Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Plun­giš­kis per­si­šo­vė sau ko­ją

Plun­giš­kis per­si­šo­vė sau ko­ją

Kai vy­rai žai­džia su pa­vo­jin­gais žais­lais, ga­li bū­ti ne­ti­kė­tu­mų. Štai šeš­ta­die­nio, lie­pos 29-osios, va­ka­re į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių bu­vo at­vež­tas 1976 m. gi­męs plun­giš­kis su šau­ti­ne žaiz­da kai­rės ko­jos blauz­do­je. Įta­ria­ma, kad vy­ras ši­taip su­si­ža­lo­jo pats, ne­at­sar­giai elg­da­ma­sis su gin­klu.

Me­di­kų glo­bon nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­te­ko apie 23.20 va­lan­dą. Tai – A. Ju­cio skers­gat­vio gy­ven­to­jas, sa­vait­ga­lį lei­dęs Tel­šių gat­vė­je, pas pa­žįs­ta­mą.
Aiš­ki­nan­tis įvy­kio ap­lin­ky­bes, kas ir ko­dėl plun­giš­kiui šo­vė į kai­rės ko­jos blauz­dą, pa­aiš­kė­jo, jog grei­čiau­siai kal­tas pats su­žeis­ta­sis. Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, kri­mi­na­lo čia ne­bū­ta.
Pa­si­ro­do, šeš­ta­die­nio va­ka­rą vy­rai tie­siog links­mi­no­si – vie­na­me Tel­šių gat­vės na­mo kie­me šau­dė į tai­ki­nį. Apie 23 va­lan­dą, ban­dy­da­mas įsi­dė­ti šo­vi­nį į dė­tu­vę, ne­lai­mė­lis su­ge­bė­jo pykš­te­lė­ti sau į ko­ją. Lai­mė, su­žei­di­mas nė­ra sun­kus.
Gin­klas (grei­čiau­siai – pneu­ma­ti­nis, dar va­di­na­mas ori­niu) pri­klau­sė 1982 m. gi­mu­siam vy­rui, ta­čiau pas­ta­ra­sis jo­kių do­ku­men­tų pa­rei­gū­nams pa­teik­ti ne­ga­lė­jo. Sa­kė, jog ne­tu­ri. To­dėl šau­tu­vas ir šo­vi­niai bu­vo pa­im­ti, dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 253 straips­nio 1 da­lį (tas, kas ne­tu­rė­da­mas lei­di­mo įgi­jo, lai­kė, ne­šio­jo ar re­a­li­za­vo šau­na­mą­jį gin­klą, šaud­me­nis, sprog­me­nis ar sprogs­ta­mą­sias me­džia­gas, bau­džia­mas areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki pen­ke­rių me­tų).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama