Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Ge­riau­sių­jų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke – net ke­tu­ri mo­tok­ro­si­nin­kai

Tra­di­ci­nis ge­riau­sių mū­sų spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo va­ka­ras, vy­kęs gruo­džio 21-ąją Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir spor­to mo­kyk­los sa­lė­je, su­lau­kė itin gau­saus bū­rio da­ly­vių – at­vy­ko įvai­riau­sių spor­to ša­kų at­sto­vai, tre­ne­riai, vai­kų tė­vai, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ke­le­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, ki­ti sve­čiai. Su­su­muo­ti re­zul­ta­tai pa­ro­dė, jog šie me­tai ypač ge­ri bu­vo mū­sų mo­tok­ro­si­nin­kams – į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ką pa­te­ko net ke­tu­ri spor­ti­nin­kai, vie­nas jų pa­skelb­tas pir­mos vie­tos nu­ga­lė­to­ju.

„Esa­me iš­skir­ti­niai, nes vis­ko tu­ri­me dau­giau­siai“

Per Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dį apie sa­vo se­niū­ni­jų iš­skir­ti­nu­mą ir rū­pes­čius pa­pa­sa­ko­jo ma­žiau­sios ir di­džiau­sios (ver­ti­nant pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių) se­niū­ni­jų se­niū­nai Arū­nas Jur­kus ir Liu­das Gri­cius.

Su Šventom Kalėdom!

Apie plun­giš­kių svei­ka­tos būk­lę ir de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją

Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB) pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie mū­sų vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­ną už 2016-uo­sius me­tus. Ata­skai­to­je ap­ra­šy­ti mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lę at­spin­din­tys duo­me­nys, su­rink­ti iš įvai­rių sta­tis­ti­kos šal­ti­nių. Šis dar­bas at­lie­ka­mas, kad, re­mian­tis iš­sa­mia in­for­ma­ci­ja, bū­tų ga­li­ma pla­nuo­ti ir įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos ge­ri­ni­mo prie­mo­nes. Kal­ba­ma apie ben­drą de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją, mir­tin­gu­mo prie­žas­tis, ser­ga­mu­mą tu­ber­ku­lio­ze, vai­kų dan­tų bė­das, gy­ven­to­jų da­ly­va­vi­mą svei­ka­tos pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se ir ki­tus da­ly­kus, su­si­ju­sius su mū­sų bran­giau­siu tur­tu – svei­ka­ta.

„Ma­nęs ne­pa­lanks­tys ir ne­pa­stum­dys“

Nuo gruo­džio 5 die­nos darbą pradeda naujasis Savivaldybės administracijos direktorius

Lap­kri­čio 30 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį pra­dė­jęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­pra­šė, kad vie­tos po­li­ti­kai pri­tar­tų jo siū­lo­mai po­sė­džio dar­bot­var­kės ei­gai ir pir­miau­sia svars­ty­tų klau­si­mą dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mo. Sa­vo po­zi­ci­ją dėl pa­teik­tos Gin­ta­ro Ba­gu­žio kan­di­da­tū­ros Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai iš­reiš­kė slap­tu bal­sa­vi­mu.

„Da­bar la­biau at­si­su­ka­me į darb­da­vį. Anks­čiau – tik į be­dar­bį“

Apie ne­dar­bo ly­gį, pa­grin­di­nes be­dar­bių gru­pes, dar­bo rin­kos pa­slau­gas ir vi­sa ki­ta kal­bė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­te. Si­tu­a­ci­ją apie dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų įtrau­ki­mą į dar­bo rin­ką Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pri­sta­tė Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos (TDB) Klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­va Čie­gie­nė.

Vai­kų dan­tų pro­ble­mas ki­tą­met ti­ki­ma­si spręs­ti ir li­go­ni­nė­je

Kaip jau ne kar­tą bu­vo ra­šy­ta, mū­sų vai­kų dan­tys yra la­bai blo­gos būk­lės. Pa­gal da­ly­va­vi­mą vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo pro­gra­mo­je esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je iš vi­sų sa­vi­val­dy­bių. Iš­si­aiš­ki­nęs, kad tai yra sa­vo­tiš­kas už­bur­tas ra­tas – tė­vai ne­ga­li „pri­si­muš­ti“ į po­li­kli­ni­kas, kad gau­tų ta­lo­nė­lį, o su­ge­dę dan­tys nė­ra si­lan­tuo­ja­mi, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas dar per­nai iš­kė­lė siū­ly­mą, kad vai­kų dan­tų ka­bi­ne­tas tu­rė­tų at­si­ras­ti val­diš­ko­je įstai­go­je, t. y. mū­sų li­go­ni­nė­je. Lap­kri­čio 21 die­ną mi­nė­tas ko­mi­te­tas šį va­rian­tą ap­ta­rė dar kar­tą.

Ge­ri iš­par­da­vi­mai prie „lab­da­ri­nės“ už­kem­ša gat­ve­lę, tad bus sta­to­mi žen­klai

Ant­ra­die­niais, kai dė­vė­tų rū­bų par­duo­tu­vė­je „Lau­ned­va“ į apy­var­tą pa­lei­džia­ma nau­ja siun­ta, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė bū­na per­pil­dy­ta, tad ne­be­tel­pan­tys pir­kė­jai sa­vo trans­por­to prie­mo­nes pa­lie­ka tie­siog gat­ve­lė­je. Bė­da ta, kad tuo pa­čiu siau­ru ke­liu­ku va­ži­nė­ja Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės (ŽŪKB) „Pie­no gė­lė“ sun­kias­vo­ris trans­por­tas, ku­riam toks gau­sus leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių srau­tas la­bai truk­do. To­dėl ben­dro­vės at­sto­vai pa­pra­šė pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, drau­džian­čius ten su­sto­ti.

„Ar jūs ži­not, kad gė­les iš­kra­tėt? Da­bar pa­ma­tysit!“

Pareigūnų pateikta filmuota medžiaga susprogdino vairuotojo išpūstą burbulą...

„Kaip sa­vi­va­liau­ja Plun­gės pa­tru­liai...“ – to­kiu pa­va­di­ni­mu fil­muo­tą vaiz­de­lį plun­giš­kis R. V. lap­kri­čio 1 die­ną iš­pla­ti­no so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. Vai­ruo­to­jas te­le­fo­nu nu­fil­ma­vo, kaip pa­rei­gū­nai tik­ri­no jo au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę. Žmo­gus pik­ti­no­si, jog pa­tik­ri­ni­mo me­tu bu­vo iš­kra­ty­tos gė­lės. Ta­čiau jis, ko ge­ro, ne­ma­tė, kad vie­nas iš pa­rei­gū­nų taip pat bu­vo pri­sit­vir­ti­nęs ma­žy­tę fil­ma­vi­mo įran­gą ir vis­ką fil­ma­vo dar prieš ati­da­rant ba­ga­ži­nę. Lap­kri­čio 2 die­ną Lie­tu­vos po­li­ci­jos vie­šai iš­pla­tin­tas įra­šas, pa­va­din­tas „Įvy­kis Plun­gės r.“, vai­ruo­to­jo iš­pūs­tą bur­bu­lą iš­kart su­sprog­di­no...

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas: Plun­gė ge­rai tvar­ko­si svei­ka­tos ir so­cia­li­nės rū­py­bos, mo­kes­čių ir švie­ti­mo sri­ty­se

Plun­gė sa­vi­val­dy­bių rei­tin­ge šie­met su­rin­ko tiek pat ba­lų kaip ir Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (60 iš 100), ir kar­tu su ja už­ima 12–13 vie­tas 54 ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių rei­tin­ge.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama