Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Pre­kia­vo pre­kė­mis, ku­rių var­to­ji­mo ter­mi­nas pa­si­bai­gęs

Pre­kia­vo pre­kė­mis, ku­rių var­to­ji­mo ter­mi­nas pa­si­bai­gęs

Va­sa­rio 13 die­ną Plun­gės Vals­ty­bi­nė mais­to ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) ga­vo pir­kė­jo skun­dą, kad Stal­gė­nuo­se esan­čio­je par­duo­tu­vė­je pre­kiau­ja­ma gi­ra, ku­rios ga­lio­ji­mo ter­mi­nas pa­si­bai­gęs (ga­lio­jo iki 2017 m. sau­sio 27 d.).

Skun­de Plun­gės VMVT pir­kė­jas nu­ro­dė, kad to­kių pre­kių pri­krau­tas pil­nas ve­ži­mė­lis bu­vo pa­sta­ty­tas prie ka­sos, o ša­lia pui­ka­vo­si už­ra­šas „Pi­giau“.
Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ne­dels­da­mi iš­vy­ko į nu­ro­dy­tą par­duo­tu­vę. „Ve­ži­mė­lio, kaip mi­nė­jo var­to­to­jas, ne­ra­do­me, bet len­ty­no­se, pir­mo­se ei­lė­se bu­vo iš­dė­lio­tos pre­kės su pa­si­bai­gu­siu ga­lio­ji­mo ter­mi­nu. Ra­do­me 1,2 kg sau­sai­nių, ku­rių tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nas ga­lio­jo iki šių me­tų sau­sio 22 die­nos; 0,4 kg kep­tos duo­nos (iki sau­sio 9 d.); 6 lit­rus gai­vių­jų gė­ri­mų (ga­lio­ji­mo ter­mi­nas bai­gė­si 2017 12 24); 2,1 kg pi­cų (ga­lio­jo iki 2017 11 29, 2017 12 01). Ben­dras ne­tin­ka­mų var­to­ji­mui mais­to kie­kis su­da­rė apie 10 kg, ne­bu­vo ve­da­ma jų ap­skai­ta, – re­dak­ci­jai tei­gė Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas Vir­gi­ni­jus Gai­lius ir pri­dū­rė. – Be to, par­duo­tu­vė­je nu­sta­ty­ta ir hi­gie­nos pa­žei­di­mų – pa­lu­bė­se ka­bo­jo vo­ra­tin­kliai, šal­dy­tu­vai bu­vo ne­šva­rūs. Par­duo­tu­vė įpa­rei­go­ta ne­del­siant ša­lin­ti nu­sta­ty­tus trū­ku­mus ir vyk­dy­ti tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus. Už nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus at­sa­kin­gam as­me­niui bus tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da.“
Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas taip pat dė­ko­ja pir­kė­jui už pra­ne­ši­mą ir ra­gi­na ki­tus bū­ti ne­abe­jin­gus, žiū­rė­ti ką per­ka ir gin­ti sa­vo tei­ses.
„Ži­no­ki­te, kad nu­si­pir­kę (įro­dy­mui bū­ti­nai iš­sau­go­ki­te ka­sos kvi­tą) ne­tin­ka­mą (ne­sau­gią) pre­kę, ga­li­te pa­kenk­ti sa­vo svei­ka­tai“, – sa­kė V. Gai­lius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama