Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Ieš­ko ran­go­vų par­ko var­tams ir dva­ro sar­go na­me­liui at­nau­jin­ti

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si an­trą kar­tą skelb­ti kon­kur­są ran­go­vo, ku­ris ge­bė­tų gra­žiai ir ko­ky­biš­kai at­nau­jin­ti Plun­gės dva­ro sar­go na­me­lį ir uni­ka­liuo­sius par­ko var­tus, pa­ieš­kai. Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų šiems dar­bas at­lik­ti gau­ta pa­gal ben­drą Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pro­gra­mą INTERREG V-A (2014–2020 m.).

Li­go­ni­nei ir toliau vadovaus Antanas Mar­tu­se­vi­čius, greitajai – Rasa Mončienė

Bir­že­lio 8 die­ną prieš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją sto­jo ke­tu­ri pre­ten­den­tai už­im­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ir Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rių pa­rei­gas. Li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­se da­ly­va­vo An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, Grei­to­sios pa­gal­bos – Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė, Ta­das Šet­kaus­kis ir Ra­sa Mon­čie­nė.

Mo­kes­čių leng­va­tos už su­kur­tas dar­bo vie­tas bus tai­ko­mos ir ūki­nin­kams

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė, kad tai­kys mo­kes­čių leng­va­tas už nau­jai su­kur­tas dar­bo vie­tas ne tik ver­slo sub­jek­tams, bet ir ra­jo­no ūki­nin­kams.

Li­go­ni­nė­je – nau­ja įran­ga au­sų, no­sies, ger­klės li­gų ka­bi­ne­te

Plun­gės li­go­ni­nė įsi­gi­jo nau­ją, mo­der­nią įran­gą. Nuo mė­ne­sio pra­džios ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė au­sų, no­sies, ger­klės li­gų kon­sul­ta­ci­nis ka­bi­ne­tas. Vie­šo­jo kon­kur­so bū­du nu­pirk­ta oto­ri­no­la­rin­go­lo­go dar­bo vie­ta pri­tai­ky­ta dar­bui su en­dos­ko­pais. Pa­cien­tai džiau­gia­si ne tik daug pa­to­ges­ne ap­žiū­ros kė­de, bet ir ge­ro­kai ma­lo­nes­ne au­sų plo­vi­mo pro­ce­dū­ra. Au­to­ma­tiš­kai pa­lai­ko­ma van­dens tem­pe­ra­tū­ra ir kin­ta­ma sro­vė, siur­bi­mo funk­ci­ja lei­džia leng­viau ir pa­to­giau iš­va­ly­ti au­sis tiems li­go­niams, ku­riems ap­žiū­rą ap­sun­kin­da­vo sie­ros kamš­čiai. Vai­kų ne­be­gąs­di­na plo­vi­mas su švirkš­tais.

Šiukš­lėms miš­kuo­se – ne vie­ta!

Miš­kai – vie­ni pa­grin­di­nių Lie­tu­vos gam­tos tur­tų, jie ten­ki­na tiek vals­ty­bės, tiek vi­suo­me­nės po­rei­kius, sau­go kraš­to­vaiz­džio sta­bi­lu­mą, ap­lin­kos ko­ky­bę, tei­kia eko­no­mi­nę nau­dą. Ne­pri­klau­so­mai nuo to, koks miš­ko sta­tu­sas – ar jis pri­va­tus, ar pri­klau­so vals­ty­bei, – jis yra na­cio­na­li­nis tur­tas. Ap­mau­du, kad šis tur­tas ne­re­tai nė­ra itin pri­žiū­ri­mas ir sau­go­mas – miš­kai vi­lio­ja no­rin­čius grei­tai at­si­kra­ty­ti ne­be­rei­ka­lin­go tur­to. Gy­ven­to­jų įpro­tis vež­ti bui­ti­nes at­lie­kas, se­nus ra­kan­dus ir ki­tas šiukš­les iš so­dy­bų, na­mų ir bu­tų – se­niai ži­no­mas ir, de­ja, ne­ste­bi­nan­tis. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės miš­kuo­se, kaip pa­ste­bi miš­ki­nin­kai, taip pat daž­nai ten­ka ap­tik­ti to­kių ne­pa­gei­dau­ja­mų ra­di­nių.

„Jūs iš­kvie­tė­te grei­tą­ją? Kur man da­bar jį dė­ti?!“

Jei no­ri­te bū­ti pi­lie­tiš­ki ir pa­gel­bė­ti ne­lai­mės iš­tik­tam žmo­gui, prieš skam­bin­da­mi Grei­ta­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai (GMP), ge­rai pa­gal­vo­ki­te, ar ver­ta. Nes ga­li­te bū­ti ne tik ne­su­pras­tas, ko­dėl kvie­tė­te tuos, ku­rie pri­va­lo su­teik­ti pa­gal­bą, bet ir ap­kal­tin­tas, kad truk­do­te bran­gų me­di­kų lai­ką.

Ne­įga­lių­jų Plun­gė­je nie­kas ne­ma­to?

Po to, kai Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­te ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės iš­gir­do, kad bus vyk­do­mas pro­jek­tas, pa­gal ku­rį pa­ra­pi­jos na­muo­se at­si­ras die­nos cen­tras tik fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, jau po sa­vai­tės sa­vo da­bar­ti­nė­je būs­ti­nė­je (Vy­tau­to g. 9) su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms pik­ta, kad jie tar­si ne­ma­to­mi ir jų nuo­mo­nė nie­kam ne­įdo­mi. „Šuns bal­sas į dan­gų ne­ina“, – įsi­ti­ki­nę ne­įga­lie­ji, kal­bė­da­mi apie tai, kaip į juos žiū­ri val­di­nin­kai.

Dėl konfiskuojamo automobilio pagrasino persirėžti peiliu kaklą...

Kar­tais no­ras iš­sau­go­ti tur­tus bū­na toks di­de­lis, kad nie­kas ne­be­svar­bu – nei teis­mo spren­di­mas, nei ant­sto­lio ir po­li­ci­jos pa­si­ro­dy­mas, nei sa­va gy­vy­bė. Dra­ma­tiš­ką įvy­kį dėl kon­fis­kuo­ja­mo au­to­mo­bi­lio ge­gu­žės 17 die­ną su­kė­lu­si Plun­gės mies­to S. Nė­ries gat­vės gy­ven­to­ja (gim. 1957 m.) su­ima­ma ir nu­gin­kluo­ja­ma taip spar­dė­si, kad pa­rei­gū­nų ko­jos li­ko nu­sė­tos mė­ly­nė­mis...

Ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės kle­bo­nui: „Gal rei­kė­jo pa­si­tar­ti su mu­mis?!“

Jau ra­šė­me, jog ba­lan­džio mė­ne­sį So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų są­ra­šą pa­gal prie­mo­nę „So­cia­li­nių pa­slau­gų in­fra­struk­tū­ros plėt­ra“. Į lai­min­gų­jų są­ra­šą pa­kliu­vo ir pro­jek­tas „So­cia­li­nių pa­slau­gų ne­įga­lie­siems plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne“, ku­rį su part­ne­re (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja) vyk­dys Plun­gės šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­ja. Kal­ba ei­na apie pa­ra­pi­jos na­mus prie baž­ny­čios, ku­riuos re­konst­ra­vus už 250 tūkst. eu­rų, pla­nuo­ja­ma įkur­ti die­nos cen­trą ne­įga­lie­siems. Apie tai ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je iš­gir­du­sios ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės kle­bo­no Ju­liaus Meš­kaus­ko ge­riems dar­bams plo­ti nė ne­ke­ti­no – prie­šin­gai, ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų, jog, prieš ra­šant pro­jek­tą, rei­kė­jo pa­si­tar­ti su jo­mis ir gar­siai svars­tė, jog už vi­so to kaž­kas sly­pi!

Ką leng­viau pa­keis­ti: tai­syk­les ar žmo­nes?

„Taip, kaip da­bar yra Plun­gė­je, ne­ga­li bū­ti! Prie kiek­vie­no vie­šo at­lie­kų kon­tei­ne­rio – kal­nai nu­ge­nė­tų ša­kų, se­nų bal­dų ir pa­dan­gų, ku­rias pa­gal Sa­vi­val­dy­bė­je pa­tvir­tin­tas At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­les gy­ven­to­jai pa­tys tu­ri iš­vež­ti į ža­lie­nų ar stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, ku­rios yra prie Jė­ru­bai­čių są­var­ty­no. Kai tai imu aiš­kin­ti kiek­vie­nam ne­tvar­ka Plun­gės mies­te be­si­pik­ti­nan­čiam gy­ven­to­jui, ma­ne iš­va­di­na kvai­liu. Kas, gir­di, no­rės ke­lis ki­lo­met­rus sa­vo trans­por­tu lais­va va­lia vež­ti ša­kų pun­dą į re­gio­ni­nį są­var­ty­ną? At­lie­kų ve­žė­jui pa­gal tas pa­čias tai­syk­les ne­pri­klau­so kuop­ti to, kas į są­ra­šą ne­įtrauk­ta, to­dėl mies­tas šį pa­va­sa­rį ap­te­kęs šiukš­lė­mis kaip nie­ka­da anks­čiau. Ką da­ry­ti se­niū­nui? Ką leng­viau pa­keis­ti: tai­syk­les ar žmo­nes?“ – kė­lė re­to­ri­nį klau­si­mą Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama