Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je kur­ti vė­jo jė­gai­nių par­ką

Po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je kur­ti vė­jo jė­gai­nių par­ką

Ba­lan­džio 4-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si „SIA Li­bau con­sult“ at­sto­vas ir val­dy­bos na­rys Axel Kopp bei Mier­val­dis Ki­kuts.

Jie do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je kur­ti vė­jo jė­gai­nių par­ką. Sve­čius pri­ėmė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Jur­čius, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis bei Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė.
Sve­čiai at­vy­ko ge­rai iš­stu­di­ja­vę al­ter­na­ty­vios ener­gi­jos pa­klau­są ir pa­siū­lą, iš­reiš­kė sa­vo lū­kes­čius ir pla­nus dėl jos plėt­ros ga­li­my­bių. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai pri­sta­tė pro­ce­dū­ri­nius vė­jo jė­gai­nių stei­gi­mo klau­si­mus.
Sve­čiai, iš­ana­li­za­vę gau­tą in­for­ma­ci­ją, dėl kon­kre­čių klau­si­mų spren­di­mo pla­nuo­ja at­vyk­ti ge­gu­žės mė­ne­sį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama