Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Par­da­vė 6 bu­tus ir 12 san­dė­liu­kų

Par­da­vė 6 bu­tus ir 12 san­dė­liu­kų

Spa­lio 17 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko auk­cio­nas ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui par­duo­ti. Da­ly­va­vo vie­nas pir­kė­jas (ne vie­ti­nis, ne fi­zi­nis as­muo), ku­ris be kon­ku­ren­ci­jos įsi­gi­jo 6 bu­tus (Auš­ros g.) ir 12 san­dė­liu­kų (Vy­tau­to g.).

Auk­cio­ne jau ne pir­mą kar­tą ban­dy­ta par­duo­ti dvy­li­ka 1962 me­tais sta­ty­tų san­dė­liu­kų, esan­čių vi­di­nia­me Vy­tau­to g. 22 na­mo kie­me, ku­rių plo­tas – nuo 4,82 iki 13,28 kv. m. Pa­gal­bi­nio ūkio pa­sta­tai bu­vo par­duo­ti už pra­di­nę kai­ną – 1 271 eu­rą.
Tas pats pir­kė­jas ap­si­spren­dė pirk­ti ir še­šis Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius bu­tus su ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­mis me­di­nia­me Auš­ros g. 8 nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me na­me. Šia­me na­me iš vi­so yra 8 bu­tai.
Na­mui, sta­ty­tam 1933 me­tais, rei­kia re­mon­to. Par­duo­ti bu­tai už­ima nuo 30 iki 11 kv. m plo­to, jiems pri­ski­ria­ma ir da­lis kie­mo sta­ti­nių. Šį tur­tą auk­cio­ne pir­kė­jas taip pat įsi­gi­jo už pra­di­nę ben­drą par­da­vi­mo kai­ną – 2 779 eu­rus.
Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mo-pir­ki­mo su­tar­tį pas no­ta­rą pla­nuo­ja­ma pa­si­ra­šy­ti spa­lio 27 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama