Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Sa­vi­val­dy­bė ieš­ko pa­ti­ki­mo elek­tros ūkio tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos tei­kė­jo

Sa­vi­val­dy­bė ieš­ko pa­ti­ki­mo elek­tros ūkio tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos tei­kė­jo

Po dis­ku­si­jų apie Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų elek­tros ūkio būk­lę ir elek­tros ūkio prie­žiū­rą vie­tos po­li­ti­kų gal­vo­se su­bren­do min­tis, jog elek­tros ūkio prie­žiū­ros pa­slau­ga bū­tų ko­ky­biš­kes­nė ir eko­no­miš­kes­nė, jei ją teik­tų vie­nas ar du pa­ti­ki­mi tei­kė­jai, nei men­ką dar­bo krū­vį įstai­go­se tu­rin­tys as­me­nys, pa­skir­ti bū­ti at­sa­kin­gi už elek­tros ūkį. Bir­že­lio mė­ne­sį vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dė skel­bi­mas apie elek­tros ūkio tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos pir­ki­mą.

Šis pir­ki­mas skai­do­mas į dvi da­lis. Pir­mo­ji – Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir ki­tų įstai­gų, ant­ro­ji – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir se­niū­ni­jų elek­tros ūkio tech­ni­nė prie­žiū­ra.
Pre­ten­duo­jan­tys da­ly­vau­ti kon­kur­se ga­li teik­ti pa­siū­ly­mą vie­nai ar­ba abiem pir­ki­mo da­lims.
Tiek švie­ti­mo, kul­tū­ros, tiek ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tuo­se rei­kės už­tik­rin­ti pa­ti­ki­mą ir sau­gų elek­tros įren­gi­mų ir tin­klų dar­bą; pri­rei­kus ša­lin­ti ge­di­mus, ava­ri­jas, pa­keis­ti pa­žeis­tus elek­tros tin­klų ele­men­tus, at­lik­ti elek­tros įren­gi­nių tech­ni­nę prie­žiū­rą ir pro­fi­lak­ti­ką, de­rin­ti vei­kian­čius elek­tros įren­gi­nius, juos re­mon­tuo­ti, at­lik­ti elek­tro­fi­zi­nius ma­ta­vi­mus.
Ko­ky­biš­kos elek­tros ūkio tech­ni­nės prie­žiū­ros ti­ki­ma­si 9 švie­ti­mo įstai­go­se, 7 lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, 2 kul­tū­ros ir 1 ki­tos pa­skir­ties sa­vi­val­dy­bės įstai­go­je bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Al­sė­džių, Bab­run­go, Ku­lių, Nau­so­džio, Paukš­ta­kių, Pla­te­lių, Stal­gė­nų, Ša­tei­kių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, Žli­bi­nų se­niū­ni­jų pa­sta­tuo­se.
Tie­kė­jai, da­ly­vau­sian­tys pir­ki­me, tu­ri ati­tik­ti mi­ni­ma­lius kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus. Ver­ti­nant ne pas­ku­ti­nė­je vie­to­je bus ir tei­kia­mų pa­slau­gų kai­na.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama