Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Rug­sė­jį gi­mė dau­giau nei mi­rė!

Rug­sė­jį gi­mė dau­giau nei mi­rė!

Šių me­tų rug­sė­jis Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je nu­džiu­gi­no de­mog­ra­fi­niais ro­dik­liais, nes tai vie­nas iš re­tų mė­ne­sių, kai Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­ta ma­žiau ne­tek­čių, nei per mė­ne­sį gi­mu­sių nau­jų Lie­tu­vos pi­lie­čių!

Tai­gi pir­mą­jį šių me­tų ru­dens mė­ne­sį Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų są­ra­šą pa­pil­dė 39 nau­ja­gi­miai: 20 mer­gai­čių ir 19 ber­niu­kų. Už­re­gist­ruo­ta vie­na dvy­nu­kų po­ra. Po­pu­lia­riau­sias mer­gai­tėms su­teik­tas var­das – Lė­ja, ber­niu­kams – Ka­jus. Duo­ta ir kiek re­tes­nių var­dų – Ai­ro­nas, Os­ka­ras, Ti­mo­nas, Ma­jus, Mi­li­ta, Mi­la­na. Trys kū­di­kiai pa­va­din­ti se­nes­niais var­dais – Jo­kū­bas, Jur­gis, El­zė.
Per mė­ne­sį už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai.
Rug­sė­jį mi­rė 34 Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai, 14 iš jų bu­vo Plun­gės mies­to gy­ven­to­jai.
Su­si­tuo­kė 38 po­ros, iš jų vie­na tuo­kė­si už­sie­ny­je, o 22 – baž­ny­čio­je. Iš­iro dvi šei­mos.
Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je pa­da­ry­ta 14 do­ku­men­tų pa­kei­ti­mo ar pa­pil­dy­mo įra­šų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama