Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Iš­ėju­siems iš Kri­zių cen­tro la­bai rei­kė­tų sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas iš­klau­sė Plun­gės kri­zių cen­tro di­rek­to­rių Gin­ta­rą Ar­ma­lį. Įstai­gos va­do­vas kal­bė­jo apie centro veik­lą, ben­drą si­tu­a­ci­ją ir pro­ble­mas.

Kaip Plun­gė mi­nės Vals­ty­bės šimt­me­tį?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to dar­bot­var­kė­je bu­vo ir klau­si­mas dėl Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo Plun­gės ra­jo­ne 2017–2018 me­tais pro­gra­mos. Ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti, ko­kios prie­mo­nės bus įgy­ven­di­na­mos pa­žy­mint šią iš­ki­lią da­tą, po­sė­džio da­ly­viams pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė.

Esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je pa­gal da­ly­va­vi­mą vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo pro­gra­moje

Kaip bu­vo per­nai, taip yra šie­met. Si­tu­a­ci­ja ne tik ne­pa­ge­rė­jo, bet vie­nu laip­te­liu dar pa­blo­gė­jo. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro (VSB) pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2015 me­tais dar bu­vo­me prieš­pas­ku­ti­nė­je vie­to­je, o per­nai nu­kri­to­me jau į pas­ku­ti­nę vie­tą. Tai – vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma, ku­rio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kai da­ly­vau­ja pras­čiau­siai vi­so­je ša­ly­je! Apie tai spa­lio 17 die­ną bu­vo in­for­muo­ti Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai.

Me­no mo­kyk­lo­je mo­ky­tis pra­dės 15 su­au­gu­sių­jų

Rug­sė­jo mė­ne­sį po­sė­džia­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la ga­lė­tų pra­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti ir su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą. Tuo tiks­lu bu­vo pa­keis­ti mo­kyk­los nuo­sta­tai, pa­tvir­tin­tas įkai­nis už moks­lą. Įstai­ga sa­vo ruož­tu ir­gi ne­lau­kė – jau spa­lio mė­ne­sį pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti su­au­gu­sių pri­ėmi­mą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę jis baig­tas, ir šian­dien jau aiš­ku, kiek su­au­gu­sių­jų pa­pil­dys me­no mo­kyk­los na­rių gre­tas.

Aplinkos ministras: „Diskusijas dėl Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­so kei­ti­mo palikime is­to­ri­jai“

Spa­lio 6 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas. Jis su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ra­jo­no gy­ven­to­jais, at­sa­kė į pa­teik­tus klau­si­mus, po to ap­žiū­rė­jo ben­dro­vės „Plun­gės van­de­nys“ va­ly­mo įren­gi­nius ir dum­blo kau­pi­mo aikš­te­les, pa­bu­vo­jo Pla­te­liuo­se bei su­si­rin­ku­sie­siems as­me­niš­kai per­da­vė ži­nią, jog bran­di­na­mas sau­go­mų te­ri­to­ri­jų op­ti­mi­za­vi­mo pla­nas ne­tu­rė­tų pa­lies­ti na­cio­na­li­nių par­kų sta­tu­so ir struk­tū­ros. „Pa­li­ki­me dis­ku­si­jas, ku­rios bu­vo ki­lu­sios dėl Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­so kei­ti­mo, is­to­ri­jai“, – sa­kė Pla­te­liuo­se K. Na­vic­kas.

Į Plun­gę at­ei­na tu­pyk­lų eros pa­bai­ga?

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė iki lap­kri­čio tu­ri ap­si­spręs­ti, ar ims Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mas lė­šas pri­va­tiems na­mams prie mies­to nuo­te­kų tin­klų pri­jung­ti. Mak­si­ma­li pa­ra­mos su­ma – 100 tūks­tan­čių eu­rų (su są­ly­ga, kad 30 proc. lė­šų pri­dės pa­ti sa­vi­val­dy­bė).

Bal­dus su­me­tė į upe­lį, mai­šus su šiukš­lė­mis pa­li­ko miš­ke...

Kai se­ni bal­dai kei­čia­mi nau­jais ir iš­sė­dė­tos so­fos tam­pa ne­be­rei­ka­lin­gos, jas ga­li­ma su­mes­ti į upe­lį... To­kia lo­gi­ka va­do­va­vo­si kaž­koks pi­lie­tis, ku­riam, ko ge­ro, rei­kė­jo ir pa­gal­bi­nin­ko, kad vis­ką su­krau­tų į trans­por­to prie­mo­nę, nu­vež­tų į miš­ką ir nu­ri­den­tų į van­de­nį. Rug­sė­jo 26 die­ną mirks­tan­čias so­fas ir fo­te­lius Kal­niš­kių kai­me esan­čia­me upe­ly­je iš­vy­du­si plun­giš­kė Vai­da ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti sa­vo aki­mis. Be to, ša­lia mė­tė­si ir ke­li šiukš­lių mai­šai. Jau­na mo­te­ris ne­li­ko abe­jin­ga ne­ge­ro­vėms ir pa­vie­ši­no ma­ty­tą vaiz­dą so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. Įvy­kiu su­si­do­mė­jo ir Plun­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai.

Žu­vis Mi­ni­jo­je grei­čiau­siai nu­ga­la­bi­jo bra­ko­nie­riai

Prieš mė­ne­sį – rug­pjū­čio 20-osios ry­tą – Mi­ni­jos upė­je Mar­do­sų kai­me, ne­to­li tu­riz­mo so­dy­bos „Žem­so­dis“, pa­ste­bė­ta daug ne­gy­vų žu­vų. Kel­tos įvai­rios ver­si­jos, kas ga­lė­jo joms at­si­tik­ti, at­lik­ti ty­ri­mai, ieš­ko­ta kal­ti­nin­kų. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) at­sto­vas spau­dai Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas in­for­ma­vo, jog, ga­vus vi­sus at­sa­ky­mus, li­ko tik vie­na ver­si­ja.

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės mo­ky­ti ir su­au­gu­siuo­sius

Jei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pri­eš­ta­raus, jau nuo ki­to mė­ne­sio Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės teik­ti nau­ją pa­slau­gą – su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą. Tiek vos per­ko­pę dvi­de­šimt­me­tį, tiek va­di­na­ma­sis pa­gy­ve­nęs jau­ni­mas už nu­sta­ty­tą mo­kes­tį ga­lės mo­ky­tis pieš­ti, šok­ti, gro­ti ar dai­nuo­ti. Rug­sė­jo 11 die­ną po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas su­ma­ny­mui pri­ta­rė. Kaip sa­kė mi­nė­tai įstai­gai va­do­vau­jan­ti Ri­ta Ur­nie­žie­nė, ši min­tis kir­bė­jo jau se­no­kai, mat nuo­lat su­lauk­da­vo to­kių pa­gei­da­vi­mų.

Nuo­te­kų dum­blu už­terš­tas Vieš­to­vės upe­lis Juo­dei­kių kai­me

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) Plun­gės ra­jo­no agen­tū­rai pra­neš­ta, kad į Vieš­to­vės upe­lį Juo­dei­kių kai­me, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, iš lau­kų te­ka dum­blas. Ne­del­siant im­ta­si prie­mo­nių ter­ša­lų te­kė­ji­mui su­stab­dy­ti, pra­dė­ti upe­lio va­ly­mo dar­bai. Ima­mi van­dens mė­gi­niai ir ste­bi­ma, ar tar­ša ne­plin­ta.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama