Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Plun­giš­kiai ne­te­ko tūks­tan­čių eu­rų, pa­puo­ša­lų ir vaiz­do įran­gos

Plun­giš­kiai ne­te­ko tūks­tan­čių eu­rų, pa­puo­ša­lų ir vaiz­do įran­gos

Vi­sų Šven­tų­jų die­nos iš­va­ka­rė­se il­ga­pirš­čiai „pra­si­su­ko“ plun­giš­kių na­muo­se Žal­ta­kal­nio gat­vė­je – iš­ne­šė ne tik daug pi­ni­gų, bet ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių, taip pat bu­vo įlin­dę į žmo­nių ga­ra­žą.

Va­gys­tė pa­ste­bė­ta spa­lio 31-osios va­ka­re, apie 19.45 va­lan­dą. Pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, jog Žal­ta­kal­nio gat­vė­je gy­ve­nan­tys žmo­nės grį­žę pa­ma­tė, jog bū­ta ne­kvies­tų sve­čių: iš­lau­žus lan­gus, bu­vo pa­tek­ta į gy­ve­na­mą­jį na­mą ir ga­ra­žą.
Iš na­mo din­go 7000 eu­rų, taip pat iš­neš­ti įvai­rūs ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai, o iš ga­ra­žo pa­vog­ta ten bu­vu­si vaiz­do ka­me­rų įra­šy­mo įran­ga. Nuos­to­liai tiks­li­na­mi.
Lap­kri­čio 2-osios ry­te Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog dėl šios va­gys­tės ge­rų nau­jie­nų nė­ra, nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mi as­me­nys ne­su­lai­ky­ti. Įvy­kį kol kas ti­ria Plun­gės ra­jo­no PK, bet ne­tru­kus ty­ri­mą grei­čiau­siai pe­rims Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK.
Re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, ši plun­giš­kių šei­ma nuo va­gių nu­ken­čia ne pir­mą kar­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama