Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » „Tu­riz­mo Os­ka­ras“ įteik­tas kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos „Pas tė­vu­kus“ šei­mi­nin­kams

„Tu­riz­mo Os­ka­ras“ įteik­tas kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos „Pas tė­vu­kus“ šei­mi­nin­kams

Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos prieš Ka­lė­das pa­skel­bė kon­kur­so „Tu­riz­mo sėk­min­giau­sie­ji 2017“ pra­džią. Tarp 30 pre­ten­den­tų įvai­rio­se no­mi­na­ci­jo­se bu­vo ir du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­tys ob­jek­tai – Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus ir kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba „Pas Tė­vu­kus“. Po dau­giau nei mė­ne­sį tru­ku­sio bal­sa­vi­mo pa­ga­liau pa­skelb­ti lai­mė­to­jai.

„Tu­riz­mo sėk­min­giau­sie­ji 2017“ nu­ga­lė­to­jai bu­vo įvar­din­ti pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio pa­ro­dos „Ad­ven­tur“ me­tu. Tu­riz­mo „Os­ka­rus“ – vėt­run­ges lai­mė­to­jams įtei­kė LR ūkio mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius.
Džiu­gu, kad vie­nas iš ap­do­va­no­ji­mų par­vež­tas ir į Plun­gę – pri­pa­ži­ni­mą ša­lies mas­tu pel­nė Ma­ri­jo­nos Striau­kie­nė kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba „Pas Tė­vu­kus“. Ši so­dy­ba nu­ga­lė­to­ja pa­skelb­ta no­mi­na­ci­jo­je „Sėk­min­giau­sias 2017 me­tų kai­mo tu­riz­mo pa­slau­gų tei­kė­jas“.
Kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba „Pas Tė­vu­kus“, kaip ži­nia, yra įsi­kū­ru­si Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, Ber­žo­ro kai­me, ant eže­ro kran­to, ir vei­kia jau 20 me­tų. Čia ap­si­sto­ju­siems sve­čiams siū­lo­mas ra­mus po­il­sis, pa­si­plau­kio­ji­mas val­te­le ar van­dens dvi­ra­čiu, pir­te­lės ga­ras, kvie­čia­ma pa­ra­gau­ti že­mai­tiš­kų val­gių, su­si­pa­žin­ti su že­mai­tiš­ko­mis bū­do ir gy­ve­ni­mo tra­di­ci­jo­mis, že­mai­čių tar­me.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama