Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Ver­tins ir ver­tin­to­jus

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dve­jiems me­tams pa­tvir­ti­no nau­ją Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos su­dė­tį.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja rei­ka­lin­ga Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riui, Sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos vals­ty­bės tar­nau­to­jams, Cen­tra­li­zuo­to sa­vi­val­dy­bės vi­daus au­di­to sky­riaus va­do­vui ir sky­riaus vals­ty­bės tar­nau­to­jams, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riams ver­tin­ti.
Me­ro A. Kli­šo­nio siū­ly­mu Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­skir­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis, na­riais – Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Jo­naus­kie­nė, Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė, Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė, Pro­to­ko­lo sky­riaus ve­dė­ja Jo­vi­ta Šums­kie­nė. Ko­mi­si­jos sek­re­to­re pa­skir­ta Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ilo­na Meš­kaus­kie­nė.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no, jog tais at­ve­jais, kai ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas dėl svar­bių prie­žas­čių ne­ga­lės da­ly­vau­ti ko­mi­si­jos dar­be, lai­ki­nai jo funk­ci­jas tu­rės at­lik­ti ko­mi­si­jos na­rė D. Ma­žei­kie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama