Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Pa­vy­di mo­te­ris kai­my­nę „auk­lė­jo“ kumš­čiais

Pa­vy­di mo­te­ris kai­my­nę „auk­lė­jo“ kumš­čiais

57-erių Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja taip su­mu­šė sa­vo kai­my­nę, kad ši pa­ty­rė gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mą ir 5 šon­kau­lių lū­žius. Dėl to­kio po­el­gio mo­te­ris pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, ar­ti­miau­siu me­tu by­la bus pra­dė­ta nag­ri­nė­ti Plun­gės apy­lin­kės teis­me.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žę vie­no Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai iš­vy­ko į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją ap­si­pirk­ti. Į pir­ki­nių krep­še­lį įsi­dė­jo ir al­ko­ho­lio. Jį kom­pa­ni­ja iš­gė­rė grį­žu­si. Kal­ti­na­mo­sios vy­ras va­ka­re už­si­ma­nė dar iš­ger­ti ir vėl už­su­ko į nu­ken­tė­ju­sio­sios na­mus. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, kal­ti­na­mo­ji, pa­ma­čiu­si, kad jos vy­ras gir­tau­ja su kai­my­ne, taip su­py­ko, kad su­mu­šė ją iki są­mo­nės ne­te­ki­mo. Mo­te­riai lū­žo šon­kau­liai, su­muš­ta gal­va, vei­das ir kū­nas nu­sė­tas mė­ly­nė­mis. Ta­čiau nu­ken­tė­ju­sio­ji į me­di­kus krei­pė­si tik po 3 die­nų, nes, kaip pa­ti tei­gė, bu­vo pri­gra­sin­ta nie­kam ne­sa­ky­ti, ant­raip ne­teks gy­vy­bės.
10 me­tų už sa­ve vy­res­nę kai­my­nę ga­li­mai su­mu­šu­si kal­ti­na­mo­ji tei­gia, kad pas kai­my­nus bu­vo tik die­ną, va­ka­re nei ji, nei jos vy­ras neuž­su­ko, tad sa­vo kal­tės dėl nu­ken­tė­ju­sio­sios su­mu­ši­mo ne­pri­pa­žįs­ta.
Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės Ele­o­no­ros Kud­riav­ce­vos by­lo­je kal­ti­na­ma­jai gre­sia lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama