Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Ge­ri iš­par­da­vi­mai prie „lab­da­ri­nės“ už­kem­ša gat­ve­lę, tad bus sta­to­mi žen­klai

Ant­ra­die­niais, kai dė­vė­tų rū­bų par­duo­tu­vė­je „Lau­ned­va“ į apy­var­tą pa­lei­džia­ma nau­ja siun­ta, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė bū­na per­pil­dy­ta, tad ne­be­tel­pan­tys pir­kė­jai sa­vo trans­por­to prie­mo­nes pa­lie­ka tie­siog gat­ve­lė­je. Bė­da ta, kad tuo pa­čiu siau­ru ke­liu­ku va­ži­nė­ja Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės (ŽŪKB) „Pie­no gė­lė“ sun­kias­vo­ris trans­por­tas, ku­riam toks gau­sus leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių srau­tas la­bai truk­do. To­dėl ben­dro­vės at­sto­vai pa­pra­šė pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, drau­džian­čius ten su­sto­ti.

„Ar jūs ži­not, kad gė­les iš­kra­tėt? Da­bar pa­ma­tysit!“

Pareigūnų pateikta filmuota medžiaga susprogdino vairuotojo išpūstą burbulą...

„Kaip sa­vi­va­liau­ja Plun­gės pa­tru­liai...“ – to­kiu pa­va­di­ni­mu fil­muo­tą vaiz­de­lį plun­giš­kis R. V. lap­kri­čio 1 die­ną iš­pla­ti­no so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. Vai­ruo­to­jas te­le­fo­nu nu­fil­ma­vo, kaip pa­rei­gū­nai tik­ri­no jo au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę. Žmo­gus pik­ti­no­si, jog pa­tik­ri­ni­mo me­tu bu­vo iš­kra­ty­tos gė­lės. Ta­čiau jis, ko ge­ro, ne­ma­tė, kad vie­nas iš pa­rei­gū­nų taip pat bu­vo pri­sit­vir­ti­nęs ma­žy­tę fil­ma­vi­mo įran­gą ir vis­ką fil­ma­vo dar prieš ati­da­rant ba­ga­ži­nę. Lap­kri­čio 2 die­ną Lie­tu­vos po­li­ci­jos vie­šai iš­pla­tin­tas įra­šas, pa­va­din­tas „Įvy­kis Plun­gės r.“, vai­ruo­to­jo iš­pūs­tą bur­bu­lą iš­kart su­sprog­di­no...

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas: Plun­gė ge­rai tvar­ko­si svei­ka­tos ir so­cia­li­nės rū­py­bos, mo­kes­čių ir švie­ti­mo sri­ty­se

Plun­gė sa­vi­val­dy­bių rei­tin­ge šie­met su­rin­ko tiek pat ba­lų kaip ir Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (60 iš 100), ir kar­tu su ja už­ima 12–13 vie­tas 54 ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių rei­tin­ge.

Iš­ėju­siems iš Kri­zių cen­tro la­bai rei­kė­tų sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas iš­klau­sė Plun­gės kri­zių cen­tro di­rek­to­rių Gin­ta­rą Ar­ma­lį. Įstai­gos va­do­vas kal­bė­jo apie centro veik­lą, ben­drą si­tu­a­ci­ją ir pro­ble­mas.

Kaip Plun­gė mi­nės Vals­ty­bės šimt­me­tį?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to dar­bot­var­kė­je bu­vo ir klau­si­mas dėl Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo Plun­gės ra­jo­ne 2017–2018 me­tais pro­gra­mos. Ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti, ko­kios prie­mo­nės bus įgy­ven­di­na­mos pa­žy­mint šią iš­ki­lią da­tą, po­sė­džio da­ly­viams pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė.

Esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je pa­gal da­ly­va­vi­mą vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo pro­gra­moje

Kaip bu­vo per­nai, taip yra šie­met. Si­tu­a­ci­ja ne tik ne­pa­ge­rė­jo, bet vie­nu laip­te­liu dar pa­blo­gė­jo. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro (VSB) pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2015 me­tais dar bu­vo­me prieš­pas­ku­ti­nė­je vie­to­je, o per­nai nu­kri­to­me jau į pas­ku­ti­nę vie­tą. Tai – vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma, ku­rio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kai da­ly­vau­ja pras­čiau­siai vi­so­je ša­ly­je! Apie tai spa­lio 17 die­ną bu­vo in­for­muo­ti Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai.

Me­no mo­kyk­lo­je mo­ky­tis pra­dės 15 su­au­gu­sių­jų

Rug­sė­jo mė­ne­sį po­sė­džia­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la ga­lė­tų pra­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti ir su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą. Tuo tiks­lu bu­vo pa­keis­ti mo­kyk­los nuo­sta­tai, pa­tvir­tin­tas įkai­nis už moks­lą. Įstai­ga sa­vo ruož­tu ir­gi ne­lau­kė – jau spa­lio mė­ne­sį pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti su­au­gu­sių pri­ėmi­mą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę jis baig­tas, ir šian­dien jau aiš­ku, kiek su­au­gu­sių­jų pa­pil­dys me­no mo­kyk­los na­rių gre­tas.

Aplinkos ministras: „Diskusijas dėl Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­so kei­ti­mo palikime is­to­ri­jai“

Spa­lio 6 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas. Jis su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ra­jo­no gy­ven­to­jais, at­sa­kė į pa­teik­tus klau­si­mus, po to ap­žiū­rė­jo ben­dro­vės „Plun­gės van­de­nys“ va­ly­mo įren­gi­nius ir dum­blo kau­pi­mo aikš­te­les, pa­bu­vo­jo Pla­te­liuo­se bei su­si­rin­ku­sie­siems as­me­niš­kai per­da­vė ži­nią, jog bran­di­na­mas sau­go­mų te­ri­to­ri­jų op­ti­mi­za­vi­mo pla­nas ne­tu­rė­tų pa­lies­ti na­cio­na­li­nių par­kų sta­tu­so ir struk­tū­ros. „Pa­li­ki­me dis­ku­si­jas, ku­rios bu­vo ki­lu­sios dėl Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­so kei­ti­mo, is­to­ri­jai“, – sa­kė Pla­te­liuo­se K. Na­vic­kas.

Į Plun­gę at­ei­na tu­pyk­lų eros pa­bai­ga?

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė iki lap­kri­čio tu­ri ap­si­spręs­ti, ar ims Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mas lė­šas pri­va­tiems na­mams prie mies­to nuo­te­kų tin­klų pri­jung­ti. Mak­si­ma­li pa­ra­mos su­ma – 100 tūks­tan­čių eu­rų (su są­ly­ga, kad 30 proc. lė­šų pri­dės pa­ti sa­vi­val­dy­bė).

Bal­dus su­me­tė į upe­lį, mai­šus su šiukš­lė­mis pa­li­ko miš­ke...

Kai se­ni bal­dai kei­čia­mi nau­jais ir iš­sė­dė­tos so­fos tam­pa ne­be­rei­ka­lin­gos, jas ga­li­ma su­mes­ti į upe­lį... To­kia lo­gi­ka va­do­va­vo­si kaž­koks pi­lie­tis, ku­riam, ko ge­ro, rei­kė­jo ir pa­gal­bi­nin­ko, kad vis­ką su­krau­tų į trans­por­to prie­mo­nę, nu­vež­tų į miš­ką ir nu­ri­den­tų į van­de­nį. Rug­sė­jo 26 die­ną mirks­tan­čias so­fas ir fo­te­lius Kal­niš­kių kai­me esan­čia­me upe­ly­je iš­vy­du­si plun­giš­kė Vai­da ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti sa­vo aki­mis. Be to, ša­lia mė­tė­si ir ke­li šiukš­lių mai­šai. Jau­na mo­te­ris ne­li­ko abe­jin­ga ne­ge­ro­vėms ir pa­vie­ši­no ma­ty­tą vaiz­dą so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. Įvy­kiu su­si­do­mė­jo ir Plun­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama