Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Se­niū­nai su­ne­ri­mę – bai­gia­si Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­ma

Se­niū­nai su­ne­ri­mę – bai­gia­si Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­ma

Šiais me­tais Plun­gės mies­to se­niū­ni­jo­je pa­gal Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­bo 15 žmo­nių. Bir­že­lio 23-io­ji bus pas­ku­ti­nė jų dar­bo se­niū­ni­jo­je die­na, nes bai­gia­si dar­bo bir­žos Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­ma. Se­niū­nai su­ne­ri­mę: kas mies­te, mies­te­liuo­se ir gy­ven­vie­tė­se pa­da­rys smul­kius, bet la­bai rei­ka­lin­gus dar­bus?

Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas sa­kė ne­įsi­vaiz­duo­jąs, kaip rei­kės iš­si­vers­ti be pa­gal­bi­nin­kų. Pen­kio­li­ka pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą įdar­bin­tų žmo­nių mies­te at­lik­da­vo daug ran­kų dar­bo rei­ka­lau­jan­čių dar­bų: ra­vė­jo ir lais­tė gė­ly­nus, rin­ko šiukš­les, šla­vė, tvar­kė vie­šą­sias mies­to erd­ves, iš­rū­šiuo­da­vo at­lie­kas prie mies­to ka­pi­nių.
„Kas vi­sus tuos dar­bus nuo šiol da­rys?“ – sa­vęs ir ki­tų se­niū­nų klau­sia G. Do­mar­kas.
Pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tys žmo­nės bu­vo di­de­lė pa­spir­tis ir per ma­si­nius ren­gi­nius. Di­die­ji Že­mai­čių Kal­va­ri­jos at­lai­dai vyks lie­pą, kai jau bus pa­si­bai­gu­si vie­šų­jų dar­bų pro­gra­ma. Kas pa­dės se­niū­nui su­tvar­ky­ti mies­te­lį prieš at­lai­dus ir po jų?
„Plun­gės ži­nių“ duo­me­ni­mis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja svars­to, kuo ga­lė­tų pa­keis­ti be­si­bai­gian­čią Dar­bo bir­žos reng­tą Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą. Šiuo me­tu So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai tuošia Už­im­tu­mo pro­gra­mą, ku­rią jau bir­že­lio mė­ne­sį teiks ap­tar­ti ir tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama