Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Su­skai­čia­vo ŽNP lan­ky­to­jus

Su­skai­čia­vo ŽNP lan­ky­to­jus

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) pa­skel­bė, jog po­pu­lia­riau­si jų ob­jek­tai – Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai. Tai pa­ro­dė per pra­ėju­sius me­tus su­skai­čiuo­ti lan­ky­to­jai.

Skai­čiuo­jant bu­vo nau­do­ja­mi tie­sio­gi­nio ir ne­tie­sio­gi­nio ste­bė­ji­mo me­to­dai. Tie­sio­gi­nio mo­ni­to­rin­go me­tu vi­sus 2017-uo­sius bu­vo at­lie­ka­ma tu­ris­tų ap­skai­ta Pla­te­lių lan­ky­to­jų cen­tre, skai­čiuo­ja­mi lan­ky­to­jai tam tik­ro­se ŽNP vie­to­se. Ne­tie­sio­gi­nio – skai­čiuo­ja­mi ŽNP di­rek­ci­jos eks­po­zi­ci­jų, or­ga­ni­zuo­tų ren­gi­nių, eks­kur­si­jų da­ly­viai, su­ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie ap­si­lan­kiu­siuo­sius iš ki­tų fi­zi­nių ar ju­ri­di­nių as­me­nų. Re­zul­ta­tas – 2017 m. Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke ap­si­lan­kė 152 779 žmo­nės, iš jų – 32 tūkst. – di­džių­jų Že­mai­čių Kal­va­ri­jos at­lai­dų da­ly­vių. Ben­dras lan­ky­to­jų skai­čius, ly­gi­nant su 2016 m., pa­di­dė­jo 5664 žmo­nė­mis (apie 3,71 proc.).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama