Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Pa­spau­dus šal­tu­kui, gri­pas pa­ma­žu trau­kia­si

Pa­spau­dus šal­tu­kui, gri­pas pa­ma­žu trau­kia­si

Nors už lan­go jau ka­len­do­ri­nis pa­va­sa­ris, žie­ma trauk­tis dar ne­si­ruo­šia. Lau­ke spau­džia ne­ma­žas šal­tu­kas, ku­ris nak­ti­mis kai kur nu­kren­ta net dau­giau, nei –25 laips­nių šal­čio, o ju­ti­mi­nė tem­pe­ra­tū­ra yra dar že­mes­nė. Ta­čiau, pa­sak Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jos Ores­tos Ge­ruls­kie­nės, ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVKTI) pa­ma­žu trau­kia­si.

Si­tu­a­ci­ja ge­rė­ja tiek pa­čio­je Plun­gė­je, tiek ir kai­miš­ko­sio­se se­niū­ni­jo­se. Kaip jau mi­nė­ta, di­džiau­sias ser­ga­mu­mas gri­pu ir per­ša­li­mo li­go­mis bu­vo už­fik­suo­tas bū­tent Tel­šių ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je.
Pir­ma­sis li­gų bu­mas, kaip mi­nė­jo O. Ge­ruls­kie­nė, jau pra­ėjo, ir ti­ki­ma­si, kad vi­sus vi­ru­sus už­muš šal­tis. At­ša­lus orams, anot UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tro“ gy­dy­to­jų, ser­gan­čių­jų su­ma­žė­jo. Mo­ki­niai grįž­ta į mo­kyk­las, su­au­gu­sie­ji – į dar­bus.
Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai džiau­gia­si, kad gri­po epi­de­mi­jos mo­ky­mo įstai­go­se pa­vy­ko iš­veng­ti. Po­li­kli­ni­ko­se lau­kian­čių­jų ir me­di­kų pa­gal­bos pra­šan­čių­jų va­sa­rio pa­bai­go­je su­ma­žė­jo, tad gy­dy­to­jai ga­li šiek tiek leng­viau at­si­kvėp­ti.
Pa­sak UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tro“ gy­dy­to­jų, aš­tun­tą šių me­tų sa­vai­tę (va­sa­rio 19–25 d.) jų kli­ni­ko­je ser­gan­tys ŪVKTI už­re­gist­ruo­ti 265 pa­cien­tai, iš jų – 131 vai­kas, o gri­pu su­sir­go 18, iš jų – 1 vai­kas. Tai – žy­miai ma­žes­ni skai­čiai nei bu­vo mė­ne­sio pra­džio­je.
Gy­dy­to­jai pa­ta­ria pa­tiems la­biau sau­go­ti svei­ka­tą ir lai­ku už­kirs­ti ke­lią vi­ru­sui. Rei­kė­tų daž­niau plau­ti ran­kas, veng­ti są­ly­čio su ser­gan­čiais as­me­ni­mis, ma­si­nio žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tų, ko­sint ar čiau­dint pri­si­deng­ti bur­ną, ge­rai vė­din­ti pa­tal­pas. Ta­čiau svar­biau­sia – su­sir­gus kreip­tis į as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą, ger­ti daug skys­čių bei lik­ti na­muo­se.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama