Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ja do­mė­jo­si tu­ris­tai net iš eg­zo­tiš­kos Pa­lau vals­ty­bės

Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ja do­mė­jo­si tu­ris­tai net iš eg­zo­tiš­kos Pa­lau vals­ty­bės

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog eks­po­zi­ci­ja vis dar „ant ban­gos“ – ap­si­lan­kiu­sių­jų Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke šį se­zo­ną ne­trū­ko, su­si­do­mė­ji­mas so­vie­ti­niu pa­li­ki­mu ne­at­slū­go. Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus po­sky­rio gi­dės Ju­di­tos Šat­kaus­kie­nės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, į vie­nin­te­lę Eu­ro­po­je Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ją, įreng­tą vie­na­me iš pir­mų­jų So­vie­tų Są­jun­gos po­že­mi­nia­me ba­lis­ti­nių ra­ke­tų pa­lei­di­mo kom­plek­se, lan­ky­to­jai plūs­ta iš vi­sų pa­sau­lio kam­pe­lių.

Su­skai­čiuo­ta, jog Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­jo­je iki šių me­tų gruo­džio 1-osios ap­si­lan­kė 34 864 lan­ky­to­jai iš vi­so pa­sau­lio. Eks­po­zi­ci­ja vis dar la­biau­siai do­mi­si lie­tu­viai, ku­rie su­da­rė net 74 proc. (25 734) vi­sų lan­ky­to­jų. Ki­ta da­lis (9130) ap­si­lan­kiu­sių­jų at­vy­ko iš įvai­rių už­sie­nio ša­lių.
Dau­giau­sia lie­tu­vių lan­ky­to­jų bu­vo iš Klai­pė­dos (4708), Vil­niaus (3785), Kau­no (3229), Šiau­lių (2139), Plun­gės (1447) ir ki­tų mies­tų bei mies­te­lių. Pra­ėju­siais me­tais tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu eks­po­zi­ci­ją bu­vo ap­lan­kę 78 proc. (27 857) lie­tu­vių.
Pa­ste­bi­ma, jog dau­gė­ja at­vyks­tan­čių už­sie­nie­čių. Lan­ky­to­jų iš JAV su­lauk­ta dau­giau­siai – 1808. Taip pat gau­siai eks­po­zi­ci­ją lan­kė tu­ris­tai iš Vo­kie­ti­jos – 1230, Lat­vi­jos – 1137, Olan­di­jos – 611, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės – 628. Net 3 lan­ky­to­jai at­vy­ko iš eg­zo­tiš­ko­jo Pa­lau sa­ly­no. Tai jau­niau­sia Mik­ro­ne­zi­jos vals­ty­bė Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne.
Taip pat pa­dau­gė­jo tu­ris­tų, at­vyks­tan­čių iš krui­zi­nių lai­vų: šie­met tu­riz­mo agen­tū­ros į bu­vu­sią ra­ke­tų ba­zę at­ve­žė 52 tu­ris­tų gru­pes, per­nai – 42. At­vy­ku­sius lan­ky­to­jus do­mi­no ne tik po­že­mi­nė ra­ke­tų ba­zė, bet ir ap­lin­kui esan­tys lan­ko­mi ob­jek­tai, edu­ka­ci­nės pro­gra­mos, nak­vy­nės vie­tos, ga­li­my­bė pa­ra­gau­ti že­mai­tiš­kų pa­tie­ka­lų ar iš­ban­dy­ti ki­tas pra­mo­gas Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke.
Šal­to­jo ka­ro mu­zie­ju­je va­sa­ros se­zo­no me­tu lan­ky­to­jams in­for­ma­ci­ją tei­kė net 6 gi­dai, kal­ban­tys lie­tu­vių, ru­sų, an­glų kal­bo­mis. Taip pat eks­kur­si­jas an­glų, is­pa­nų kal­bo­mis ve­dė sa­va­no­riai iš Ru­mu­ni­jos ir Is­pa­ni­jos, ku­rie šiais me­tais dir­bo Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama