Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » VTEK aiškinsis, ar Seimo nariai nepažeidė įstatymų

VTEK aiškinsis, ar Seimo nariai nepažeidė įstatymų

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ėmė­si tir­ti, ar 12 par­la­men­ta­rų (tarp jų – ir plun­giš­kių rink­tas An­drie­jus Stan­či­kas) ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, drau­džian­čių par­la­men­ta­rams už­si­im­ti ūki­nin­ka­vi­mu, bei ar lai­kė­si prie­vo­lių de­kla­ruo­ti in­te­re­sus.

Ty­ri­mas pra­dė­tas dėl 11 Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vų – par­ti­jos ir frak­ci­jos ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio, Že­mės ūkio mi­nist­ro ir par­la­men­ta­ro Bro­niaus Mar­kaus­ko, Al­fre­do Sta­sio Nau­sė­dos, Va­liaus Ąžuo­lo, Au­ri­mo Gai­džiū­no, Pet­ro Ne­vu­lio, Vy­tau­to Ras­te­nio, Juo­zo Rim­kaus, Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus, A. Stan­či­ko, Aud­rio Ši­mo, taip pat – li­be­ra­lo Juo­zo Baub­lio.
Į VTEK dėl ko­le­gų krei­pė­si miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės par­la­men­ta­rai Li­nas Bal­sys, Auš­ra Mal­dei­kie­nė, Bro­nius Ma­te­lis, taip pat – kon­ser­va­to­rės In­gri­da Ši­mo­ny­tė ir Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė.
Skun­de nu­ro­do­ma, kad 12 Sei­mo na­rių ne­nu­trau­kė ūki­nės veik­los, nė­ra iš­si­re­gist­ra­vę iš Ūki­nin­kų re­gist­ro, ne­tei­sin­gai pa­tei­kę ar­ba vi­sai ne­pa­tei­kę duo­me­nų de­kla­ra­ci­jo­se. Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog pa­gal Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­ją Sei­mo na­rio pa­rei­gos yra ne­su­de­ri­na­mos su jo­kio­mis ki­to­mis pa­rei­go­mis vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se, taip pat su dar­bu ver­slo, ko­mer­ci­jos bei ki­to­se pri­va­čio­se įstai­go­se ar įmo­nė­se. O mi­ni­mi as­me­nys, anot pa­reiš­kė­jų, prieš tap­da­mi Sei­mo na­riais, bu­vo re­gist­ra­vę ūkius, ku­riuos val­dė vie­ni ar bu­vo part­ne­riai ki­tuo­se ūkiuo­se ir už tai ga­vo pa­ja­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama