Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Pa­pil­do­mai mai­ti­nan­tiems bi­tes – me­tas teik­ti pa­raiš­kas

Pa­pil­do­mai mai­ti­nan­tiems bi­tes – me­tas teik­ti pa­raiš­kas

Kvie­čia­me bi­čių lai­ky­to­jus teik­ti pa­raiš­kas gau­ti pa­ra­mą pa­gal Pa­ra­mos tei­ki­mo bi­čių lai­ky­to­jams už pa­pil­do­mą bi­čių mai­ti­ni­mą tai­syk­les. Pa­raiš­kos ren­ka­mos nuo rug­pjū­čio 1 die­nos iki šių me­tų rug­sė­jo 15 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riu­je.

Į pa­ra­mą įsi­gy­ti įpras­ti­nio cuk­raus, eko­lo­giš­ko cuk­raus ar­ba in­ver­tuo­to­jo cuk­raus si­ru­po ga­li pre­ten­duo­ti Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re sa­vo lai­ko­mų bi­čių šei­mų skai­čių de­kla­ra­vę ir tu­rin­tys bi­ty­no pa­są bi­ti­nin­kai, taip pat tu­rin­tys pa­pil­do­mam bi­čių mai­ti­ni­mui įsi­gy­to cuk­raus įsi­gi­ji­mo iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo do­ku­men­tus bei ser­ti­fi­ka­vi­mo ins­ti­tu­ci­jos iš­duo­tą ser­ti­fi­ka­tą. Eko­lo­gi­nio ga­my­bos ūkio sa­vi­nin­kai tu­ri pa­teik­ti ir eko­lo­giš­ko cuk­raus ko­ky­bės įro­dy­mo do­ku­men­tus.
Bi­čių lai­ky­to­jams iš da­lies at­ly­gi­na­mos iš­lai­dos, tie­sio­giai su­si­ju­sios su pa­pil­do­mu bi­čių mai­ti­ni­mu (įpras­ti­nio, eko­lo­giš­ko cuk­raus ar­ba in­ver­tuo­to­jo cuk­raus si­ru­po įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos), bet ne dau­giau kaip 5,79 Eur už bi­čių šei­mą ar­ba ne dau­giau kaip 11,58 Eur už eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkio ser­ti­fi­kuo­tą bi­čių šei­mą.
At­krei­pia­me dė­me­sį, jog iš­lai­dos tu­ri bū­ti pa­tir­tos ei­na­mai­siais me­tais iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pri­ėmi­mo die­nos. Bi­ti­nin­kai, pa­vė­la­vu­sie­ji lai­ku pa­teik­ti pa­ra­mos pa­raiš­ką dėl svar­bios prie­žas­ties (ne­nu­ga­li­ma jė­ga, sun­ki li­ga ir kt.), ga­li ją pa­teik­ti iki rug­sė­jo 29 d. (įskai­ty­ti­nai) kar­tu su pra­šy­mu ją pri­im­ti ir vė­la­vi­mo prie­žas­ties pa­grin­di­mo do­ku­men­tu.
In­for­ma­ci­ja tei­kia­ma tel. (8 448) 72 262.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama