Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Vo­kai atplėšti, beliko įvertinti

Vo­kai atplėšti, beliko įvertinti

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per Cen­tri­nę vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą pa­skel­bė su­pap­ras­tin­tą at­vi­rą Plun­gės mies­to gat­vių su as­falt­be­to­nio dan­ga ir ša­li­gat­vių prie­žiū­ros bei re­mon­to kon­kur­są.

Elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis gau­tų pa­siū­ly­mų pa­ke­tai at­plėš­ti bir­že­lio 27 die­ną.
Kaip in­for­ma­vo Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus spe­cia­lis­tai, gau­ti 4 pa­siū­ly­mai. Pai­sant pro­ce­dū­rų, pir­miau­siai bus įver­tin­ta Plun­gės gat­ves no­rin­čių pri­žiū­rė­ti įmo­nių kva­li­fi­ka­ci­ja, po to – įver­tin­ti dar­bų įkai­niai.
Su­tar­tį su lai­mė­to­ju nu­ma­ty­ta pa­si­ra­šy­ti me­tams, su ga­li­my­be, ne­sant nu­si­skun­di­mų dėl dar­bo, ją pra­tęs­ti.
Iki šių me­tų lie­pos ga­lio­ja su UAB „Val­da“ pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl mies­to gat­vių su as­falt­be­to­nio dan­ga prie­žiū­ros ir re­mon­to. Pa­gal su­tar­tį mies­to ša­li­gat­vių prie­žiū­ra bu­vo pa­ves­ta UAB „VVARFF“.
Plun­gės mies­to se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko nuo­mo­ne, gat­vėms ir ša­li­gat­viams re­mon­tuo­ti ge­riau tu­rė­ti vie­ną ran­go­vą.
„Bus daug leng­viau ir pa­pras­čiau ben­drau­ti ir dirb­ti su vie­nu ran­go­vu. Iki šiol ša­li­gat­vio bor­te­lius klo­jo vie­na įmo­nė, as­fal­ta­vo – ki­ta, to­dėl pa­si­tai­kė si­tu­a­ci­jų, kai tek­da­vo aiš­kin­tis, ką ir kas tu­ri pa­da­ry­ti ar­ba ko­dėl ne­pa­da­rė“, – sa­kė G. Do­mar­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama