Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Gri­pas šluo­ja plun­giš­kių gre­tas

Va­sa­riui įsi­bė­gė­jus, li­gos pra­de­da šie­nau­ti ra­jo­no gy­ven­to­jus. Kaip tei­gia ra­jo­no me­di­ci­nos įstai­gų dar­buo­to­jai, ūmus ser­gan­čių­jų pa­gau­sė­ji­mas pa­ste­bi­mas nuo sau­sio 29 die­nos. Tuo tar­pu Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) Tel­šių de­par­ta­men­to už­kre­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Da­lius Ab­ro­ma­vi­čius tei­gia, kad Plun­gės ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ta 160,60 gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų at­ve­jų 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų per sa­vai­tę, ir tai yra 23 at­ve­jais ma­žiau nei tuo pa­čiu me­tu per­nai.

Auk­sa­lės Pik­te­že­rio pel­ky­no gam­tot­var­kos dar­bai: ko­dėl jie bū­ti­ni?

Ap­link Pla­te­lių eže­rą ir jo pel­ky­nus dūz­gia pjūk­lai ir krū­map­jo­vės. Pa­gal 2017 me­tais pa­tvir­tin­tą gam­tot­var­kos pla­ną jau nu­šie­nau­ta 7,2 ha tan­kiau­sių nen­dry­nų eže­ro ir sa­lų pa­kran­tė­se, iš­trauk­ta ir iš­ga­ben­ta bio­ma­sė. Dar­bai vyks­ta ir Lau­ma­len­kų kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je Auk­sa­lės pu­sia­sa­ly­je. Kuo gi svar­bi ši pel­kė ir ko­dėl ją rei­kia tvar­ky­ti?

Bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius no­rė­tų vai­ruo­ti anks­čiau nei po 3 me­tų...

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ne vie­ne­rius me­tus va­do­va­vęs, ta­čiau pas­ku­ti­nę dar­bo die­ną „pri­si­dir­bęs“ Al­ber­tas Krau­lei­dis (gim. 1958 m.) ne­bu­vo pa­ten­kin­tas teis­mo spren­di­mu, kai už su­kel­tą ava­ri­ją iš­gė­rus ga­vo 1200 eu­rų bau­dą ir tre­jiems me­tams pra­ra­do vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Pas­ta­ro­ji baus­mės da­lis ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jui pa­si­ro­dė esan­ti per griež­ta, tad su ape­lia­ci­niu skun­du krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą ir pa­pra­šė, kad vai­ruo­ti jam bū­tų leis­ta jau po pus­me­čio.

Žmo­gus su­pu­vu­siu vei­du – jau me­di­kų glo­bo­je

Po vi­są Lie­tu­vą su­krė­tu­sio įvy­kio, kai Alks­nė­nų kai­me bu­vo ras­tas ap­leis­tas 50-me­tis vy­ras su­pu­vu­siu vei­du, si­tu­a­ci­ja kei­čia­si į ge­rą­ją pu­sę: da­bar žmo­gus yra Plun­gės me­di­kų glo­bo­je, jam at­lie­ka­mi ty­ri­mai, ski­ria­mi an­ti­bio­ti­kai, o ben­dra būk­lė va­di­na­ma sta­bi­lia.

„Ei­kit š... Gė­riau, ge­riu ir ger­siu, kiek no­rė­siu, ir joks blai­vi­nin­kas kar­bis man ne­už­draus!“

Nuo sau­sio 1-osios Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­ję pre­ky­bos al­ko­ho­liu ap­ri­bo­ji­mai ne itin skau­džiai pa­lie­tė Plun­gės ra­jo­no pre­ky­bi­nin­kus, rodo „Plungės žinių“ atlikta apklausa. Pra­ėjus ke­lioms sa­vai­tėms nuo nau­jos tvar­kos įve­di­mo, mū­sų ra­jo­no ma­žų par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai ir par­da­vė­jai, nors ir ne­gai­li kri­ti­kos įsta­ty­mų lei­dė­jams (pa­sak jų, tai dar vie­nas žings­nis link smul­kių­jų pre­ky­bi­nin­kų su­nai­ki­ni­mo), vis­gi tvir­ti­na, kad dar nė­ra taip blo­gai, kaip ti­kė­jo­si. Yra ir to­kių, ku­rie džiau­gia­si nau­ja tvar­ka: pa­sak kai ku­rių par­da­vė­jų, da­bar žmo­nės ma­žiau gers. Nors kiti sako priešingai...

Pa­svei­kin­tas šimt­me­čio plun­giš­kis!

Pir­ma­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Jo­naus­kie­nė sve­čia­vo­si Eval­do ir In­gos Pu­kins­kių, gy­ve­nan­čių Pa­lūš­čių kai­me, Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je, na­muo­se. Pro­ga iš­skir­ti­nė – Pu­kins­kių sū­nus Jo­ris ta­po pir­muo­ju 2018 me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­s Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je įre­gist­ruo­tu nau­ja­gi­miu!

Miškų tvarkymo sertifikavimas

Šiek tiek is­to­ri­jos
Aš­tun­ta­ja­me dvi­de­šim­to am­žiaus de­šimt­me­ty­je ki­lo glo­ba­laus su­si­rū­pi­ni­mo dėl miš­kų ny­ki­mo ban­ga. Ne­pai­sant įvai­rių prie­mo­nių, ku­rių bu­vo im­ta­si – fi­nan­si­nės pa­ra­mos, po­li­ti­ką for­muo­jan­čių do­ku­men­tų bei pre­ky­bos su­si­ta­ri­mų – žym­esnių po­ky­čių pa­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – jau kai­my­nys­tė­je, VMVT ra­gi­na elg­tis at­sa­kin­gai

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras pa­sie­kė Ma­žei­kių apy­lin­kes, o sau­sio pra­džio­je šis už­kra­tas pir­mą kar­tą diag­no­zuo­tas ir Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je (nu­gai­šu­siam šer­nui). At­stu­mas – tik po pus­šim­tį ki­lo­met­rų nuo mū­sų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos. Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas, valstybinis veterinarijos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius sa­ko, jog da­ro­si ne­ra­mu, ir vi­sus kiau­lių au­gin­to­jus ra­gi­na elg­tis la­bai at­sa­kin­gai – bū­ti­nai de­kla­ruo­ti kad ir vie­ną kiau­lai­tę ir lai­ky­tis bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių.

Plun­giš­kiams la­biau­siai trūks­ta ba­sei­no ir... ki­nų res­to­ra­no

„Iš­ki­lo man toks klau­si­mas. Ko trūks­ta Plun­gė­je? Ko pa­si­gen­da­te? La­bai įdo­mi kuo di­des­nio žmo­nių ra­to nuo­mo­nė. Ko bū­tent reik­tų?(...) Pra­šom pa­si­da­lin­ti min­ti­mis“, – so­cia­li­nia­me tin­kle už­klau­sė Ma­mer­tas Ži­lins­kas. Vy­riš­kio ini­ci­juo­ta ap­klau­sa ne­tru­ko su­lauk­ti dė­me­sio. Pa­siū­ly­mai se­kė vie­nas ki­tą, žmo­nės ak­ty­viai jun­gė­si į dis­ku­si­ją, ko mū­sų mies­te jie ne­ran­da, ko­kios pra­mo­gų ir lais­va­lai­kio lei­di­mo vie­tos bū­tų pa­trauk­liau­sios. Ma­no­me, kad toks vir­tu­a­lus po­kal­bis iš tie­sų ga­lė­tų bū­ti nau­din­gas tu­rin­tiems pla­nų in­ves­tuo­ti Plun­gė­je. Tai­gi, ko pa­si­gen­da plun­giš­kiai?

Mo­kyk­los ka­lė­di­nė eg­lė – raus­ti iš gė­dos ar džiaug­tis pa­pras­tu­mu?

Eg­lu­tė, be abe­jo, yra vie­nas pa­grin­di­nių Ka­lė­dų ak­cen­tų. Šven­tiš­kai įvai­riais bliz­gu­čiais, žyb­sin­čio­mis lem­pu­tė­mis pa­puoš­tas me­dis vi­sa­da do­va­no­ja ma­lo­nių emo­ci­jų, sukuria šven­čių lau­ki­mo nuotaiką. Vis­gi kaip tu­ri at­ro­dy­ti ka­lė­di­nė eg­lu­tė, kad ji tik­rai at­spin­dė­tų lauk­tą džiaugs­mą? Į to­kią dis­ku­si­ją įsi­vė­lė in­ter­nau­tai, kai „Fa­ce­bo­ok“ tin­kle bu­vo pa­vie­šin­ta „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je pa­puoš­tos eg­lu­tės nuo­trau­ka.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama