Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Blo­giau jau ne­bus: esa­me pir­mo­je vie­to­je nuo ga­lo dėl vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai grie­bė­si už gal­vos, kai iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro (VSB) spe­cia­lis­čių iš­gir­do duo­me­nis apie mū­sų vai­kų dan­tų būk­lę ir da­ly­va­vi­mą si­lan­ta­vi­mo pro­gra­mo­je. Pa­na­šu, kad au­ga be­dan­čių kar­ta – de­vy­niems mo­ki­niams iš de­šim­ties nu­sta­ty­tos dan­tų li­gos, o pro­fi­lak­ti­kos pro­gra­mo­je, skir­to­je 6–14 me­tų vai­kams, kai nuo­la­ti­niai krū­mi­niai dan­tys pa­den­gia­mi her­me­ti­zuo­jan­čio­mis me­džia­go­mis – si­lan­tais, ap­sau­gan­čiais nuo ėduo­nies, da­ly­vau­ja tiek ma­žai jau­nų­jų plun­giš­kių, kad esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je!

Plun­gė Ūkio vi­ce­mi­nist­rui pa­li­ko ge­rą įspū­dį

Ko­vo 17 die­ną į Plun­gę at­vy­ko Ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ra­mū­nas Bu­ro­kas ir mi­nis­te­ri­jos vyr. spe­cia­lis­tė ES pa­ra­mos ko­or­di­na­vi­mui Al­gė Stro­ly­tė. Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su ver­slo, ban­kų, Dar­bo bir­žos, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų at­sto­vais, se­niū­nais ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­ta­ci­jos dar­buo­to­jais kal­bė­ta apie ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti 2014–2020 me­tų pe­ri­odui skir­ta ES pa­ra­ma. Po įvai­rių prie­mo­nių pri­sta­ty­mo ir dis­ku­si­jų Ūkio vi­ce­mi­nist­ras, ly­di­mas me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio, jo pa­ta­rė­jo Gin­tau­to Vait­ke­vi­čiaus ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Al­ber­to Krau­lei­džio, lan­kė­si vi­nis ga­mi­nan­čio­je ben­dro­vė­je „Lit­nag­lis“ ir minkš­tus bal­dus ga­mi­nan­čio­je įmo­nė­je „Hov­den“, o va­ka­re da­ly­va­vo Plun­gės at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro pa­tal­pų įkur­tu­vė­se.

Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja: ei­les pa­likite po­ezi­jai ir de­kla­ra­ci­jas teik­ite in­ter­ne­tu

Ga­na po­etiš­ku šū­kiu – „Ei­les pa­li­ki­te po­ezi­jai – pa­ja­mas ir tur­tą de­kla­ruo­ki­te in­ter­ne­tu“ – ko­vo 15 die­ną Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­skel­bė de­kla­ra­vi­mo star­tą. Apie de­kla­ra­vi­mo prie­vo­lę, nau­jo­ves ir įdo­mią sta­tis­ti­ką ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vams tre­čia­die­nį kal­bė­jo Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Plun­gės po­sky­rio ve­dė­ja Vai­da Ka­zo­nie­nė.

Mir­ties baus­mė: jūs už ar prieš?

Tra­ge­di­ja, su­krė­tu­si Lie­tu­vą, vėl iš­ju­di­no klau­si­mą dėl mir­ties baus­mės grą­ži­ni­mo. Ar žiau­rias kan­čias mū­sų kraš­tie­tei su­kė­lę žu­di­kai nu­si­pel­no ne­mo­ka­mo gy­ve­ni­mo iki gy­vos gal­vos? Už tai, kad už­mu­šė jau­ną mer­gi­ną, da­bar jie daug me­tų už mū­sų pi­ni­gus vel­tui val­gys, nau­do­sis elek­tra ir van­de­niu, ne­mo­kės už šil­dy­mą ir mie­gos šva­rio­je pa­ta­ly­nė­je. Ar tai bus tei­sin­ga baus­mė? Dau­ge­lis lie­tu­vių tuo la­bai abe­jo­ja ir ke­lia abi ran­kas už mir­ties baus­mės grą­ži­ni­mą. Ta­čiau mir­ties baus­mė Lie­tu­vo­je pa­nai­kin­ta be­veik prieš de­vy­nio­li­ka me­tų, jos sky­ri­mas nu­teis­tie­siems prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai. Be to, nė vie­no­je Eu­ro­pos są­jun­gos vals­ty­bė­je to­kia baus­mė nė­ra tai­ko­ma, nes „mir­ties baus­mė yra žiau­rus ir ne­žmo­niš­kas baus­mės bū­das, pa­žei­džian­tis tei­sę į gy­vy­bę“ (taip sa­ko­ma Eu­ro­pos Par­la­men­to pri­im­to­je re­zo­liu­ci­jo­je – aut. past.). Šios baus­mės pa­nai­ki­ni­mas yra vie­nas pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų ir na­rys­tės sie­kian­čioms ša­lims. To­dėl siekis, kad Lie­tu­vos tei­sės ak­tuo­se kaip vie­na iš baus­mių rū­šių vėl at­si­ras­tų mir­ties baus­mė, – su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Ki­ta ver­tus, ar mir­ties baus­mė bū­tų veiks­min­ga prie­mo­nė? Ar at­gra­sin­tų nuo žiau­rių nu­si­kal­ti­mų? Ka­žin. Lie­tu­vo­je su­kur­ta daug prie­mo­nių ko­vai su blo­gy­bė­mis, ta­čiau jos nė­ra tin­ka­mai ir iki ga­lo tai­ko­mos prak­ti­ko­je, nė­ra itin veiks­min­gos. Tad kiek­vie­ną kar­tą, kai įvyk­do­mas ne­žmo­niš­kai žiau­rus nu­si­kal­ti­mas, vis grįž­ta­ma prie mir­ties baus­mės te­mos. „Plun­gės ži­nios“ apie šią baus­mę pa­pra­šė pa­si­sa­ky­ti skir­tin­gų pro­fe­si­jų at­sto­vų.

Ap­vog­ti kul­tū­ros na­mai Stal­gė­nuo­se

Il­ga­pirš­čiai pra­si­su­ko Ku­lių kul­tū­ros cen­trui pri­klau­san­čia­me Stal­gė­nų fi­lia­le. Va­gys­tė pa­ste­bė­ta ko­vo 15 die­ną – bu­vo iš­muš­tas lan­gas, iš­lauž­tos gro­tos, iš­neš­ta apa­ra­tū­ra.

Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai kiau­lių tu­rė­to­jus tik­rins ne­per­spė­ję

Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) spe­cia­lis­tai pra­dė­jo va­ži­nė­ti po kai­mus ir tie­sio­giai kal­bė­ti su gy­ven­to­jais apie af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) grės­mes. Kaip sa­kė šios tar­ny­bos vir­ši­nin­kas – vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius, kiau­lių au­gin­to­jai pri­va­lo pai­sy­ti bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, ki­taip bus trau­kia­mi ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn bei bau­džia­mi pi­ni­gi­ne baus­me, o dėl grubių pažeidimų gali būti ir kon­fis­kuo­ja­mos kiau­lės. Tuo pa­čiu pri­me­na­ma ir apie paukš­čių gri­pą, ak­cen­tuo­ja­ma, jog vi­si na­mi­niai spar­nuo­čiai šį mė­ne­sį tu­ri bū­ti lai­ko­mi už­da­ry­ti.

Kas Al­sė­džiuo­se su­mu­šė 13-me­tį?

Po­li­ci­ja pra­ne­šė, jog ko­vo 2-osios va­ka­re, prieš 19 va­lan­dą, į Klai­pė­dos mies­to vai­kų li­go­ni­nę su ma­ma krei­pė­si ne­pil­na­me­tis. Jis pa­aiš­ki­no, kad ko­vo 1 die­ną, apie 20 va­lan­dą, Al­sė­džių mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je jį su­mu­šė pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai. Try­li­ka­me­čiui nu­sta­ty­ti pa­vir­ši­niai vi­so kū­no su­ža­lo­ji­mai, ap­iman­tys krū­ti­nės sri­tį, pil­vą, nu­ga­rą, du­be­nį. Nu­ken­tė­jęs vai­kas pa­gul­dy­tas į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.

Din­go jau­na plun­giš­kė, sek­ma­die­nį iš­vy­ku­si į Vil­nių

Ko­vos 6-osios ry­tą Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog ieš­ko­ma iš Plun­gės į Vil­nių iš­vy­ku­sios ir pra­din­gu­sios Ie­vos Straz­daus­kai­tės (gim. 1991 m.). Mer­gi­na din­go pra­va­žia­vu­si Kau­ną. Įta­ria­ma, jog ji ga­li bū­ti pa­grob­ta.

„Ra­sos“ so­dų ben­dri­ja klimps­ta pur­vy­ne

So­dų ben­dri­jų gy­ven­to­jams tur­būt dar il­gai teks varg­ti spren­džiant ne­pra­va­žiuo­ja­mo­mis klam­py­nė­mis vir­tu­sių gat­vių pro­ble­mą. Šios bė­dos ve­ja­mas į re­dak­ci­ją už­su­ko ir vie­nas so­dų ben­dri­jos „Ra­sa“ gy­ven­to­jas.

Ber­niu­ką mo­ti­na tal­žė dir­žu ir ran­kų smū­giais?

Po to, kai Kė­dai­niuo­se ma­ma ir pa­tė­vis už­mu­šė ket­ve­rių me­tų vai­ką ir Sei­mas pas­ku­bo­mis pri­ėmė va­di­na­mą­jį ne­mu­ši­mo įsta­ty­mą, smur­to at­ve­jai šei­mo­se at­si­dū­rė tar­si po pa­di­di­na­muo­ju stik­lu ir vis daž­niau su­mir­ga po­li­ci­jos įvy­kių su­ves­ti­nė­se. Apie tai, kad pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je Plun­gės mies­te, Sau­lė­te­kio gat­vė­je, prieš ma­ža­me­tį ga­li­mai smur­ta­vo mo­ti­na, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama