Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je – se­niū­nai­čių rin­ki­mai

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je – se­niū­nai­čių rin­ki­mai

Ba­lan­džio 11–12 die­no­mis Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai rin­ko se­niū­nai­čius.

Kaip in­for­ma­vo Paukš­ta­kių se­niū­nas Au­ri­mas Va­si­liaus­kas, iš še­šių se­niū­nai­ti­jų rin­ki­mai įvy­ko pen­kio­se. Nu­ga­rių se­niū­nai­ti­jo­je rin­ki­mai ne­už­skai­ty­ti, mat rink­ti se­niū­nai­čio at­ėjo ma­žiau nei 5 pro­cen­tai se­niū­nai­ti­jai pri­skir­tų gy­ven­to­jų, to­dėl teks rin­ki­mus skelb­ti pa­kar­to­ti­nai.
Grum­blių gy­ven­to­jai ben­dru su­ta­ri­mu dar vie­nai ka­den­ci­jai se­niū­nai­čiu per­rin­ko An­ta­ną Za­bi­tį, Šleč­kų gy­ven­to­jai – Dai­vą Brez­gie­nę, Sta­ne­lių – Dai­vą Ur­bo­nie­nę.
Paukš­ta­kių se­niū­nai­tis Ar­mi­nas Bu­džys pa­gei­da­vo ro­ta­ci­jos, to­dėl bent dve­jiems at­ei­nan­tiems me­tams jį pa­keis In­ga Žli­bi­nie­nė.
Nau­ja se­niū­nai­tė iš­rink­ta ir Mer­ke­liuo­se. Jų gy­ven­to­jai iš­reiš­kė pa­si­ti­kė­ji­mą Dai­va Kus­kie­ne.
Se­niū­nas A. Va­si­liaus­kas mi­nė­jo, kad nau­jie­ji se­niū­nai­čiai vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais pa­rei­gas eis iki Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama