Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma skur­des­nė nei Vie­šų­jų dar­bų, bet vis ge­riau nei nie­ko

Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma skur­des­nė nei Vie­šų­jų dar­bų, bet vis ge­riau nei nie­ko

Nuo lie­pos mė­ne­sio Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą, skir­tą be­dar­biams ir pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jams in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką, at­sta­ty­ti so­cia­li­nius ir dar­bo įgū­džius bei di­din­ti Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų už­im­tu­mą. Pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­tys as­me­nys tvar­kys Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro nau­do­ji­mo vie­šą­sias erd­ves, at­liks ki­tus lai­ki­no po­bū­džio vi­suo­me­nei nau­din­gus dar­bus, tei­kian­čius so­cia­li­nę nau­dą vie­tos ben­druo­me­nei.

Iki 2017 me­tų bir­že­lio 30 die­nos bu­vo vyk­do­mos Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mos. Nuo 2017 me­tų lie­pos 1 die­nos Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mų ne­lie­ka, ir bus įgy­ven­di­na­mos Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos.
Kaip pa­žy­mė­jo Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos ap­im­tis pri­sta­čiu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė, žmo­nių už­im­tu­mui ant­ram šių me­tų pus­me­čiui, ly­gi­nant su Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­ma, teks 140 tūks­tan­čių eu­rų ma­žiau.
G. Va­sy­lie­nė pa­vie­ši­no sta­tis­ti­nius duo­me­nis, kad Plun­gės ra­jo­ne 2017 m. ge­gu­žės 1 die­ną Dar­bo bir­žo­je bu­vo re­gist­ruo­ti 1407 be­dar­biai, iš jų 627 vy­rai ir 780 mo­te­rų. Dau­giau­sia re­gist­ruo­tų as­me­nų gy­ve­na Plun­gės mies­te (753), Nau­so­džio (133) ir Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­se (98).
Dau­giau nei pu­sė vi­sų pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų (52,4 proc.) yra be­dar­biai, re­gist­ruo­ti Dar­bo bir­žo­je. Dau­giau­siai jų yra Pla­te­lių (82,9 proc.), Že­mai­čių Kal­va­ri­jos (80,3 proc.), Bab­run­go (67,5 proc.) se­niū­ni­jo­se. Tiks­li­nių gru­pių as­me­nys no­rė­tų su­si­ras­ti nuo­la­ti­nį dar­bą, ku­riam ne­rei­kia spe­cia­laus iš­si­la­vi­ni­mo ir di­de­lių ga­bu­mų.
Pir­me­ny­bė da­ly­vau­ti Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mo­je bus tei­kia­ma be­dar­biams, pra­ra­du­siems dar­bi­nius įgū­džius dėl il­ga­lai­kio ne­dar­bo, dėl įvai­rių so­cia­li­nių prie­žas­čių ne­ga­lin­tiems su­si­ras­ti dar­bo ir dėl to at­si­dū­ru­siems sun­kio­je ma­te­ria­li­nė­je pa­dė­ty­je. Pri­ori­te­tai bus tai­ko­mi il­ga­lai­kiams be­dar­biams ir be­dar­biams, gy­ve­nan­tiems kai­mo te­ri­to­ri­jo­je.
Pa­gal pa­reng­tą pro­gra­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ant­rą­jį šių me­tų pus­me­tį siū­lo­ma or­ga­ni­zuo­ti lai­ki­no po­bū­džio dar­bus, ku­riuos at­liks ne ma­žiau kaip 38 be­dar­biai. Jie bus įdar­bin­ti 1–6 mė­ne­siams (iš vi­so – 192 mė­ne­sius). Pro­gra­mos vyk­dy­to­jams bus kom­pen­suo­ja­ma 100 pro­cen­tų dir­ban­tie­siems iš­mo­kė­to dar­bo už­mo­kes­čio, „Sod­ros“ įmo­kų bei kom­pen­sa­ci­jų už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas, taip pat – dar­bo prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos, ku­rios su­da­rys apie 10 pro­cen­tų iš­lai­dų.
Ap­skai­čiuo­ta, kad vi­du­ti­nė as­mens da­ly­va­vi­mo pro­gra­mo­je vie­ną mė­ne­sį kai­na – 548 eu­rai. Lai­ki­nus dar­bus or­ga­ni­zuos ir vyk­dys Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jos ir biu­dže­ti­nės įstai­gos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama