Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Svar­bi ne tik fak­ti­nė, bet ir ju­ti­mi­nė tem­pe­ra­tū­ra

Svar­bi ne tik fak­ti­nė, bet ir ju­ti­mi­nė tem­pe­ra­tū­ra

Pa­va­sa­rio pra­džia ne­ža­da bū­ti šil­ta, tad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, ko­kiai oro tem­pe­ra­tū­rai esant moks­lei­viai ga­li nei­ti į mo­kyk­lą. Taip pat siū­lo­ma, vyks­tant į mo­kyk­lą, at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į fak­ti­nę, bet ir į ju­ti­mi­nę tem­pe­ra­tū­rą.

„At­krei­pia­me moks­lei­vių tė­vų dė­me­sį, kad jei oro tem­pe­ra­tū­ra nu­kren­ta iki 20 laips­nių šal­čio ar že­miau, į mo­kyk­lą ga­li ne­vyk­ti pra­di­nu­kai ir 5 kla­sių mo­ki­niai. Jei spus­te­li 25 laips­nių spei­gas, į mo­kyk­lą ga­li ne­vyk­ti ir ki­tų kla­sių mo­ki­niai“, – sa­ko­ma Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.
Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos dir­ba esant bet ko­kiai tem­pe­ra­tū­rai. Dar­že­lius lan­kan­čius vai­kus į įstai­gą at­ve­da tė­vai, to­dėl, esant šal­čiams, jie tu­ri pa­si­rū­pin­ti sau­giu vai­kų at­vy­ki­mu.
Mo­kyk­los dir­ba ir pri­ima vai­kus esant bet ko­kiai tem­pe­ra­tū­rai, to­dėl, jei pa­vo­jus vai­kų svei­ka­tai ne­gre­sia – mo­ki­niai gy­ve­na ne­to­li mo­kyk­los ar­ba juos į mo­kyk­lą at­ve­ža tė­vai – jie tu­rė­tų da­ly­vau­ti pa­mo­ko­se.
Pės­čio­mis ar vie­šuo­ju trans­por­tu į mo­kyk­lą per šal­čius re­ko­men­duo­ja­ma ne­vyk­ti.
Dėl šal­čių pra­leis­tos mo­ky­mo­si die­nos įskai­čiuo­ja­mos į mo­ky­mo­si die­nų skai­čių, va­di­na­si, už šias die­nas ne­rei­kia ati­dirb­ti vė­liau. Taip pat iš mo­ki­nių ne­rei­ka­lau­ja­ma pa­tei­si­ni­mo už pa­mo­kas, pra­leis­tas dėl šal­čių. Per to­kias šal­tas die­nas, kai mo­ki­niai lie­ka na­mie, mo­ky­to­jai tu­ri kon­sul­tuo­ti mo­ki­nius, pa­nau­do­da­mi elek­tro­ni­nes in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes. Mo­ki­niams, ne­at­vy­ku­siems į mo­kyk­lą, mo­ky­mui­si rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja skel­bia­ma mo­kyk­los in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je ir elek­tro­ni­nia­me die­ny­ne. Jei į mo­kyk­lą at­vyks­ta vie­nas ar ke­li mo­ki­niai iš kla­sės, mo­kyk­la at­vy­ku­siems tu­ri už­tik­rin­ti ug­dy­mo pro­ce­są.
„At­krei­pia­me dė­me­sį, kad vyks­tant į mo­kyk­lą, bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į fak­ti­nę, bet ir ju­ti­mi­nę oro tem­pe­ra­tū­rą kon­kre­čio­je vie­to­vė­je, įver­tin­ti vė­jo žvar­bu­mą. Iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai į lau­ką auk­lė­to­jų ga­li bū­ti iš­ve­da­mi, kai oro tem­pe­ra­tū­ra yra iki 12 laips­nių šal­čio ir vė­jo grei­tis sil­pnas (iki 2 m/sek.) ar­ba kai oro tem­pe­ra­tū­ra – 8 laips­niai šal­čio, o vė­jo grei­tis vi­du­ti­nis (nuo 2 iki 6 m/sek.)“, – pra­ne­ša mi­nis­te­ri­ja.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama