Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ūki­nia­me pa­sta­te ra­do na­mi­nu­kės fab­ri­kė­lį

Ūki­nia­me pa­sta­te ra­do na­mi­nu­kės fab­ri­kė­lį

Ge­gu­žės 11 die­ną Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos Kū­ba­kių kai­me pa­rei­gū­nai ap­ti­ko vei­kian­čią na­mi­nu­kės va­ryk­lą, ne­ma­žai rau­go ir jau pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos.

Prie nu­si­kals­ta­mos vei­kos vie­tos po­li­ci­ja pa­si­ro­dė ne­tru­kus po 11 va­lan­dos. Kū­ba­kių kai­mo gy­ven­to­jo (gim. 1976 m.) ūki­nia­me pa­sta­te ap­tik­tas apa­ra­tas na­mi­niams stip­riems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ga­min­ti ir dvi tal­pos su šim­tais lit­rų rau­go. Vie­no­je tal­po­je ras­ta apie 400 lit­rų, ki­to­je – maž­daug 500 lit­rų ru­dos ma­sės, va­di­na­mo­sios bro­gos.
Ap­žiū­rint įvy­kio vie­tą, kie­me, ne­to­li ūki­nio pa­sta­to, pa­ste­bė­tas au­to­mo­bi­lis „Ford Tran­sit“, ku­rį taip pat nu­spręs­ta pa­tik­rin­ti. Pa­rei­gū­nų nuo­jau­ta ne­ap­ga­vo – ga­li­nė­je da­ly­je ras­ta 20 vie­ne­tų plas­ti­ki­nių 5 lit­rų tal­pos ta­rų ir dvi plas­ti­ki­nės tal­pos po 10 lit­rų. Vi­so­se bu­vo be­spal­vis skys­tis, tu­rin­tis spe­ci­fi­nį na­mi­nės deg­ti­nės kva­pą. Iš vi­so – 120 lit­rų.
Įvy­kio vie­to­je po­li­ci­ja su­lai­kė 41 me­tų so­dy­bos šei­mi­nin­ką ir iš­ve­žė į areš­ti­nę. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 201 str. 1 d. (tas, kas tu­rė­da­mas tiks­lą re­a­li­zuo­ti ne­tei­sė­tai ga­mi­no, lai­kė, ga­be­no na­mi­nius stip­rius al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama