Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Plun­giš­kis lai­mė­jo 75 tūkst. eu­rų

Plun­giš­kis lai­mė­jo 75 tūkst. eu­rų

Bū­na, kad se­ka­si daž­nai ir po tru­pu­tį, bet pasitaiko ir di­de­lių lai­mė­ji­mų. Taip nu­ti­ko ir mo­men­ti­nių lo­te­ri­jų mė­gė­jui, šalt­kal­viui iš Plun­gės. Vy­ras žai­džia jau dau­giau nei dve­jus me­tus ir nie­ka­da ne­si­skun­dė sa­vo sėk­me, ta­čiau šį­kart jis šyp­so­si kaip nie­kad pla­čiai.

Spa­lio 3 die­ną UAB „Lo­te­li­ta“ pra­ne­šė, kad prieš dvi sa­vai­tes plun­giš­kis lai­mė­jo 75 000 eu­rų su­mą.
„Daž­nai lai­mė­da­vau pen­kis, pen­kio­li­ka, ar net pen­kias­de­šimt eu­rų, vi­sa­da žais­da­vau „į pliu­są“, – links­mai pa­sa­ko­jo lai­mė­to­jas. Ta­čiau iš­au­šo die­na, kai nu­trin­ta­me bi­lie­te jis iš­vy­do ki­to­kią su­mą. „Par­duo­tu­vė­je nu­si­pir­kau „Ve­gas“ mo­men­ti­nį bi­lie­tą, grį­žęs į na­mus jį nu­try­niau ir... ne­pa­ti­kė­jau pa­ma­tęs, kad lai­mė­jau 75 tūks­tan­čius eu­rų“, – pri­si­mi­nė vy­ras.
Žai­dė­jas tei­gė, kad jo­kių pra­na­šiš­kų sap­nų ne­sap­na­vo, ho­ros­ko­pų ne­skai­tė, ta­čiau iš­da­vė, jog mo­men­ti­nių lo­te­ri­jų bi­lie­tus vi­sa­da tri­na su ypa­tin­ga, tik tam skir­ta 1 eu­ro mo­ne­ta. Ja mo­men­ti­nių lo­te­ri­jų bi­lie­tus ža­da trin­ti ir at­ei­ty­je.
Apie so­li­dų lai­mė­ji­mą jau ži­no ir plun­giš­kio žmo­na. „Ji iš kar­to pa­ti­kė­jo ir la­bai džiau­gė­si, o man pri­rei­kė lai­ko pa­ti­kė­ti, nors prie smul­kes­nių su­mų lyg ir esu įpra­tęs“, – įspū­džiais da­li­jo­si plun­giš­kis.
Nors lai­mė­ji­mas šei­mai – lyg iš gied­ro dan­gaus, bet Plun­gė­je gy­ve­nan­tys su­tuok­ti­niai jau ži­no, kam iš­leis lai­mė­tus pi­ni­gus – in­ves­tuos į nuo­sa­vą ver­slą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama