Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Šil­dy­mo se­zo­no pra­džia Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je – spa­lio 9-oji

Šil­dy­mo se­zo­no pra­džia Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je – spa­lio 9-oji

Ke­lias sau­lė­tas ir sau­sas die­nas ne­tru­kęs pa­keis­ti lie­tin­gas bei vė­juo­tas spa­lis sku­bi­na ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je ofi­cia­liai pra­dė­ti nau­ją šil­dy­mo se­zo­ną.

Si­nop­ti­kai skel­bia, kad šių me­tų spa­lis ma­žai kuo skir­sis nuo pra­ėju­sių me­tų to pa­ties mė­ne­sio, vy­raus ap­niu­kę ar lie­tin­gi orai. Nors šal­nų dar ne­prog­no­zuo­ja­ma, die­ną oras šils iki 12–13 laips­nių, o nak­tį – per­pus ma­žiau.
Net esant trum­piems pra­gied­ru­liams, ši­lu­ma į mū­sų pla­tu­mas jau ne­be­su­grįš, to­dėl Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je svars­to­ma, jog pats me­tas pa­skelb­ti ofi­cia­lią šil­dy­mo se­zo­no pra­džią. Pa­pras­tai šil­dy­ti pa­tal­pas pra­de­da­ma, kai vi­du­ti­nė pa­ros tem­pe­ra­tū­ra tris pa­ras iš ei­lės sie­kia vos 10 laips­nių ši­lu­mos.
„Ne­pai­sant, ar sa­vait­ga­lį lis, ar stos gied­ra, šil­dy­mo se­zo­no pra­džią pla­nuo­ja­me skelb­ti pir­ma­die­nį, spa­lio 9-ąją, – sa­kė Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis. – Nuo tos die­nos Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je įsi­jungs kom­pen­sa­vi­mo už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį me­cha­niz­mas. Ži­nia, dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se tvar­kin­gas ši­lu­mos maz­gas, gy­ven­to­jai, ben­drai su­ta­rę, šil­dy­tis pa­tal­pas ga­lė­jo pra­dė­ti anks­čiau ir pa­tys re­gu­liuo­tis į bu­tą pa­ten­kan­tį ši­lu­mos kie­kį.“
Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ga­li pa­tys pa­si­rink­ti, ka­da įjung­ti šil­dy­mą, jei tam pri­ta­ria dau­giau nei pu­sė na­mo bu­tų sa­vi­nin­kų.
Pa­pras­tai pir­mo­sios Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je šil­dy­tis pra­de­da iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos, mo­kyk­los, taip pat – svei­ka­tos prie­žiū­ros ir glo­bos įstai­gos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama