Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Pa­gro­bė pei­lius, te­le­fo­nus ir dvi... ke­pu­res

Pa­gro­bė pei­lius, te­le­fo­nus ir dvi... ke­pu­res

Va­sa­rio 24-ąją V. Ma­čer­nio g. 49 ben­dra­bu­ty­je nuo anks­čiau čia gy­ve­nu­sių vy­riš­kių nu­ken­tė­jo du 1958 m. gi­mę plun­giš­kiai.

Apie 15.10 val. į neblaivaus (1,88 prom.) vy­ro (gim. 1958 m.) bu­tą pa­si­bel­dė du vy­riš­kiai. Šei­mi­nin­kui ati­da­rius du­ris, įsi­ver­žė­liai (vie­nas jų bu­to šei­mi­nin­kui bu­vo ma­ty­tas) su­mu­šė plun­giš­kį, rei­ka­la­vo ati­duo­ti pi­ni­gus, o jų ne­ga­vę pa­vo­gė dvi ke­pu­res ir du pei­lius. Žala – 20 eu­rų.
Iš­kart po api­plė­ši­mo vy­riš­kiai iš­lau­žė gre­ta gy­ve­nan­čio vy­ro (taip pat gim. 1958 m.) bu­to du­ris ir įsi­ver­žė į vi­dų. Iš­gąs­din­tas bu­to šei­mi­nin­kas iš­bė­go į ko­ri­do­rių, o nu­si­kal­tė­liai tuo me­tu šei­mi­nin­ka­vo jo bu­te. Po ku­rio lai­ko grį­žęs į vi­dų nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­be­ra­do dvie­jų mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų, nuos­to­lis – 60 eu­rų.
„Plun­gės ži­nių“ in­for­ma­ci­ja, vie­nas nu­si­kal­tė­lis bu­vo apie 20 me­tų, jo var­das ir pa­var­dė pa­rei­gū­nams ži­no­mi. Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė re­dak­ci­jai tei­gė, kad vie­nas iš nu­si­kal­tė­lių su­lai­ky­tas, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas per­duo­tas Klai­pė­dos AVPK.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama