Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Pa­gel­bės tik so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims

Pa­gel­bės tik so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė ir po dis­ku­si­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se teiks pa­raiš­ką Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, ku­ris nu­ma­ty­tas tam, kad pri­va­tūs na­mai bū­tų pri­jung­ti prie nuo­te­kų su­rin­ki­mo in­fra­struk­tū­ros.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka in­for­ma­vo, kad ben­dro­vės „Plun­gės van­de­nys“ dar­buo­to­jai per po­rą sa­vai­čių dar kar­tą Plun­gė­je ir prie­mies­ti­nė­se gy­ven­vie­tė­se ap­lan­kė vi­sus nuo­te­kų su­rin­ki­mo in­fra­struk­tū­ra ne­si­nau­do­jan­čius pri­va­čių val­dų gy­ven­to­jus.
Pa­sak A. Liu­ti­kos, no­rą pri­si­jung­ti prie nuo­te­kų sis­te­mos iš­reiš­kė 35 gy­ven­to­jai, ta­čiau tik pen­ke­tas iš jų yra so­cia­liai rem­ti­ni. Į 20 pri­va­čių val­dų daug me­tų ban­do­ma pri­si­bels­ti, ta­čiau jų sa­vi­nin­kai, ti­kė­ti­na, yra iš­vy­kę, na­muo­se nie­kas ne­gy­ve­na, to­dėl nė­ra su kuo pa­kal­bė­ti.
Pa­tei­kus pa­raiš­ką 100 tūkst. eu­rų fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, Sa­vi­val­dy­bei rei­kės pri­si­dė­ti 30 proc. lė­šų. Jei pa­si­nau­dos vi­sa pa­ra­ma, sa­vi­val­dy­bė­je bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė pri­jung­ti šim­tą na­mų val­dų prie cen­tra­li­zuo­tų nuo­te­kų su­rin­ki­mo tin­klų Plun­gės mies­te, Var­ka­lių ir Bab­run­go gy­ven­vie­tė­se.
Pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo są­ly­go­se nu­ma­ty­ta, kad pir­mu­mo tei­se fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai, ku­riuo­se bus nu­ma­to­mas pri­jung­ti di­džiau­sias skai­čius as­me­nų, gau­nan­čių pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą pa­gal Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mą.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai pa­žy­mė­jo, jog so­cia­liai tei­sin­ga pa­raiš­kos lė­šo­mis su­teik­ti pa­slau­gą tik rem­ti­niems as­me­nims.
„Prie­šin­gu at­ve­ju žmo­nės ims va­do­vau­tis to­kia lo­gi­ka: „Da­bar ne­si­jung­siu, pa­tau­py­siu, pa­lauk­siu, o vė­liau nuo­te­kas prie na­mo at­ves Sa­vi­val­dy­bė!“
Pri­va­čios val­dos, prie ku­rios na­mo bus at­ves­ta nuo­te­kų tin­klo at­ša­ka, sa­vi­nin­kai tu­rės įsi­pa­rei­go­ti tap­ti „Plun­gės van­de­nų“ abo­nen­tais ir nau­do­tis tei­kia­ma nuo­te­kų ša­li­ni­mo pa­slau­ga.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama