Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Pa­tiks­li­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Pa­tiks­li­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Per spa­lio 29 die­ną vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo pa­tiks­lin­tas šių me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas.

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mos di­di­na­mos 324,4 tūkst. eu­rų.
In­for­muo­ta, kad dau­giau, nei buvo nu­ma­ty­ta, gau­ta virš­pla­ni­nių pa­ja­mų: 1,3 tūkst. eu­rų – mo­kes­čių už ap­lin­kos ter­ši­mą, 1,9 tūkst. eu­rų – mo­kes­čių už me­džio­ja­mų gy­vū­nų iš­tek­lius, 3,5 tūkst. eu­rų – mo­kes­čių už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius. Tai tiks­li­nės lė­šos, nau­do­ja­mos Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mai fi­nan­suo­ti.
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro įsa­ky­mu 15,7 tūkst. eu­rų skir­ta stip­rin­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gą, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams bū­tų pa­sie­kia­mi vi­są pa­rą, sa­vait­ga­liais ir šven­čių die­no­mis; 2,1 tūkst. eu­rų su­ma­žin­tos lė­šos būs­to nuo­mos ar iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čių da­lies kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti, nes nė­ra lė­šų po­rei­kio ir šie­met jų ne­pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu 14,7 tūkst. eu­rų skir­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ne­for­ma­lia­jam vai­kų švie­ti­mui or­ga­ni­zuo­ti.
Taip pat nu­spręs­ta 147,3 tūkst. eu­rų ma­žin­ti lė­šas pro­jek­tui „So­cia­li­nio būs­to plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne“ (ES lė­šos), nes šiais me­tais lė­šos ne­bus įsi­sa­vin­tos, jos per­ke­lia­mos į ki­tus me­tus.
32,5 tūkst. eu­rų skir­ta ES lė­šų pro­jek­tui „Kraš­to­vaiz­džio pla­na­vi­mas, tvar­ky­mas ir būk­lės ge­ri­ni­mas Plun­gės ra­jo­ne“. 402,7 tūkst. eu­rų di­di­na­mos pa­ja­mos pro­jek­tui „Ak­ty­vaus po­il­sio ir pra­mo­gų zo­nos su­kū­ri­mas Plun­gės m. Ogins­kio dva­ro te­ri­to­ri­jo­je, prie au­to­bu­sų sto­ties“.
Taip pat 0,1 tūkst. eu­rų di­di­na­mos pa­ja­mos už at­si­tik­ti­nes pa­slau­gas, dar 1,4 tūkst. eu­rų di­di­na­mos pa­ja­mos už pa­tal­pų nu­omą. Įstai­gų pra­šy­mu pa­tiks­lin­tas pa­ja­mų pla­nas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama