Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

At­sa­kin­gas bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mas – kiek­vie­no pa­rei­ga

Šian­dien su ap­lin­ko­sau­ga su­si­ję klau­si­mai tam­pa vis la­biau ak­tu­a­lūs. Ne­re­tai su­si­du­ria­ma su gam­tos prie­žiū­ra ir (ne)at­sa­kin­gu po­žiū­riu į ap­lin­ką, kai ten­ka kal­bė­ti ir apie bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mą. Kaip šis klau­si­mas spren­džia­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je? Ko­kius spren­di­mus pri­ima mū­sų mies­to ir kai­mų gy­ven­to­jai, kai no­ri su­si­tvar­ky­ti bui­ty­je su­si­kau­pu­sias nuo­te­kas? At­sa­ky­mų pa­ban­dė­me ieš­ko­ti kal­bin­da­mi šio­je sri­ty­je dir­ban­čius spe­cia­lis­tus.

„Esam pa­sken­dę smur­te“

Taip pra­ėju­sią sa­vai­tę per Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį, kalbant smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je te­ma, teigė į Plun­gę at­vy­kusi Tel­šių kri­zių cen­tro va­do­vė Van­da Be­nai­tie­nė. Ji pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją šiuo klau­si­mu, ka­dan­gi cen­tras teikia spe­cia­li­zuo­tą pa­gal­bą ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. Po­sė­džio me­tu pa­si­da­lin­ta nuo­mo­nė­mis, ko­kių spren­di­mų bū­ti­na im­tis ma­žin­ant smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ap­im­tis, ko­kias pre­ven­ci­jos prie­mo­nes vyk­dy­ti.

Būsto atnaujinimas – nuo ko pradėti?

Nusprendus atnaujinti gyvenamąjį būstą, svarbu žinoti nuo ko pradėti, kokias medžiagas naudoti, kur jas užsakyti, ką daryti su statybinėmis atliekomis ir pan. Norint išvengti nemalonumų ir užtikrinti sklandžią darbų eigą, rekomenduojama atkreipti dėmesį į tam tikrus niuansus, padėsiančius su malonumu atlikti namų remontą. Taigi, nuo ko pradėti atnaujinant būstą?

Ieš­ko ran­go­vų par­ko var­tams ir dva­ro sar­go na­me­liui at­nau­jin­ti

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si an­trą kar­tą skelb­ti kon­kur­są ran­go­vo, ku­ris ge­bė­tų gra­žiai ir ko­ky­biš­kai at­nau­jin­ti Plun­gės dva­ro sar­go na­me­lį ir uni­ka­liuo­sius par­ko var­tus, pa­ieš­kai. Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų šiems dar­bas at­lik­ti gau­ta pa­gal ben­drą Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pro­gra­mą INTERREG V-A (2014–2020 m.).

Li­go­ni­nei ir toliau vadovaus Antanas Mar­tu­se­vi­čius, greitajai – Rasa Mončienė

Bir­že­lio 8 die­ną prieš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją sto­jo ke­tu­ri pre­ten­den­tai už­im­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ir Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rių pa­rei­gas. Li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­se da­ly­va­vo An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, Grei­to­sios pa­gal­bos – Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė, Ta­das Šet­kaus­kis ir Ra­sa Mon­čie­nė.

Mo­kes­čių leng­va­tos už su­kur­tas dar­bo vie­tas bus tai­ko­mos ir ūki­nin­kams

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė, kad tai­kys mo­kes­čių leng­va­tas už nau­jai su­kur­tas dar­bo vie­tas ne tik ver­slo sub­jek­tams, bet ir ra­jo­no ūki­nin­kams.

Li­go­ni­nė­je – nau­ja įran­ga au­sų, no­sies, ger­klės li­gų ka­bi­ne­te

Plun­gės li­go­ni­nė įsi­gi­jo nau­ją, mo­der­nią įran­gą. Nuo mė­ne­sio pra­džios ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė au­sų, no­sies, ger­klės li­gų kon­sul­ta­ci­nis ka­bi­ne­tas. Vie­šo­jo kon­kur­so bū­du nu­pirk­ta oto­ri­no­la­rin­go­lo­go dar­bo vie­ta pri­tai­ky­ta dar­bui su en­dos­ko­pais. Pa­cien­tai džiau­gia­si ne tik daug pa­to­ges­ne ap­žiū­ros kė­de, bet ir ge­ro­kai ma­lo­nes­ne au­sų plo­vi­mo pro­ce­dū­ra. Au­to­ma­tiš­kai pa­lai­ko­ma van­dens tem­pe­ra­tū­ra ir kin­ta­ma sro­vė, siur­bi­mo funk­ci­ja lei­džia leng­viau ir pa­to­giau iš­va­ly­ti au­sis tiems li­go­niams, ku­riems ap­žiū­rą ap­sun­kin­da­vo sie­ros kamš­čiai. Vai­kų ne­be­gąs­di­na plo­vi­mas su švirkš­tais.

Šiukš­lėms miš­kuo­se – ne vie­ta!

Miš­kai – vie­ni pa­grin­di­nių Lie­tu­vos gam­tos tur­tų, jie ten­ki­na tiek vals­ty­bės, tiek vi­suo­me­nės po­rei­kius, sau­go kraš­to­vaiz­džio sta­bi­lu­mą, ap­lin­kos ko­ky­bę, tei­kia eko­no­mi­nę nau­dą. Ne­pri­klau­so­mai nuo to, koks miš­ko sta­tu­sas – ar jis pri­va­tus, ar pri­klau­so vals­ty­bei, – jis yra na­cio­na­li­nis tur­tas. Ap­mau­du, kad šis tur­tas ne­re­tai nė­ra itin pri­žiū­ri­mas ir sau­go­mas – miš­kai vi­lio­ja no­rin­čius grei­tai at­si­kra­ty­ti ne­be­rei­ka­lin­go tur­to. Gy­ven­to­jų įpro­tis vež­ti bui­ti­nes at­lie­kas, se­nus ra­kan­dus ir ki­tas šiukš­les iš so­dy­bų, na­mų ir bu­tų – se­niai ži­no­mas ir, de­ja, ne­ste­bi­nan­tis. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės miš­kuo­se, kaip pa­ste­bi miš­ki­nin­kai, taip pat daž­nai ten­ka ap­tik­ti to­kių ne­pa­gei­dau­ja­mų ra­di­nių.

„Jūs iš­kvie­tė­te grei­tą­ją? Kur man da­bar jį dė­ti?!“

Jei no­ri­te bū­ti pi­lie­tiš­ki ir pa­gel­bė­ti ne­lai­mės iš­tik­tam žmo­gui, prieš skam­bin­da­mi Grei­ta­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai (GMP), ge­rai pa­gal­vo­ki­te, ar ver­ta. Nes ga­li­te bū­ti ne tik ne­su­pras­tas, ko­dėl kvie­tė­te tuos, ku­rie pri­va­lo su­teik­ti pa­gal­bą, bet ir ap­kal­tin­tas, kad truk­do­te bran­gų me­di­kų lai­ką.

Ne­įga­lių­jų Plun­gė­je nie­kas ne­ma­to?

Po to, kai Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­te ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės iš­gir­do, kad bus vyk­do­mas pro­jek­tas, pa­gal ku­rį pa­ra­pi­jos na­muo­se at­si­ras die­nos cen­tras tik fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, jau po sa­vai­tės sa­vo da­bar­ti­nė­je būs­ti­nė­je (Vy­tau­to g. 9) su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms pik­ta, kad jie tar­si ne­ma­to­mi ir jų nuo­mo­nė nie­kam ne­įdo­mi. „Šuns bal­sas į dan­gų ne­ina“, – įsi­ti­ki­nę ne­įga­lie­ji, kal­bė­da­mi apie tai, kaip į juos žiū­ri val­di­nin­kai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama