Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Už su­lau­žy­tą skruos­ti­kau­lį mo­kės tūks­tan­tį eu­rų

Už su­lau­žy­tą skruos­ti­kau­lį mo­kės tūks­tan­tį eu­rų

Nors dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo tei­sia­mas plun­giš­kis Po­vi­las Jur­kus (gim. 1978 m.) ti­ki­no tik „už­brau­kęs su al­kū­ne“, smū­gio bū­ta stip­raus – nu­ken­tė­ju­sia­jam Arū­nui Ser­vai lū­žo skruos­ti­kau­lis. Ba­lan­džio 7 die­ną mu­šei­ka pri­pa­žin­tas kal­tu, jam pa­skelb­tas nuosp­ren­dis. Kliu­vo ir per ki­še­nę.

Kai vie­nas prieš ki­tą su­si­tin­ka bu­vęs ir esa­mas tos pa­čios mo­ters su­gy­ven­ti­niai – ge­ro ne­lauk. Bent jau šiuo at­ve­ju. Vie­nas pa­ty­rė vei­do sri­ties su­ža­lo­ji­mą, ki­tas at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le.
In­ci­den­tas tarp vy­rų įvy­ko 2016 me­tais, lie­pos 23 die­ną, maž­daug vi­dur­die­nį, Vy­tau­to gat­vė­je. Vie­no na­mo laip­ti­nė­je P. Jur­kus su A. Ser­va tie­siog ne­pra­si­len­kė.
Kal­ti­na­ma­sis, ei­da­mas į lau­ką, pa­ma­tė įei­nan­tį bu­vu­sios su­gy­ven­ti­nės da­bar­ti­nį drau­gą. Ti­ki­no ne­no­rė­jęs su A. Ser­va ben­drau­ti, bet šis kaž­ką burb­te­lė­jo, kliu­dė pe­tį, tad ir brau­kė jam al­kū­ne. Svars­tė, kad skruos­ti­kau­lio su­lau­žy­ti ne­ga­lė­jo, kė­lė ver­si­ją, kad anas pats nu­dar­dė­jo nuo laip­tų ir su­si­ža­lo­jo.
Ta­čiau nu­ken­tė­ju­sy­sis prieš­ta­ra­vo, sa­kė su­lau­kęs P. Jur­kaus gra­si­ni­mo, kad dau­giau čia ne­vaikš­čio­tų, ir iš­kart ga­vęs smū­gį al­kū­ne į kai­rį skruos­tą. Eks­per­tas pa­tvir­ti­no, kad su­ža­lo­ji­mas at­si­ra­do dėl stip­raus tiks­li­nio smū­gio, o ne dėl griu­vi­mo.
Įver­ti­nęs liu­di­nin­kų pa­si­sa­ky­mus ir by­los duo­me­nis, teis­mas ba­lan­džio 7 die­ną pri­ėmė ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį. P. Jur­kus pri­pa­žin­tas kal­tu pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 138 straips­nio 1 da­lį ir nu­teis­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me 1 me­tams su įpa­rei­go­ji­mu per 2 mė­ne­sius pra­dė­ti dirb­ti ar per 1 mė­ne­sį už­si­re­gist­ruo­ti dar­bo bir­žo­je. Taip pat mu­šei­kai rei­kės at­ly­gin­ti A. Ser­vai ne­tur­ti­nę ža­lą – vie­ną tūks­tan­tį eu­rų ir dar su­mo­kė­ti 918 eu­rų ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos iš­lai­dų vals­ty­bei.
Nuo­spren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama