Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Spe­cia­lus mik­ro­au­to­bu­sas grei­tai tu­rė­tų pa­siek­ti ir ser­gan­čiuo­sius cuk­ri­niu dia­be­tu

Spe­cia­lus mik­ro­au­to­bu­sas grei­tai tu­rė­tų pa­siek­ti ir ser­gan­čiuo­sius cuk­ri­niu dia­be­tu

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) praneša, kad dar 20 ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų gaus spe­cia­lius nau­jus mik­ro­au­to­bu­sus. Į kai ku­rias sa­vi­val­dy­bes au­to­bu­siu­kai jau iš­vy­ko, o į ki­tas vie­tas tu­rė­tų pa­ju­dė­ti šiek tiek vė­liau. Tarp pas­ta­rų­jų – ir Plun­gė.

Skel­bia­ma, jog ne­vy­riau­sy­bi­nėms ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­joms pa­nau­dos pa­grin­dais per­duo­ta jau ant­ro­ji par­ti­ja nau­jų de­vyn­vie­čių au­to­mo­bi­lių, ku­riuo­se ga­li­ma įreng­ti po 3 vie­tas žmo­nėms su ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­liu. Jais ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ga­lės pa­vė­žė­ti sa­vo na­rius ar ki­tus ne­įga­liuo­sius iki dar­bo, gy­dy­mo įstai­gos ar į ren­gi­nius.
Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį „Ford“ mar­kės au­to­bu­siu­kai per­duo­ti pen­kio­li­kos sa­vi­val­dy­bių at­sto­vams, o Kre­tin­gą, Plun­gę, Ra­sei­nius, Vi­sa­gi­ną ir Kaz­lų Rū­dą nau­jo­sios trans­por­to prie­mo­nės pa­sieks šiek tiek vė­liau.
Sa­vi­val­dy­bės, ku­rių or­ga­ni­za­ci­joms per­duo­da­mi au­to­mo­bi­liai, at­rink­tos va­do­vau­jan­tis Leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, pri­tai­ky­tų ne­įga­lie­siems vež­ti, pa­skirs­ty­mo 2016–2018 me­tais tvar­kos ap­ra­šu.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra at­rink­tas Plun­gės mies­to ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bas, ku­riam vals­ty­bės tur­to pa­nau­dos pa­grin­dais ir tu­rė­tų bū­ti per­duo­ta trans­por­to prie­mo­nė, pri­tai­ky­ta ne­įga­lie­siems. Kol kas šios or­ga­ni­za­ci­jos pa­teik­tus do­ku­men­tus (trans­por­to prie­mo­nės per­da­vi­mui) nag­ri­nė­ja Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie SADM spe­cia­lis­tai, tad per­da­vi­mas dar ne­pa­tvir­tin­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama