Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Perėjoje par­tren­kė pen­si­nin­kę

Perėjoje par­tren­kė pen­si­nin­kę

Lap­kri­čio 2-osios po­pie­tę me­di­kų ir po­li­ci­jos eki­pa­žai sku­bė­jo į Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vę, prie Plun­gės paš­to. Čia, ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų per­ėjo­je, bu­vo par­trenk­ta 67 me­tų mo­te­ris. Nu­ken­tė­ju­sia­jai dėl su­ža­lo­ji­mų te­ko vyk­ti į li­go­ni­nę.

Ne­lai­mė įvy­ko ket­vir­ta­die­nį, 14.45 va­lan­dą, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, ties an­tru nu­me­riu pa­žy­mė­tu pa­sta­tu (čia įsi­kū­ręs paš­tas).
Nu­sta­ty­ta, jog Al­sė­džių se­niū­ni­jos Ylių kai­mo gy­ven­to­jas (gim. 1989 m.), vai­ruo­da­mas „Opel Vec­tra“, va­žiuo­da­mas nuo mies­to cen­tro, ne­pa­ste­bė­jo į ne­re­gu­liuo­ja­mą pės­čių­jų per­ėją įžen­gu­sios mo­ters ir ją par­tren­kė.
Po au­to­mo­bi­lio ra­tais pa­kliu­vu­siai Bab­run­go se­niū­ni­jos Už­liek­nio kai­mo gy­ven­to­jai (gim. 1950 m.) pri­rei­kė kvies­ti grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą. Nu­ken­tė­ju­sio­ji nu­vež­ta į Plun­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių, jai nu­sta­ty­ti net ke­li su­žei­di­mai: gal­vos žaiz­da, gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mas, de­ši­nio rak­ti­kau­lio iš­ni­ri­mas. Dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų mo­te­ris pa­gul­dy­ta į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.
Pa­rei­gū­nams pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jo blai­vu­mą, pa­aiš­kė­jo, jog vy­riš­kis al­ko­ho­lio var­to­jęs ne­bu­vo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama