Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ra­gi­na po­il­siau­jant už­suk­ti ir į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę!

Ra­gi­na po­il­siau­jant už­suk­ti ir į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę!

Lie­tu­vos tu­riz­mo de­par­ta­me­tas adap­ta­vo 10 marš­ru­tų po Lie­tu­vos re­gio­nus su idė­jo­mis, ko ku­ria­me bū­ti­na pa­ra­gau­ti čia at­vy­ku­siems tu­ris­tams. Ge­ra ži­nia, kad tarp siū­lo­mų marš­ru­tų pa­ten­ka ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­tys ob­jek­tai su ga­li­my­be čia pa­ska­nau­ti iš­skir­ti­nai pa­trauk­lių pa­tie­ka­lų.

Ko­dėl svar­bu ke­liau­ti ir ra­gau­ti? Gast­ro­no­mi­nio tu­riz­mo spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ke­liau­to­jai per mais­tą įgy­ja to­kių pat pa­tir­čių kaip ir per dai­lę ar mu­zi­ką. Tai­gi, kaip pra­ne­ša Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas, pra­si­dė­jus po­il­sio ir ke­lia­vi­mo se­zo­nui, ma­lo­nių po­jū­čių ra­gau­jant mais­tą ga­li­ma pa­tir­ti pa­si­rin­kus marš­ru­tą „Tešiai–Plungė–Bukantė“. „Plun­gės pa­si­di­džia­vi­mas – ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dva­ras, va­di­na­mas Že­mai­ti­jos Ver­sa­liu. Dva­ro par­kas – iš­ma­nus. Juo pa­si­vaikš­čio­ti ga­li­ma nau­do­jan­tis te­mi­niais že­mė­la­piais mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne ar plan­še­tė­je. Be­je, Ogins­kiai rū­pi­no­si lie­tu­viš­kos žir­gų veis­lės že­mai­tu­kų iš­sau­go­ji­mu, tad bū­ti­na ap­link Plun­gę pa­ieš­ko­ti žir­gy­no ir iš­ban­dy­ti pa­si­jo­di­nė­ji­mą že­mai­tu­kais. Ne­to­li Plun­gės esan­čio Ka­dai­čių kai­mo Bu­kan­tės so­dy­ba – žy­mios ra­šy­to­jos Že­mai­tės na­mai, ku­riuo­se ji pra­lei­do vai­kys­tę. Bū­ti­na pa­ra­gau­ti že­mai­tiš­ko de­li­ka­te­so kas­ti­nio, juo­kais va­di­na­mo že­mai­tiš­kais ik­rais. Že­mai­čiai be­ne vie­nin­te­liai su­ka kas­ti­nį. Sa­ko­ma, to­dėl, kad tam rei­kia daug kan­try­bės ir lai­ko, ki­taip pa­tie­ka­las ne­pa­vyks­ta“, – ra­šo­ma de­par­ta­men­to pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je.
Po Že­mai­ti­ją ke­liau­jan­tiems Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas siū­lo ir dar vie­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­tį marš­ru­tą „Plateliai–Beržoras“, ku­rį pa­si­rin­kus bus bū­ti­na pa­ra­gau­ti „ci­bu­ly­nės (šal­tos sriu­bos su svo­gū­nais ir sil­ke), šiu­pi­nio (su per­li­nė­mis kruo­po­mis ir kiau­lės uo­de­ga)“. „Bū­ti Že­mai­ti­jo­je ir ne­ap­lan­ky­ti Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko – tik­ra nuo­dė­mė“, – in­tri­guo­ja Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama