Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Mi­ni­jos upė­je ne­to­li „Žem­so­džio“ – dau­gy­bė nu­gai­šu­sių žu­vų

Sa­vait­ga­lį bai­da­rė­mis Mi­ni­jos upe plau­kio­ję pra­mo­gau­to­jai tie­siog nu­stė­ro, kai Mar­do­sų kai­me, ne­to­li tu­riz­mo so­dy­bos „Žem­so­dis“, van­de­ny­je pa­ma­tė dau­gy­bę ne­be­gy­vų žu­vų. Dėl šios ne­lai­mės kel­tos įvai­rios ver­si­jos – gal iš­pil­tos sru­tos, gal­būt iš­plau­tos cis­ter­nos su che­mi­ka­lų li­ku­čiais, o gal pa­si­dar­ba­vo bra­ko­nie­riai su sa­va­dar­biu elek­tri­niu prie­tai­su... Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) at­sto­vas spau­dai Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas ant­ra­die­nį in­for­ma­vo, jog įta­ri­mas dėl sru­tų nepa­si­tvir­ti­no, ki­tos ga­li­mos prie­žas­tys dar ti­ria­mos.

Pa­vo­jus: Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se mau­dy­tis ne­re­ko­men­duo­ja­ma!

Mėgs­tan­tys mau­dy­nes tu­rė­tų su­klus­ti: Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se mik­ro­bio­lo­gi­nės tar­šos ro­dik­liai vir­ši­ja leis­ti­nas hi­gie­nos nor­mas. Tai pa­aiš­kė­jo pra­ėju­sią sa­vai­tę, at­li­kus ke­lių mau­dyk­lų van­dens ty­ri­mus.

Baig­ti ke­lio Aleksandravas–Pakutuvėnai tvar­ky­mo dar­bai

Rug­pjū­čio 10 die­ną baig­ti mė­ne­sį tru­kę ke­lio Aleksandravas–Pakutuvėnai re­mon­to dar­bai. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas bei ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė As­ta Stan­ku­vie­nė ap­si­lan­kė Pa­ku­tu­vė­nuo­se ir įver­ti­no at­lik­tus tvar­ky­mo dar­bus.

Remontu ir statybomis užsiimantys asmenys gali sulaukti triukšmo kontrolieriaus dėmesio

Nuo šiol apie kaimynus, kurie per garsiai ar ne laiku atliks remonto darbus, bus galima pranešti Savivaldybės statybos darbų triukšmo kontrolieriui. Praėjusią savaitę Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu buvo patvirtintos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklės, nustatytas statybos ir remonto darbų laikas bei paskirtas už visa tai atsakingas specialistas.

Bū­si­miems vai­ruo­to­jams – iš­ban­dy­mai gatvėje, o ne aikš­te­lė­je

Nuo rug­sė­jo pir­mos die­nos star­tuos nau­jo­vė, pa­kei­sian­ti bū­si­mų vai­ruo­to­jų (B ka­te­go­ri­jos) eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ką. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, kad Lie­tu­va pri­si­jun­gia prie dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių įpras­tos eg­za­mi­na­vi­mo sis­te­mos, kai vai­ra­vi­mo įgū­džiai tik­ri­na­mi ne pra­ti­mų aikš­te­lė­je, o re­a­lia­me eis­me. Prieš kiek­vie­nus po­ky­čius ky­la klau­si­mų, abe­jo­nių, kaip nau­ja tvar­ka įsi­ga­lės, ko­kių re­zul­ta­tų ti­ki­ma­si, to­dėl pa­si­do­mė­jo­me, kaip pa­si­kei­ti­mus ver­ti­na mū­sų mies­te vei­kian­čių vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų in­struk­to­riai.

Gy­vū­nų ge­ro­vės ak­ty­vis­tai šiur­pi­na gy­ven­to­jus vaiz­dais iš paukš­ty­nų

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kaltinimus vadina nepagrįstais – pažeidimų Kaušėnų paukštyne nenustatyta

„Lie­tu­vos paukš­ty­nuo­se skan­da­las: pa­vie­šin­tuo­se kad­ruo­se – pa­ra­zi­tais ap­te­ku­sios ir ne­gy­vos viš­tos“; „Gy­vū­nų gy­nė­jai pa­vie­ši­no in­for­ma­ci­ją apie siau­bin­gą ver­slą viš­ti­dė­se“; „Su­kre­čian­tys vaiz­dai iš Lie­tu­vos paukš­ty­nų: ne­ap­si­kęs­da­mos lai­ky­mo są­ly­gų viš­tos ža­lo­ja vie­na ki­tą“ – tai tik ke­le­tas skam­bių pa­va­di­ni­mų, pa­skli­du­sių ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se rug­pjū­čio 1 die­ną. Šią in­for­ma­ci­ją pa­vie­ši­nu­si gy­vū­nų ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja VšĮ „Tuš­ti nar­vai“ nu­ro­do, jog slap­tas ty­ri­mas at­lik­tas dvie­juo­se Lie­tu­vos paukš­ty­nuo­se: Au­sie­niš­kių (la­biau ži­no­mame kaip Vie­vio) ir Kau­šė­nų, ku­ris yra ša­lia Plun­gės.

Gat­vė­se pa­tru­liuo­ja tvar­kos ser­gė­to­jai

Tur­būt jau ne vie­nas plun­giš­kis pa­ste­bė­jo mies­to gat­vė­mis vaikš­tan­čius tvar­kos ser­gė­to­jus. Ši­taip skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai – po­li­ci­jos, se­niū­ni­jos bei Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tik­ri­na, kaip mies­te­lė­nai lai­ko­si nu­sta­ty­tos tvar­kos ir tai­syk­lių, ar ne­gir­tuok­liau­ja vie­šo­se vie­to­se, ar ne­sta­to au­to­mo­bi­lių ant ve­jos ar ne­įga­lių­jų vie­to­se, ar su­si­ren­ka šu­niu­kų pa­lik­tas „krū­ve­les“ ir kt. „Rei­dai – prieš įvai­rias ne­ge­ro­ves“ – ši­to­kį pra­ne­ši­mą pas­ku­ti­nę lie­pos mė­ne­sio die­ną iš­pla­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Van­da­lai siautėja toliau: šįkart lau­žė vasaros estrados suo­lus ir iš jų kū­rė lau­žą

La­bai jau niež­ti kaž­kam na­gus nio­ko­ti mū­sų mies­tą. Ne­pra­ėjus nė sa­vai­tei, kai fon­ta­ne mir­ko aikš­tės suo­le­liai, už­kliu­vo ir Bab­run­go slė­ny­je esan­ti va­sa­ros est­ra­da – nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį čia iš­lau­žy­ta da­lis žiū­ro­vams skir­tų suo­lų. Nors pas­ku­ti­nė lie­pos mė­ne­sio nak­tis tik­rai ne­bu­vo šal­ta, van­da­lai iš nuo­lau­žų čia pat su­si­kū­rė lau­žą.

Jau­ni­mo links­my­bės: fon­ta­no vi­du­ry­je at­si­dū­rė ir suo­le­liai, ir ka­ru­tis

Ką veik­ti nak­tį, kai ne­si­no­ri mie­go? Ogi nu­ei­ti į mies­to cen­trą, šveis­ti ka­ru­tį į ap­švies­to fon­ta­no vi­du­rį, taip pat su­kel­ti į van­de­nį aikš­tės suo­le­lius ir čia pa­si­sė­dė­ti! Bū­tent ši­taip nak­tį iš tre­čia­die­nio į ket­vir­ta­die­nį su­gal­vo­jo du jau­nuo­liai.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke ma­žė­ja so­vie­ti­nių žen­klų

Iki šių die­nų prie mū­sų pi­lia­kal­nių, al­ka­kal­nių ar sen­ka­pių yra iš­li­ku­sių so­vie­ti­nių žen­klų, ta­čiau Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ab­ru­tė sa­ko, jog, mi­nint Pi­lia­kal­nių me­tus, įren­gia­mi nau­ji žen­klai, žy­min­tys kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama