Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Su­muš­ti rie­ta­viš­kiai su skriau­dė­jais ža­da tai­ky­tis

Su­muš­ti rie­ta­viš­kiai su skriau­dė­jais ža­da tai­ky­tis

Lie­pos 3 die­ną į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą rin­ko­si rie­ta­viš­kiai – vie­ni sė­do į tei­sia­mų­jų, ki­ti – į nu­ken­tė­ju­sių­jų pu­sę. At­vy­ko ir trys liu­di­nin­kės. Ta­čiau dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo kal­ti­na­mi Ed­vi­nas Klei­ba (gim. 1986 m.) bei Val­das Ku­čins­kas (gim. 1992 m.) taip ir ne­pa­si­sa­kė – jie šią by­lą ti­ki­si baig­ti tai­kiai, tad iš­kart pa­da­ry­ta per­trau­ka. Pa­na­šu, jog de­ry­boms lin­kę pri­tar­ti ir nu­ken­tė­ję bro­liai – Ed­ga­ras bei Sva­jū­nas An­ta­nai­čiai.

Ne­ma­lo­nu­mų E. Klei­ba ir V. Ku­čins­kas pri­si­da­rė vie­ną pra­ėju­sių me­tų ru­dens sa­vait­ga­lį – spa­lio 16-osios nak­tį. Ne­ži­nia, ko jau­ni­mas už­si­plies­kė, kuo ne­pa­si­da­li­jo, ta­čiau pyk­čio smū­giai ir spy­riai bu­vo ga­na stip­rūs – Ed­ga­rui ir Sva­jū­nui An­ta­nai­čiams po to te­ko gy­dy­tis ne tik kū­no su­mu­ši­mus, bet ir vei­do su­ža­lo­ji­mus.
os anks­čiau ne­teis­ti, ne­ve­dę, tu­ri dar­bus: E. Klei­ba mi­nė­jo esan­tis už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Sa­kuo­na“ me­die­nos stak­lių ope­ra­to­rius, o V. Ku­čins­kas – už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Ka­me­tas“ ap­sau­gos dar­buo­to­jas.
Pas­ta­rą­jį teis­me gin­ti su­si­ruo­šęs ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jas Vla­di­mi­ras Tiu­ri­nas iš­kart pa­pra­šė by­lo­je da­ry­ti per­trau­ką. Pir­miau­sia dėl to, jog no­ri iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su vi­sa by­los me­džia­ga. Ki­ta prie­žas­tis – su nu­ken­tė­ju­siais as­me­ni­mis bus ieš­ko­ma kom­pro­mi­so ir ban­do­ma su­si­tai­ky­ti.
Tiek S. An­ta­nai­tis, tiek E. An­ta­nai­tis pa­si­sa­kė už de­ry­bas, pa­tvir­ti­no, jog, at­ly­gi­nus jiems ža­lą, įma­no­ma vis­ką baig­ti ge­ruo­ju ir su­si­tai­ky­ti.
To­liau ši by­la bus nag­ri­nė­ja­ma lie­pos 31 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama