Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Tarp gra­žiau­sių Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių – Cek­lio že­mės Geg­rės pi­lia­vie­t

Tarp gra­žiau­sių Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių – Cek­lio že­mės Geg­rės pi­lia­vie­t

Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba (VSTT) at­rin­ko 30 iš­skir­ti­nių pi­lia­kal­nių Lie­tu­vos sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Iš jų siū­lo­ma iš­rink­ti gra­žiau­sią. Plun­gės ra­jo­ną ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką rep­re­zen­tuo­ja Geg­rė­nų pi­lia­kal­niai. Rin­ki­mai vyks iki ge­gu­žės 31 die­nos.

Sei­mas 2017-uo­sius pa­skel­bė Pi­lia­kal­nių me­tais. Tin­ka­miau­sias bū­das pa­mi­nė­ti šiuos me­tus – daž­niau įtrauk­ti pi­lia­kal­nius į ke­lio­nių po Lie­tu­vą marš­ru­tus. Nors Lie­tu­vo­je tu­ri­me dau­giau kaip 900 pi­lia­kal­nių, ta­čiau tik ne­di­de­lė da­lis jų pri­tai­ky­ti lan­ky­ti. Dau­giau­sia su­tvar­ky­tų pi­lia­kal­nių yra sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se.
Vi­sa in­for­ma­ci­ja apie siū­lo­mą tris­de­šim­tu­ką pa­tei­kia­ma spe­cia­liai su­kur­to­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je su že­mė­la­piu (https://www.pamatykLietuvoje.lt/sto­ries/pi­lia­kal­niai), ku­ria pa­to­giai ga­li­te nau­do­tis ir iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu.
Žmo­nės kvie­čia­mi ne tik ap­lan­ky­ti pi­lia­kal­nių TOP 30, bet ir, bal­suo­dami in­ter­ne­tu, iš­rink­ti gra­žiau­sią Lie­tu­vos pi­lia­kal­nį – http://bit.ly/pi­lia­kal­nio_rin­ki­mai.
Bal­są ga­li­ma ati­duo­ti ne tik už no­mi­nuo­tų­jų są­ra­še esan­čius pi­lia­kal­nius, bet ir pa­siū­ly­ti sa­vo kan­di­da­tą. Su­skai­čia­vus bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, gra­žiau­sias Lie­tu­vos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų pi­lia­kal­nis bus pa­skelb­tas bir­že­lio 1 die­ną.
Du Geg­rė­nų pi­lia­kal­niai yra abi­pus upe­lio: kai­ria­ja­me kran­te – ma­žes­nis ir se­nes­nis pir­ma­sis pi­lia­kal­nis, de­ši­nia­ja­me kran­te – ant­ra­sis pi­lia­kal­nis, įreng­tas, kai iš­si­plė­tu­si ben­druo­me­nė ne­be­til­po į ne­di­de­lį ir ne­la­bai ap­sau­go­tą pir­mą­jį. Ma­no­ma, kad šio­je vie­to­vė­je sto­vė­jo is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se mi­ni­ma kur­šių Cek­lio že­mės pi­lis Geg­rė.
Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko ini­cia­ty­va bu­vo įreng­tas 1,6 km il­gio Geg­rė­nų pi­lia­kal­nių ta­kas, ku­rį ga­li­ma pa­siek­ti va­žiuo­jant nuo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos (6 km) ar­ba nuo Pla­te­lių (14 km). Geg­rė­nų pi­lia­kal­nių pės­čių­jų ta­kas pa­žy­mė­tas nuo­ro­do­mis, ta­ko pra­džio­je yra in­for­ma­ci­nis sten­das, ku­ria­me nu­ro­dy­tos šio ar­che­o­lo­gi­nio kom­plek­so ver­ty­bės: pi­lia­kal­niai, se­no­vės gy­ven­vie­tės vie­ta, ka­pi­ny­nai bei įspū­din­gas kraš­to­vaiz­dis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama