Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Nuo­mi­nin­kų ne­bė­ra, sko­la – li­ko

Nuo­mi­nin­kų ne­bė­ra, sko­la – li­ko

Sa­vi­val­dy­bės bu­tuo­se gy­ve­nę, pra­si­sko­li­nę ir nu­mi­rę as­me­nys ben­dro­vei „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ pa­li­ko dau­giau nei 18 tūkst. eu­rų sko­lą. Kas tu­rė­tų įsi­sko­li­ni­mą pa­deng­ti, svars­ty­ta lap­kri­čio 22 die­ną Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Dėl nuo­mi­nin­kų sko­lų ap­mo­kė­ji­mo už ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį į Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu krei­pė­si UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“. Kaip in­for­ma­vo įmo­nės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Nor­kus, šiuo me­tu dėl mi­ru­sių as­me­nų nuo 2007-ųjų me­tų jiems yra li­ku­si 18 700 eu­rų sko­la. Kol bu­vo gy­vi, žmo­nės bu­vo per­duo­ti teis­mo ir ant­sto­lių ži­nion, pas­ta­rie­ji vyk­dė įsi­sko­li­ni­mų iš­ieš­ko­ji­mą, ta­čiau, gy­ven­to­jams mi­rus, sko­los li­ko. Ar­ti­mų­jų nė­ra, tad šios naš­tos ne­bu­vo kam už­krau­ti. Ka­dan­gi bu­tai – Sa­vi­val­dy­bės, tai pa­tal­pų sa­vi­nin­ko ir pra­šo­ma ras­ti ga­li­my­bę su­mo­kė­ti su­si­kau­pu­sią su­mą.
Po­sė­džiau­to­jai pri­si­mi­nė, jog yra bu­vę at­ve­jų, kad to­kios sko­los įvar­di­ja­mos kaip „be­vil­tiš­kos“ ir nu­ra­šo­mos į nuos­to­lius. Šiuo at­ve­ju nu­spręs­ta ki­taip – pi­ni­gų sko­lai pa­deng­ti pla­nuo­ja­ma pa­im­ti iš 2018 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama