­ti – ren­gia­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dra­sis pla­nas. Tin­klo op­ti­mi­za­vi­mas pa­pras­tai ke­lia ne­ma­žai aist­rų. Be jų grei­čiau­siai ne­bus ap­si­ei­ta ir šį kar­tą: gre­sian­čios per­mai­nos jau da­bar ke­lia ne­ri­mą Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nei.

Po straips­nio apie 12-me­čio gy­ve­ni­mo są­ly­gas šei­mo­je ap­si­lan­kė at­sa­kin­gi spe­cia­lis­tai

Lap­kri­čio 25 die­ną pir­ma­ja­me „Plun­gės ži­nių“ pus­la­py­je, straips­ny­je „Su­krė­tė 12-me­čio gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Bet ar iš­ties yra taip pra­stai?“, ra­šė­me apie vai­ką, ku­riam, pa­pras­tai sa­kant, tik­rai ne py­ra­gai. Vie­na­me Plun­gės ra­jo­no kai­me gy­ve­nan­tis ber­niu­kas au­ga so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­je, ku­riai trūks­ta ir so­cia­li­nių įgū­džių, ir tvar­kos. Be to, čia ne­re­tai „drau­gau­ja­ma“ su stik­le­liu. Šios šei­mos pro­ble­mą į vie­šu­mą so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ iš­kė­lė ži­no­ma vi­suo­me­nės vei­kė­ja, plun­giš­kė Ie­va Kri­vic­kai­tė. Si­tu­a­ci­ją kaip­mat pra­dė­jo aiš­kin­tis Plun­gės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius (VTAS).

Tar­ša – iš ra­dio­ak­ty­viu jo­du už­terš­tų... saus­kel­nių!

Lap­kri­čio 24 die­ną Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) spe­cia­lis­tai in­for­ma­vo Ra­dia­ci­nės sau­gos cen­tro Klai­pė­dos ra­dia­ci­nės sau­gos prie­žiū­ros ir kon­tro­lės sky­rių, kad UAB „For­tum Klai­pė­da“ su­vei­kė sta­cio­na­rūs jo­ni­zuo­jan­čio­sios spin­du­liuo­tės ly­gio ma­ta­vi­mo var­tai, skir­ti per juos ju­dan­čių ob­jek­tų ra­dia­ci­nei kon­tro­lei at­lik­ti, kai iš Tel­šių re­gio­no bu­vo at­vež­tos de­gin­ti miš­rios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos.

Su­krė­tė 12-me­čio ber­niu­ko gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Bet ar išties yra taip prastai?

Pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 21-ąją, so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ pa­si­ro­dė ži­no­mos vi­suo­me­nės vei­kė­jos, plun­giš­kės Ie­vos Kri­vic­kai­tės įra­šas apie liūd­ną si­tu­a­ci­ją vie­na­me Plun­gės ra­jo­no kai­me, kur so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­je bai­sio­mis są­ly­go­mis gy­ve­na 12-ikos me­tų ber­niu­kas Jo­nas (var­das pa­keis­tas – aut. past.). Tai, kad vai­kas ge­riau iki vė­lu­mos sė­di kai­mo bib­lio­te­kos pa­tal­po­se, o ne na­muo­se, ku­riuos Ie­va va­di­na tie­siog tvar­tu, at­ro­dy­tų, nė­ra nor­ma­lu. Ta­čiau se­niū­nas įsi­ti­ki­nęs, jog ber­niu­ką ap­lan­kiu­si vieš­nia šiuo at­ve­ju iš­lie­jo emo­ci­jas, ap­ra­šy­da­ma ma­ty­tą si­tu­a­ci­ją, kiek per­dė­jo.

Ar­tė­ja lai­kas, kai po ra­jo­ną au­to­bu­sai ke­lei­vius ve­žios ne­mo­ka­mai?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riams bu­vo pa­teik­ta iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie ke­le­rių pas­ta­rų­jų me­tų iš­lai­das tar­ny­bi­niams Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos au­to­mo­bi­liams ir apie moks­lei­vių bei kitų ke­lei­vių pa­vė­žė­ji­mą ra­jo­ne vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu. Per­ša­si min­tis, kad Plun­gė­je grei­tu lai­ku ga­li bū­ti kaip Ta­li­ne, ku­r vie­tos žmo­nės ga­li va­ži­nė­ti be bi­lie­tų!

Ne­tu­rė­jo Sa­vi­val­dy­bė var­ge­lio – įsi­tai­sė at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius...

Dvi­na­rės rin­klia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą skai­čia­vi­mo me­to­di­ka – dar tam­sus miš­kas

Mė­ne­siu vė­liau, nei bu­vo pa­si­ža­dė­ję, Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) kon­sul­tan­tai at­vy­ko į Plun­gės sa­vi­val­dy­bę pri­sta­ty­ti nau­jos vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mo dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­kos. Skai­čia­vi­mo me­to­di­ką pri­sta­tė ją ren­gu­sios „Smart Con­ti­nent LT“ part­ne­ris Ka­ro­lis Blia­bas. Nau­jo­jo­je me­to­di­ko­je skai­čia­vi­mo for­mu­lės il­ges­nės ir su­dė­tin­ges­nės, su dau­giau kin­ta­mų­jų ir de­da­mų­jų, o tai reiš­kia, kad rin­klia­va nuo ki­tų me­tų ga­li bū­ti du ar net tris kar­tus di­des­nė, nei mo­kė­jo­me iki šiol!

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas 2016 – Plun­gės ra­jo­nas šie­met už­ėmė 9 vie­tą

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­se Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šie­met smuk­te­lė­jo per vie­ną vie­tą ir už­ėmė 9 vie­tą tarp 54 ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių. Plun­gė­je ge­rė­jo so­cia­li­nė pa­dė­tis – ma­žiau be­dar­bių ir gy­ve­nan­čių­jų iš pa­šal­pų. Ta­čiau su­ma­žė­jo už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama