Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Žve­jai su­lau­kė ins­pek­to­rių pa­tik­ri­ni­mo, pa­žei­dė­jai – bau­dų

Žve­jai su­lau­kė ins­pek­to­rių pa­tik­ri­ni­mo, pa­žei­dė­jai – bau­dų

Spus­te­lė­jus šal­tu­kui, ant van­dens tel­ki­nių žve­jo­ti iš­si­ruo­šė po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jai. Ar tin­ka­mai yra pa­si­ruo­šę meš­ke­ry­bai, ar ne­pa­žei­džia žve­jy­bos tai­syk­lių, pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį tik­ri­no Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) dar­buo­to­jai. Rei­dus or­ga­ni­za­vo ir Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ins­pek­to­riai.

Kaip pra­ne­ša ŠRAAD, pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pa­tik­rin­ti Kel­mės, Rad­vi­liš­kio, Jo­niš­kio, Plun­gės ir Tel­šių ra­jo­no van­dens tel­ki­niai. Rei­dų me­tu bu­vo tik­ri­na­ma, ar žve­jai tin­ka­mai pa­si­ren­gę po­le­di­nei žūk­lei, ar tu­ri smai­gus. Taip pat tik­rin­ti ir žve­jo bi­lie­tai. Ap­lan­kius ke­lias de­šim­tis van­dens tel­ki­nių, ras­ti 285 po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jai. Pa­tik­ri­ni­mų me­tu nu­sta­ty­ti 29 mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­lių pa­žei­di­mai, iš jų 4 šiurkš­tūs. Vi­si šiurkš­tūs pa­žei­di­mai nu­sta­ty­ti Kel­mės ra­jo­ne. Vis­gi pa­žei­di­mų ne­iš­veng­ta ir meš­ke­rio­jant Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čiuo­se van­dens tel­ki­niuo­se.
Ap­lin­ko­sau­gos ins­pek­to­riai Plun­gės ra­jo­ne pa­tik­ri­no 13 van­dens tel­ki­nių. Rei­do me­tu juo­se meš­ke­rio­jo 75 žve­jai. Nu­sta­ty­ta 14 pa­žei­di­mų: 2 žve­jo­jo be smai­gų, 12 ne­tu­rė­jo žve­jo bi­lie­tų ar­ba tu­rė­jo ne­ga­lio­jan­čius. Nors šiurkš­čių pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta, ta­čiau ir anks­čiau mi­nė­ti nu­si­žen­gi­mai žve­jy­bos tai­syk­lių ne­pai­san­tiems žve­jams ne­pra­eis be pa­sek­mių. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas už po­le­di­nės žve­jy­bos vyk­dy­mą ne­tu­rint smai­gų nu­ma­to įspė­ji­mą ar­bą bau­dą nuo 20 iki 60 eu­rų. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lai su iki 60 eu­rų sie­kian­čio­mis bau­do­mis su­ra­šy­ti ir žve­jo bi­lie­tų ne­tu­rė­ju­siems žve­jams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama