Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Žmo­nės tu­ri pa­tys pa­si­rū­pin­ti sa­vo sau­gu­mu

Žmo­nės tu­ri pa­tys pa­si­rū­pin­ti sa­vo sau­gu­mu

Va­sa­rio pa­bai­go­je į Lie­tu­vą at­slin­ko ark­ti­niai šal­čiai ir oro tem­pe­ra­tū­ra nu­kri­to dau­giau kaip iki 20 laips­nių šal­čio. To­kie di­de­li šal­čiai, ti­ki­ma­si, už­mu­šė vi­ru­sus, ir ser­gan­čių­jų žy­miai su­ma­žė­jo. Ta­čiau iš­ki­lo ki­ta pro­ble­ma. Plun­gė­je, kaip pa­ste­bė­ta, įdie­no­jus ir pa­švie­tus sau­lu­tei, nuo sto­gų nu­tį­so di­džiu­liai var­vek­liai, ku­rie ke­lia rim­tą pa­vo­jų svei­ka­tai ir net gy­vy­bei gat­vė­mis vaikš­tan­tiems žmo­nėms.

Kaip in­for­ma­vo Plun­gės se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, va­sa­rio 27-ąją SĮ „Plun­gės būs­tas“ dar­buo­to­jai tie­siog vaikš­čio­jo pa­grin­di­nė­mis Plun­gės gat­vė­mis ir, pa­ma­tę nuo nuo­sa­vų na­mų sto­gų nu­tį­su­sius var­vek­lius, per­spė­jo sa­vi­nin­kus, kad jie pa­si­rū­pin­tų sa­vo bei ap­lin­ki­nių sau­gu­mu ir nu­krapš­ty­tų juos.
Kaip mi­nė­jo SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius Zig­mas Dau­gė­la, net ke­lios su­da­ry­tos įstai­gos bri­ga­dos ste­bė­jo si­tu­a­ci­ją prie sa­vo ad­mi­nist­ruo­ja­mų na­mų. Gy­ven­to­jų pra­šy­ta nu­va­ly­ti grės­min­gai ka­ban­čius var­vek­lius. Kur pa­tys žmo­nės to pa­da­ry­ti ne­ga­lė­jo, į pa­gal­bą at­ėjo „Plun­gės būs­to“ dar­buo­to­jai.
Pro­ble­ma, pa­sak Z. Dau­gė­los, iš­spręs­ta. Plun­giš­kiai ga­li ir to­liau sau­giai vaikš­čio­ti mies­to gat­vė­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama